[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #007 – “死”的用法 (Sǐ “de yòngfǎ) – Cách dùng từ Tử

  0
  1207

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #007 – “死”的用法 (Sǐ “de yòngfǎ) – Cách dùng từ Tử

  “死”的用法 (Sǐ “de yòngfǎ) – Cách dùng từ Tử

   “死”的用法

  在中文里面,“死”除了表示死亡、去世的意思之外,还有一个重要的用法。这种用法在口语中使用,能很夸张地描述一件事情或者表达人的心情。

  这种用法很简单,就是“动词/形容词+死了”。如果天气很热,人们抱怨“热死了”。公共汽车上人太多,人们抱怨“挤死了”。遇到不高兴的事情,人们就抱怨“气死了”。突然被惊吓,人们就抱怨“吓死了”。工作太多,工人抱怨“累死了”。没有事情做,人们抱怨“无聊死了”。如果肚子很饿,可以说“饿死了”;但是别吃太多,否则就要“撑死了”。另外,还有“担心死了”,“着急死了”等等。如果你的中文很好,你甚至可以说慢速中文“慢死了”。

  更有意思的是,“死”也可以用来表达好心情。收到礼物,寿星觉得“开心死了”。考试取得好成绩,学生觉得“高兴死了”。见到明星,歌迷们觉得“激动死了”。另外,还有“兴奋死了”,“幸福死了”等等。记住,在这种好的情况下,一般不用这种用法来描述一件事情。

  # 07: “Sǐ” de yòngfǎ

  Zài zhōngwén lǐmiàn,“sǐ” chúle biǎoshì sǐwáng, qùshì de yìsi zhī wài, hái yǒu yīgè zhòngyào de yòngfǎ. Zhè zhǒng yòngfǎ zài kǒuyǔ zhòng shǐyòng, néng hěn kuāzhāng de miáoshù yī jiàn shìqíng huòzhě biǎodá rén de xīnqíng.

  Zhè zhǒng yòngfǎ hěn jiǎndān, jiùshì “dòngcí/xíngróngcí +sǐle”. Rúguǒ tiānqì hěn rè, rénmen bàoyuàn “rè sǐle”. Gōnggòng qìchē shàng rén tài duō, rénmen bàoyuàn “jǐ sǐle”. Yù dào bù gāoxìng de shìqíng, rénmen jiù bàoyuàn “qì sǐle”. Túrán bèi jīngxià, rénmen jiù bàoyuàn “xià sǐle”. Gōngzuò tài duō, gōngrén bàoyuàn “lèi sǐle”. Méiyǒu shìqíng zuò, rénmen bàoyuàn “wúliáo sǐle”. Rúguǒ dùzi hěn è, kěyǐ shuō “è sǐle”; dànshì bié chī tài duō, fǒuzé jiù yào “chēngsǐle”. Lìngwài, hái yǒu “dānxīn sǐle”,“zhāojí sǐle” děng děng. Rúguǒ nǐ de zhōngwén hěn hǎo, nǐ shènzhì kěyǐ shuō màn sù zhōngwén “màn sǐle”.

  Gèng yǒuyìsi de shì,“sǐ” yě kěyǐ yòng lái biǎodá hǎo xīnqíng. Shōu dào lǐwù, shòuxing juédé “kāixīn sǐle”. Kǎoshì qǔdé hǎo chéngjī, xuéshēng juédé “gāoxìng sǐle”. Jiàn dào míngxīng, gēmímen juédé “jīdòng sǐle”. Lìngwài, hái yǒu “xīngfèn sǐle”,“xìngfú sǐle” děng děng. Jì zhù, zài zhè zhǒng hǎo de qíngkuàng xià, yībān bùyòng zhè zhǒng yòngfǎ lái miáoshù yī jiàn shìqíng.

  #07: Cách dùng từ Tử

  Trong tiếng Hoa, chữ “TỬ” ngoài ý nghĩa biểu thì là chết chóc, qua đời, còn có một cách dùng rất quan trọng. Cách dùng này sử dụng trong văn nói, có thể miêu tả khuếch trương một sự việc hoặc biểu đạt tình cảm của con người.

  Cách dùng này rất đơn giản, chỉ là “động từ/ tính từ + chết được”. Nếu thời tiết quá nóng, con người oán trách “nóng chết được”. Trên xe buýt quá nhiều người, người ta sẽ than là “chật chết được”. Gặp chuyện không vui, người ta cũng phàn nàn “bực chết được”. Đột nhiên giật mình, người cũng phàn nàn “hết hồn chết được”. Công việc quá nhiều, công nhân oán than “mệt chết được”. Không có việc để làm, người ta cũng trách móc: “chán chết được”. Nếu bụng đói quá, lại nói “đói chết được”; nhưng đừng ăn quá nhiều, nếu không thì sẽ “no căng chết được”. Ngoài ra, lại còn “lo chết được”, “vội chết được”,… Nếu tiếng Hoa của bạn khá, thậm chí bạn có thể nói tốc độ chậm trong tiếng Hoa “chậm chết được”.

  Càng có nghĩa hơn, “chết” cũng có thể dùng để biểu đạt tình cảm ở mức độ tốt. Nhận được quà, người sinh nhật cảm thấy “vui mừng chết được”. Thi cử đạt được kết quả tốt, học sinh cảm thấy “vui chết được”. Gặp được minh tinh, fan hâm mộ cảm thấy “kích động chết được”. Ngoài ra, còn có “hưng phấn chết được”, “hạnh phúc chết được”, … Nhớ rằng, kiểu tình trạng tốt này, thường không dùng cách dùng này để miêu tả thuật lại một sự việc.

  (bản dịch của Meteor)

  #07: Cách dùng từ Tử

  Trong tiếng Hoa, chữ “TỬ” ngoài ý nghĩa biểu thị cái chết, hay qua đời, còn có một cách dùng rất quan trọng. Cách này thường được sử dụng trong văn nói, có thể miêu tả khuếch trương một sự việc hoặc biểu đạt tâm trạng của con người.

  Cách dùng này rất đơn giản, chính là “động từ/ tính từ + chết được”. Nếu thời tiết quá nóng, mọi người sẽ phàn nàn “nóng chết được”. Trên xe buýt quá đông người, người ta sẽ than là “đông chết đi được”. Gặp chuyện không vui, người ta cũng phàn nàn “bực chết được”. Đột nhiên hoảng sợ, người cũng phàn nàn “sợ chết được”. Công việc quá nhiều, công nhân phàn nàn “mệt chết được”. Không có việc để làm, người ta cũng trách móc: “chán chết được”. Nếu bụng đói quá, lại nói “đói chết được”; nhưng đừng ăn quá nhiều, nếu không thì sẽ “no chết được”. Ngoài ra, còn có “lo chết được”, “băn khoăn chết được”,… Nếu tiếng Hoa của bạn khá tốt, thậm chí bạn có thể nói tốc độ chậm trong tiếng Hoa “chậm chết được”.

  Còn có ý nghĩa hơn nữa, “chết” cũng có thể dùng để biểu đạt tâm tình tốt. Nhận được quà, người sinh nhật sẽ cảm thấy “vui chết được”. Thi cử đạt được kết quả tốt, học sinh cảm thấy “vui chết được”. Gặp được thần tượng, fan hâm mộ cảm thấy “kích động chết được”. Ngoài ra, còn có “hưng phấn chết được”, “hạnh phúc chết được”, … Nhớ rằng, kiểu tình trạng tốt thế này, thường không dùng cách dùng này để miêu tả thuật lại một sự việc.

  (Bản dịch của Mamiko)

  slow chinese: #007: “死”的用法 (sǐ “de yòngfǎ) - cách dùng từ tử