GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Bài 14 – 咨询:我想问一下HSK的报名手续 – Zīxún: Wǒ xiǎng wèn yīxià HSK de bàomíng shǒuxù – Tư vấn: Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký thi HSK

0
467

Xem danh sách các bài khác

Loading...


第14课 – 咨询:我想问一下HSK的报名手续


课文01 - Bài khoá 01


Loading...

课文一

(麦克想参加HSK的考试,但是他不知道怎样报名,于是他拨动了考点咨询电话)

老师:你好,HSK考试咨询处。

麦克:你好,我想问一下HSK的报名手续。

Loading...

老师:你带上自己的身份证件 – 护照或居留证都可以,两张小二寸的免冠照片,还有考试费和报名费,直接来报名就可以。

麦克:考试费和报名费要多少钱?

老师:这要看你报什么,初,中等,还是高等了。

麦克:我想报八级。

老师:那就是中等,需交考试费和报名费250元。

麦克:我现在在外地出差,不能亲自去,可以电话报名吗?

Loading...

老师:电话报名不行,不过你可以让同学代报,也可以通过邮局将报名的材料和考试费,报名费寄来。

麦克:好的,我随后就把报名材料和有关的费用寄过去。我还想问一下,考试的资料去哪儿买?

老师:考试的参考书我们这里有,你可以亲自来买也可以邮购。我们这里的通讯地址你有吗?

麦克:我有,谢谢你!

老师:不客气。

Loading...


Pin yin bài khoá 01


 Kèwén yī

Loading...

(Màikè xiǎng cānjiā HSK de kǎoshì, dànshì tā bù zhīdào zěnyàng bàomíng, yúshì tā bōdòngle kǎodiǎn zīxún diànhuà)

Lǎoshī: Nǐ hǎo, HSK kǎoshì zīxún chù.

Màikè: Nǐ hǎo, wǒ xiǎng wèn yīxià HSK de bàomíng shǒuxù.

Lǎoshī: Nǐ dài shàng zìjǐ de shēnfèn zhèngjiàn – hùzhào huò jūliú zhèng dōu kěyǐ, liǎng zhāng xiǎo èr cùn de miǎnguàn zhàopiàn, hái yǒu kǎoshì fèi hé bàomíng fèi, zhíjiē lái bàomíng jiù kěyǐ.

Màikè: Kǎoshì fèi hé bàomíng fèi yào duōshǎo qián?

Lǎoshī: Zhè yào kàn nǐ bào shénme, chū, zhōngděng, háishì gāoděng le.

Màikè: Wǒ xiǎng bào bā jí.

Loading...

Lǎoshī: Nà jiùshì zhōngděng, xū jiāo kǎoshì fèi hé bàomíng fèi 250 yuán.

Màikè: Wǒ xiànzài zài wàidì chūchāi, bùnéng qīnzì qù, kěyǐ diànhuà bàomíng ma?

Lǎoshī: Diànhuà bàomíng bùxíng, bùguò nǐ kěyǐ ràng tóngxué dài bào, yě kěyǐ tōngguò yóujú jiāng bàomíng de cáiliào hé kǎoshì fèi, bàomíng fèi jì lái.

Màikè: Hǎo de, wǒ suíhòu jiù bǎ bàomíng cáiliào hé yǒuguān de fèiyòng jì guòqù. Wǒ hái xiǎng wèn yīxià, kǎoshì de zīliào qù nǎr mǎi?

Lǎoshī: Kǎoshì de cānkǎoshū wǒmen zhèli yǒu, nǐ kěyǐ qīnzì lái mǎi yě kěyǐ yóugòu. Wǒmen zhèlǐ de tōngxùn dìzhǐ nǐ yǒu ma?

Màikè: Wǒ yǒu, xièxiè nǐ!

Lǎoshī: Bù kèqì.


课文02 - Bài khoá 02


课文二

(麦克站在中国工商银行的柜台前,他想办一张牡丹卡。)

麦克:我想了解一下牡丹卡都有哪些功能。

银行职员:牡丹卡的功能很多,请问你需要哪方面的服务?

麦克:我是外国留学生,我在这里一边做服装生意一边学习,经常要汇款,我想知道用牡丹卡汇款方便吗?

银行职员:非常方便,比较多的汇款你可以通过“网上个人汇款”功能实现。

麦克:什么是“网上个人汇款”?

银行职员:“网上个人汇款”就是说你可以通过互联网把资金直接汇给其他人或者单位,不用再来排队,而且速度非常快。

麦克:你是说我不用到银行来,在家里就可以汇款是吗?

银行职员:对,你登陆我们的网站,输入自己的账号和密码,选择所需要的服务然后按照提示去做就可以了。

麦克:网上汇款?我总觉得不太安全,万一账号和密码被别人知道了怎么办?

银行职员:这个你尽管放心,我们采取了特殊的保护措施,你需要注意的是不要在公共场合让别人看到你的账号和密码。

麦克:这个我知道。如果对方不是工商银行的账号也可以直接汇款吗?

银行职员:当然可以。


Pinyin bài khoá 02


Kèwén èr

(Màikè zhàn zài zhōngguó gōngshāng yínháng de guìtái qián, tā xiǎng bàn yī zhāng mǔdān kǎ.)

Màikè: Wǒ xiǎng liǎojiě yīxià mǔdān kǎ dōu yǒu nǎxiē gōngnéng.

Yínháng zhíyuán: Mǔdān kǎ de gōngnéng hěnduō, qǐngwèn nǐ xūyào nǎ fāngmiàn de fúwù?

Màikè: Wǒ shì wàiguó liúxuéshēng, wǒ zài zhèlǐ yībiān zuò fúzhuāng shēngyì yībiān xuéxí, jīngcháng yào huìkuǎn, wǒ xiǎng zhīdào yòng mǔdān kǎ huìkuǎn fāngbiàn ma?

Yínháng zhíyuán: Fēicháng fāngbiàn, bǐjiào duō de huìkuǎn nǐ kěyǐ tōngguò “wǎngshàng gèrén huìkuǎn” gōngnéng shíxiàn.

Màikè: Shénme shì “wǎngshàng gèrén huìkuǎn”?

Yínháng zhíyuán:“Wǎngshàng gèrén huìkuǎn” jiùshì shuō nǐ kěyǐ tōngguò hùliánwǎng bǎ zījīn zhíjiē huì gěi qítā rén huòzhě dānwèi, bùyòng zàilái páiduì, érqiě sùdù fēicháng kuài.

Màikè: Nǐ shì shuō wǒ bùyòng dào yínháng lái, zài jiālǐ jiù kěyǐ huìkuǎn shì ma?

Yínháng zhíyuán: Duì, nǐ dēnglù wǒmen de wǎngzhàn, shūrù zìjǐ de zhànghào hé mìmǎ, xuǎnzé suǒ xūyào de fúwù ránhòu ànzhào tíshì qù zuò jiù kěyǐ le.

Màikè: Wǎngshàng huìkuǎn? Wǒ zǒng juédé bù tài ānquán, wàn yī zhànghào hé mìmǎ bèi biérén zhīdàole zěnme bàn?

Yínháng zhíyuán: Zhège nǐ jǐnguǎn fàngxīn, wǒmen cǎiqǔle tèshū de bǎohù cuòshī, nǐ xūyào zhùyì de shì bùyào zài gōnggòng chǎnghé ràng biérén kàn dào nǐ de zhànghào hé mìmǎ.

Màikè: Zhège wǒ zhīdào. Rúguǒ duìfāng bùshì gōngshāng yínháng de zhànghào yě kěyǐ zhíjiē huìkuǎn ma?

Yínháng zhíyuán: Dāngrán kěyǐ.


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 02 – Bài 14 – 咨询:我想问一下HSK的报名手续 - Zīxún: Wǒ xiǎng wèn yīxià HSK de bàomíng shǒuxù - Tư vấn: Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký thi HSK
  • Ha Geum
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 02 – Bài 14 – 咨询:我想问一下HSK的报名手续 - Zīxún: Wǒ xiǎng wèn yīxià HSK de bàomíng shǒuxù - Tư vấn: Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký thi HSK
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 02 – Bài 14 – 咨询:我想问一下HSK的报名手续 - Zīxún: Wǒ xiǎng wèn yīxià HSK de bàomíng shǒuxù - Tư vấn: Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký thi HSK
  • Ha Geum

Xem danh sách các bài khác