[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #110 – 周杰伦 (Zhōujiélún) – Châu Kiệt Luân – Jay Chou

周杰伦 (Zhōujiélún) – Châu Kiệt Luân – Jay Chou

周杰伦

很多跟我同年龄的中国年轻人,成长过程中都有一个像魔术师一样的歌手,给我们编织了很多美丽的梦。这个人就是周杰伦。

周杰伦是台湾著名的歌手。他是一个音乐天才,几乎所有的歌都是他自己写的,他的歌词由他的黄金搭档方文山完成。他的歌有几个明显的特点。首先,他的歌曲主题丰富多彩。在他的歌里面,你可以听到中国功夫,可以听到太空世界,也可以听到简单的爱情。其次,周杰伦喜欢尝试各种风格的音乐。嘻哈、蓝调、说唱都是他擅长的风格,他还把中国元素放在流行音乐里面,形成中国风,在中国的流行乐坛上引起了轰动。还有一个特点,就是周杰伦的发音非常不清楚,经常你会听不懂他到底在唱什么。下面我们来欣赏一首他最著名的说唱歌曲《双节棍》。

《双节棍》歌词:

岩烧店的烟味弥漫隔壁是国术馆
店里面的妈妈桑茶道有三段
教拳脚武术的老板练铁沙掌耍杨家枪
硬底子功夫最擅长还会金钟罩铁步衫

他们儿子我习惯从小就耳濡目染
什么刀枪跟棍棒我都耍的有模有样
什么兵器最喜欢双截棍柔中带刚
想要去河南嵩山学少林跟武当

干什么(客)干什么(客)呼吸吐纳心自在
干什么(客)干什么(客)气沉丹田手心开
干什么(客)干什么(客)日行千里系沙袋
飞檐走壁莫奇怪去去就来

嘿!一个马步向前一记左钩拳右钩拳
一句惹毛我的人有危险
一再重演一根我不抽的烟
一放好多年它一直在身边

干什么(客)干什么(客)我打开任督二脉
干什么(客)干什么(客)东亚豺的招牌
干什么(客)干什么(客)已被我一脚踢开

哼!快使用双截棍哼哼哈兮
快使用双截棍哼哼哈兮!
习武之人切记仁者无敌!
是谁在练太极风生水起!

快使用双截棍哼哼哈兮!
快使用双截棍哼哼哈兮!
如果我有轻功飞檐走壁!
为人耿直不屈一身正气!哼!

他们儿子我习惯从小就耳濡目染
什么刀枪跟棍棒我都耍的有模有样
什么兵器最喜欢双截棍柔中带刚
想要去河南嵩山学少林跟武当

快使用双截棍哼哼哈兮!
快使用双截棍哼哼哈兮!
习武之人切记仁者无敌!
是谁在练太极风生水起!

快使用双截棍哼哼哈兮!
快使用双截棍哼哼哈兮!
如果我有轻功飞檐走壁!
为人耿直不屈一身正气!哼!

他们儿子我习惯从小就耳濡目染
什么刀枪跟棍棒我都耍的有模有样
什么兵器最喜欢双截棍柔中带刚
想要去河南嵩山学少林跟武当

快使用双截棍哼!
如果我有轻功哼!
我用手刀防御哼!
漂亮的回旋踢!

歌曲:《双节棍》
演唱:周杰伦

#110: Zhōujiélún

hěnduō gēn wǒ tóng niánlíng de zhōngguó niánqīng rén, chéngzhǎng guòchéng zhōng dōu yǒu yīgè xiàng móshù shī yīyàng de gēshǒu, gěi wǒmen biānzhīle hěnduō měilì de mèng. Zhège rén jiùshì zhōujiélún.

Zhōujiélún shì táiwān zhùmíng de gēshǒu. Tā shì yīgè yīnyuè tiāncái, jīhū suǒyǒu de gē dōu shì tā zìjǐ xiě de, tā de gēcí yóu tā de huángjīn dādàng fāng wénshān wánchéng. Tā de gē yǒu jǐ gè míngxiǎn de tèdiǎn. Shǒuxiān, tā de gēqǔ zhǔtí fēngfù duōcǎi. Zài tā de gē lǐmiàn, nǐ kěyǐ tīng dào zhōngguó gōngfū, kěyǐ tīng dào tàikōng shìjiè, yě kěyǐ tīng dào jiǎndān de àiqíng. Qícì, zhōujiélún xǐhuān chángshì gè zhǒng fēnggé de yīnyuè. Xīhā, lándiào, shuōchàng dōu shì tā shàncháng de fēnggé, tā hái bǎ zhōngguó yuánsù fàng zài liúxíng yīnyuè lǐmiàn, xíngchéng zhōngguó fēng, zài zhōngguó de liúxíng yuètán shàng yǐnqǐle hōngdòng. Hái yǒu yīgè tèdiǎn, jiùshì zhōujiélún de fǎ yīn fēicháng bù qīngchǔ, jīngcháng nǐ huì tīng bù dǒng tā dàodǐ zài chàng shénme. Xiàmiàn wǒmen lái xīnshǎng yī shǒu tā zuì zhùmíng de shuōchàng gēqǔ “shuāng jié gùn”.

“Shuāng jié gùn” gēcí:

Yán shāo diàn de yān wèi mímàn gébì shì guóshù guǎn
diàn lǐmiàn de māmā sāng chádào yǒusān duàn
jiào quánjiǎo wǔshù de lǎobǎn liàn tiě shā zhǎng shuǎ yáng jiā qiāng
yìng dǐzi gōngfū zuì shàncháng hái huì jīn zhōng zhào tiě bù shān

tāmen er zi wǒ xíguàn cóngxiǎo jiù ěrrúmùrǎn
shénme dāoqiāng gēn gùnbàng wǒ dū shuǎ de yǒu mó yǒu yàng
shénme bīngqì zuì xǐhuān shuāng jié gùn róu zhōng dài gāng
xiǎng yào qù hénán sōngshān xué shàolín gēn wǔdāng

gànshénme (kè) gànshénme (kè) hūxī tǔ nà xīn zìzài
gànshénme (kè) gànshénme (kè) qì chén dāntián shǒuxīn kāi
gànshénme (kè) gànshénme (kè) rì xíng qiānlǐ xì shādài
fēiyánzǒubì mò qíguài qù qùjiù lái

hēi! Yīgè mǎ bù xiàng qián yī jì zuǒ gōu quán yòu gōu quán
yījù rě máo wǒ de rén yǒu wéixiǎn
yīzài chóngyǎn yī gēn wǒ bù chōu de yān
yī fàng hǎoduō nián tā yīzhí zài shēnbiān

gànshénme (kè) gànshénme (kè) wǒ dǎkāi rèn dū èr mài
gànshénme (kè) gànshénme (kè) dōngyà chái de zhāopái
gànshénme (kè) gànshénme (kè) yǐ bèi wǒ yī jiǎo tī kāi

hēng! Kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī
kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Xí wǔ zhī rén qièjì rénzhě wúdí!
Shì shuí zài liàn tàijí fēng shēng shuǐ qǐ!

Kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Rúguǒ wǒ yǒu qīnggōng fēiyánzǒubì!
Wéirén gěngzhí bùqū yīshēn zhèngqì! Hēng!

Tāmen er zi wǒ xíguàn cóngxiǎo jiù ěrrúmùrǎn
shénme dāoqiāng gēn gùnbàng wǒ dū shuǎ de yǒu mó yǒu yàng
shénme bīngqì zuì xǐhuān shuāng jié gùn róu zhōng dài gāng
xiǎng yào qù hénán sōngshān xué shàolín gēn wǔdāng

kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Xí wǔ zhī rén qièjì rénzhě wúdí!
Shì shuí zài liàn tàijí fēng shēng shuǐ qǐ!

Kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng hēnghā xī!
Rúguǒ wǒ yǒu qīnggōng fēiyánzǒubì!
Wéirén gěngzhí bùqū yīshēn zhèngqì! Hēng!

Tāmen er zi wǒ xíguàn cóngxiǎo jiù ěrrúmùrǎn
shénme dāoqiāng gēn gùnbàng wǒ dū shuǎ de yǒu mó yǒu yàng
shénme bīngqì zuì xǐhuān shuāng jié gùn róu zhōng dài gāng
xiǎng yào qù hénán sōngshān xué shàolín gēn wǔdāng

kuài shǐyòng shuāng jié gùn hēng!
Rúguǒ wǒ yǒu qīnggōng hēng!
Wǒ yòng shǒudāo fángyù hēng!
Piàoliang de huíxuán tī

Gēqǔ:“Shuāng jié gùn”
yǎnchàng: Zhōujiélún

#110: Châu Kiệt Luân – Jay Chou

Có rất nhiều thanh niên Trung Quốc cùng thế hệ với tôi trong quá trình trưởng thành đều giống hệt ca sĩ ảo thuật gia, thêu dệt cho chúng ta rất nhiều giấc mơ đẹp. Một trong số họ chính là Châu Kiệt Luân.

Châu Kiệt Luân là ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Anh là một thiên tài âm nhạc, hầu hết tất cả ca khúc đều do chính anh sáng tác, ca từ của anh thường do Phương Văn Sơn – người cộng tác sáng giá của anh hoàn thành. Ca khúc của anh có một số đặc điểm nổi trội. Thứ nhất, ca khúc của anh phong phú muôn màu. Trong ca khúc của anh, bạn có thể cảm nhận được võ công Trung Quốc, cảm nhận vũ trụ thế giới, cũng như cảm nhận về tình yêu giản đơn. Tiếp theo, Châu Kiệt Luân thích thử sức với các phong cách âm nhạc khác nhau. Hip-hop, Blues, RAP đều là phong cách sở trường của anh. Hơn hết, anh còn đem màu sắc Trung Quốc vào trong âm nhạc thịnh hành, hình thành nên phong trào tại Trung Quốc, gây nên cơn sốt trên khắp các diễn đàn thịnh hành. Có một đặc điểm rất thú vị, Châu Kiệt Luân phát âm không rõ, bạn thường nghe nhưng không hiểu rốt cuộc anh ấy đang hát cái gì.

Dưới đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc theo hình thức đọc RAP nổi tiếng nhất của anh: “Côn Nhị Khúc”.

岩烧店的烟味弥漫隔壁是国术馆
Mùi vị của tiệm Nham Thiêu mù mịt vách bên là quán Quốc Thuật
店里面的妈妈桑茶道有三段
Người mẹ trong tiệm Tang Trà Đoạn có ba đoạn
教拳脚武术的老板练铁沙掌耍杨家枪
Ông chủ dạy võ quyền cướp đang luyện Thiết Sa Chưởng cùng Dương Gia Thương
硬底子功夫最擅长还会金钟罩铁步衫
Công phu cứng cỏi sở trường nhất vẫn là Kim Chung Tráo Thiết Bộ Sam
他们儿子我习惯从小就耳濡目染
Con trai của họ, tôi có thói quen từ tấm bé
什么刀枪跟棍棒我都耍的有模有样
Nào là đao, thương đến côn gậy tôi đều chơi rất bài bản
什么兵器最喜欢双截棍柔中带刚
Binh khí nào, thích nhất song tiệt côn trong nhu có cương
想要去河南嵩山学少林跟武当
Muốn đến Tung Sơn, Hà Nam học Thiếu Lâm và Võ Đang
干什么(客)干什么(客)呼吸吐纳心自在
Làm gi (Tiếng Hẹ) Làm gi (Tiếng Hẹ) Hít thở thổ nạp tâm tự tại
干什么(客)干什么(客)气沉丹田手心开
Làm gi (Tiếng Hẹ) Làm gi (Tiếng Hẹ) khí trầm đan điền thủ khai tâm
干什么(客)干什么(客)日行千里系沙袋
Làm gi (Tiếng Hẹ) Làm gi (Tiếng Hẹ) ngày đi vạn dặm buộc sa đại
飞檐走壁莫奇怪去去就来
Võ nghệ cao cường lạ thường đi đi lại lại
嘿!一个马步向前一记左钩拳右钩拳
Hey ! Tiếng tiếng ngựa bước về trước ghi ngớ Tả Câu quyền, Hữu Câu quyền
一句惹毛我的人有危险
một câu chạm phải cái lông tôi đã tỏ ra nguy hiểm
一再重演一根我不抽的烟
Diễn ra lần nữ, một điếu thuốc tôi không cần phải rút ra
一放好多年它一直在身边
Vừa thả ra nhiều năm nó luôn ở bên tôi
干什么(客)干什么(客)我打开任督二脉
Làm gi (Tiếng Hẹ) Làm gi (Tiếng Hẹ) tôi mở ra nhận giám sát hai mạch
干什么(客)干什么(客)东亚豺的招牌
Làm gi (Tiếng Hẹ) Làm gi (Tiếng Hẹ) tên tuổi con sói Đông Á
干什么(客)干什么(客)已被我一脚踢开
Làm gi (Tiếng Hẹ) Làm gi (Tiếng Hẹ) đã bị tôi đá một cước
哼!快使用双截棍哼哼哈兮
Hừ! Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
习武之人切记仁者无敌!
Người tập võ cần phải nhỡ kẻ nhân nghĩa là vô địch thủ!
是谁在练太极风生水起!
Là ai đang luyện thái cực nổi gió nổi nước
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
如果我有轻功飞檐走壁!
Nếu như tôi có khinh công cao cường!
为人耿直不屈一身正气!哼!
Là người liêm khiết chính nghĩa! hừ!
他们儿子我习惯从小就耳濡目染
Con họ và tôi đã có thói quen từ thưở nhỏ
什么刀枪跟棍棒我都耍的有模有样
Nào là đao, thương đến côn gậy tôi đều chơi rất bài bản
什么兵器最喜欢双截棍柔中带刚
Binh khí nào, thích nhất song tiệt côn trong nhu có cương
想要去河南嵩山学少林跟武当
Muốn đến Tung Sơn, Hà Nam học Thiếu Lâm và Võ Đang
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
习武之人切记仁者无敌!
Người tập võ cần phải nhỡ kẻ nhân nghĩa là vô địch thủ!
是谁在练太极风生水起!
Là ai đang luyện thái cực nổi gió nổi nước
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
快使用双截棍哼哼哈兮!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ hừ cáp hề
如果我有轻功飞檐走壁!
Nếu như tôi có khinh công cao cường!
为人耿直不屈一身正气!哼!
Là người liêm khiết chính nghĩa! hừ!
他们儿子我习惯从小就耳濡目染
什么刀枪跟棍棒我都耍的有模有样
Nào là đao, thương đến côn gậy tôi đều chơi rất bài bản
什么兵器最喜欢双截棍柔中带刚
Binh khí nào, thích nhất song tiệt côn trong nhu có cương
想要去河南嵩山学少林跟武当
Muốn đến Tung Sơn, Hà Nam học Thiếu Lâm và Võ Đang
快使用双截棍哼!
Mau chóng dùng Song Tiệt Côn hừ!
如果我有轻功哼!
Nếu tôi có khinh công hừ!
我用手刀防御哼!
Tôi dùng đao thủ phòng ngự hừ!
漂亮的回旋踢!
Cú đá lượn vòng thật đẹp

歌曲:《双截棍》
Ca khúc: “Song Tiệt Côn”
演唱:周杰伦
Trình bày: Châu Kiệt Luân