http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn
Loading...


成长汉语 – Bài 020

小明:噢,放学喽,回家喽。今天真是黑色星期一啊!(Xiǎomíng: Ō, fàngxué lóu, huí jiā lóu. Jīntiān zhēnshi hēisè xīngqí yī a!)
Tiểu Minh: A, tan học rồi, về nhà thôi. Hôm nay thật là ngày thứ hai đen đủi mà.
兰兰:黑色星期一?为什么啊?(Lán lán: Hēisè xīngqí yī? Wèishéme a?)
Lan Lan: Ngày thứ hai đen đủi? Tại sao thế?
麦克:兰兰,你可不知道,我们早上睡过头,上学迟到了。(Màikè: Lán lán, nǐ kěbù zhīdào, wǒmen zǎoshang shuì guòtóu, shàngxué chídàole.)
Mike: Lan Lan, bạn không biết đó, bọn mình sáng nay ngủ quá giờ, đi học bị muộn.
小明:还有呢,上课没带书!(Xiǎomíng: Hái yǒu ne, shàngkè mò dài shū!)
Tiểu Minh: Còn nữa, đi học không mang theo sách!
兰兰:你们呀! 哎,小明,你们今天有体育课吗?(Lán lán: Nǐmen ya! Āi, xiǎomíng, nǐmen jīntiān yǒu tǐyù kè ma?)
Lan Lan: Hai người này! Ây, Tiểu Minh, hôm nay hai người có tiết thể dục không?
小明:有啊,有两节体育课。你怎么知道?(Xiǎomíng: Yǒu a, yǒu liǎng jié tǐyù kè. Nǐ zěnme zhīdào?0
Tiểu Minh: Có chứ, có hai tiết thể dục. Sao bạn biết?
兰兰:看你身上这么脏,我就知道有体育课。(Lán lán: Kàn nǐ shēnshang zhème zàng, wǒ jiù zhīdào yǒu tǐyù kè.)
Lan Lan: Nhìn người bạn dơ như vậy, là mình biết có tiết thể dục ngay.
麦克:兰兰,我特别喜欢上体育课。你呢?你喜欢上什么课?(Màikè: Lán lán, wǒ tèbié xǐhuān shàng tǐyù kè. Nǐ ne? Nǐ xǐhuān shàng shénme kè?)
Mike: Lan Lan, mình rất thích học giờ thể dục. Còn bạn? Bạn thích học môn gì?
兰兰:我嘛,我喜欢上语文课,不喜欢上数学课。(Lán lán: Wǒ ma, wǒ xǐhuān shàng yǔwén kè, bù xǐhuān shàng shùxué kè)
Lan Lan: Mình à, mình thích giờ ngữ văn, không thích học giờ toán.
小明:切,我看你什么课都喜欢,你每科成绩都那么好。(Xiǎomíng: Qiè, wǒ kàn nǐ shénme kè dōu xǐhuān, nǐ měi kē chéngjī dōu nàme hǎo.)
Tiểu Minh: Xì, mình thấy bạn giờ nào cũng thích cả, môn nào thành tích của bạn cũng tốt như nhau cả.
兰兰:哎呀,好啦,好啦。麦克,今天你们老师留作业了吗?(Lán lán: Āiyā, hǎo la, hǎo la. Màikè, jīntiān nǐmen lǎoshī liú zuòyèle ma?)
Lan Lan: Ây da, được rồi, được rồi. Mike, hôm nay giáo viên của hai bạn có cho bài tập về nhà không?
麦克:当然了,每科都留了。黑色星期一还没有完。(Màikè: Dāngránle, měi kē dōuliúle. Hēisè xīngqí yī hái méiyǒu wán.)
Mike: Đương nhiên rồi, môn nào cũng có cả. Ngày thứ hai đen đủi vẫn chưa hết.
兰兰:那你们去我家写作业吧?(Lán lán: Nà nǐmen qù wǒjiā xiě zuòyè ba?)
Lan Lan: Thế hai bạn đến nhà mình làm bài tập không?
麦克:好啊好啊!小明你呢?(Màikè: Hǎo a hǎo a! Xiǎomíng nǐ ne?)
Mike: Được đó được đó! Tiểu Minh, còn bạn?
小明:啊,写作业!麦克,你去吧,我有事。(Xiǎomíng: A, xiě zuòyè! Màikè, nǐ qù ba, wǒ yǒushì.)
Tiểu Minh: A, làm bài tập! Mike, bạn đi đi, mình có việc.
兰兰:你有事?有什么事?(Lán lán: Nǐ yǒushì? Yǒu shé me shì?)
Lan Lan: Bạn có việc? Có việc gì vậy?
小明:我……他们叫我呢!嘿,哥们儿,加我一个。(Xiǎomíng: Wǒ……tāmen jiào wǒ ne! Hēi, gēmen er, jiā wǒ yīgè.)
Tiểu Minh: Mình . . . bọn họ gọi mình rồi! Ê, anh em, mình nữa.

Loading...

Xiao Ming:Oh,school’s out,going home. Today was truly a black Monday!

Lan Lan:Black Monday? Why?

Mike:You don’t know, Lan Lan,we overslept this morning and were late for school.

Xiao Ming:What’s more,we went to class without books!

Loading...

Lan Lan:You guys! Hey,Xiao Ming,did you have sports class today?

Xiao Ming:Yes,two periods of sports class. How do you know?

Lan Lan:Look how dirty you are,I knew you must have had sports class.

Mike:Lan Lan,I especially love sports class. And you? What subject do you like?

Lan Lan:Well, I like Chinese class, I don’t like maths class.

Xiao Ming: Huh,I think you must like all subjects, you’ve got good grades in everything.

Loading...

Lan Lan:Oh, alright, alright. Mike did your teacher leave homework today?

Mike:Of course,for every subject. Black Monday isn’t over yet.

Lan Lan:Then come to my house to do homework?

Mike: Sure, great! What about you, Xiao Ming?

Xiao Ming:Oh homework! Mike,you go,I’ve got something to do.

Loading...

Lan Lan: You’ve got something to do? What?

Xiao Ming:I…They’re calling me! Hey, bro, count me in.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

Loading...
成长汉语 - growing up with chinese - trưởng thành cùng tiếng trung - bài 020 - 作业和门课 - bài tập về nhà và môn học