http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 001

场景(一):超市 人物:小明、收银员 (Chǎngjǐng (yī): Chāoshì rénwù: Xiǎomíng, shōuyín yuán)

——nín hǎo
您 好
——Hello. Xin chào

    nín hǎo
——你  好
——Hi. Xin chào

场景(二):公交车 人物:小明、售票员 (Gōngjiāo chē rénwù: Xiǎomíng, shòupiàoyuán)

   nín hǎo
—— 您好
——Hello. Xin chào

     nín hǎo
—— 你  好
——Hi.

场景(三):公园 人物:小明、邻居爷爷 (Chǎngjǐng (sān): Gōngyuán rénwù: Xiǎomíng, línjū yéyé)

    yé yé  zǎo shàng hǎo
——爷爷,早   上    好。
——Good morning,grandpa. Cháu chào ông (chào buổi sáng)

    xiǎo míng nǐ hǎo
——小   明, 你 好。
——Hello Xiao Ming. Chào Tiểu Minh

场景(四):路上 人物:小明、同学们 (Chǎngjǐng (sì): Lùshàng rénwù: Xiǎomíng, tóngxuémen)

——玲玲、小新,你们好。(Línglíng, xiǎo xīn, nǐmen hǎo.) – Linh Linh, Tiểu Tân, xin chào các bạn!

——小明,你好。(Xiǎomíng, nǐ hǎo.) – Tiểu Minh, chào bạn!

场景(五):小区 人物:小明、邻居好朋友 (Chǎngjǐng (wǔ): Xiǎoqū rénwù: Xiǎomíng, línjū hǎo péngyǒu)

——你好,你好~ (Nǐ hǎo, nǐ hǎo) – Xin chào

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án

成长汉语 - growing up with chinese - trưởng thành cùng tiếng trung - bài 001 - 问候 - chào hỏi