GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 08 – 邀请:请你去唱卡拉OK,怎么样 – Yāoqǐng: Qǐng nǐ qù chàng kǎlā OK, zěnme yang – Mời mọc: Mời bạn đi hát karaoke, được không

0
503

Xem danh sách các bài khác

Loading...


第08课 – 邀请:请你去唱卡拉OK,怎么样


课文01 - Bài khoá 01


Loading...

课文一

阿里:美玲,今晚有什么安排?

美玲:有事吗?

阿里:我们去唱卡拉OK,怎么样?

Loading...

美玲:现在才约人家,是否有晚了点?

阿里:我本来想早点儿约你,可又怕“计划赶不上变化”,还是现在约比较保险。怎么样?一起去吧!

美玲:不过,就我们俩去是不是太冷清了点儿。

阿里:说的也是,人多热闹,有气氛。那我们就多叫上几个同学一起去。

美玲:那得看看大家有没有安排。

阿里:叫丽娜吧!她最喜欢卡拉OK,简直到了入迷的地步。无论有什么事,只要说去OK,她准去!

Loading...

美玲:那我去看看安妮有没有空儿。

阿里:干脆把杰克也叫上。


Pin yin bài khoá 01

Loading...


 

Kèwén yī

Ālǐ: Měilíng, jīn wǎn yǒu shén me ānpái?

Měilíng: Yǒushì ma?

Ālǐ: Wǒmen qù chàng kǎlā OK, zěnme yàng?

Loading...

Měilíng: Xiànzài cái yuē rénjiā, shìfǒu yǒu wǎn le diǎn?

Ālǐ: Wǒ běnlái xiǎng zǎodiǎnr yuē nǐ, kě yòu pà “jìhuà gǎnbushàng biànhuà”, háishì xiànzài yuē bǐjiào bǎoxiǎn. Zěnme yàng? Yīqǐ qù ba!

Měilíng: Bùguò, jiù wǒmen liǎ qù shì bùshì tài lěngqīng le diǎnr.

Ālǐ: Shuō de yěshì, rén duō rènào, yǒu qìfēn. Nà wǒmen jiù duō jiào shàng jǐ gè tóngxué yīqǐ qù.

Měilíng: Nà děi kàn kàn dàjiā yǒu méiyǒu ānpái.

Ālǐ: Jiào Lìnà ba! Tā zuì xǐhuān kǎlā OK, jiǎnzhí dàole rùmí de dìbù. Wúlùn yǒu shén me shì, zhǐyào shuō qù OK, tā zhǔn qù!

Měilíng: Nà wǒ qù kàn kàn ānnī yǒu méiyǒu kòngr.

Loading...

Ālǐ: Gāncuì bǎ Jiékè yě jiào shàng.


课文02 - Bài khoá 02


课文二

阿里:杰克,今晚准备做什么?

杰克:现在还没想好呢。

阿里:今天晚上中山纪念堂有演唱会,我们不妨一起去怎么样?

杰克:我也喜欢看演唱会,只是今天有点儿头疼,不能去。谢谢你的好意。

阿里:大概不是头疼吧!今天白天你还是兴致勃勃的,怎么晚上就显得没精神了?

杰克:头疼倒不是主要的原因,我一点儿也不打算出去。

阿里:如果你去的话,我出的士费。

杰克:听起来倒不错。我并不是故意不去,只是因为今天晚上有个约会。

阿里:不妨带女朋友一起去,反正打的时,多一个人少一个人也没关系。

杰克:让我考虑考虑。

阿里:怎么有了爱情就不要友情了?别整天陶醉在二人世界里。

杰克:看你说的!好吧,去就去,不过我可先声明看完演唱会就回来。

阿里:当然,我还要回来准备后天的中国文学课的读书报告呢!

杰克:那你还有心思出去玩?

阿里:放松放松嘛,不能让自己太紧张了。有位名人说的好:不会休息的人就不会工作。


Pinyin bài khoá 02


Kèwén èr

Ālǐ: Jiékè, jīn wǎn zhǔnbèi zuò shénme?

Jiékè: Xiànzài hái méi xiǎng hǎo ne.

Ālǐ: Jīntiān wǎnshàng zhōngshān jìniàntáng yǒu yǎnchàng huì, wǒmen bùfáng yīqǐ qù zěnme yàng?

Jiékè: Wǒ yě xǐhuān kàn yǎnchàng huì, zhǐshì jīntiān yǒudiǎnr tóuténg, bùnéng qù. Xièxiè nǐ de hǎoyì.

Ālǐ: Dàgài bùshì tóuténg ba! Jīntiān báitiān nǐ háishì xìngzhì bóbó de, zěnme wǎnshàng jiù xiǎndé méi jīngshén le?

Jiékè: Tóuténg dào bùshì zhǔyào de yuányīn, wǒ yīdiǎnr yě bù dǎsuàn chūqù.

Ālǐ: Rúguǒ nǐ qù dehuà, wǒ chū dí shì fèi.

Jiékè: Tīng qǐlái dào bùcuò. Wǒ bìng bùshì gùyì bù qù, zhǐshì yīn wéi jīntiān wǎnshàng yǒu gè yuēhuì.

Ālǐ: Bùfáng dài nǚ péngyǒu yīqǐ qù, fǎnzhèng dǎdì shí, duō yīgè rén shǎo yīgè rén yě méiguānxì.

Jiékè: Ràng wǒ kǎolǜ kǎolǜ.

Ālǐ: Zěnme yǒule àiqíng jiù bùyào yǒuqíngle? Bié zhěng tiān táozuì zài èr rén shìjiè lǐ.

Jiékè: Kàn nǐ shuō de! Hǎo ba, qùjiù qù, bùguò wǒ kě xiān shēngmíng kàn wán yǎnchàng huì jiù huílái.

Ālǐ: Dāngrán, wǒ hái yào huílái zhǔnbèi hòutiān de zhōngguó wénxué kè de dúshū bàogào ne!

Jiékè: Nà nǐ hái yǒu xīnsī chūqù wán?

Ālǐ: Fàngsōng fàngsōng ma, bùnéng ràng zìjǐ tài jǐnzhāngle. Yǒu wèi míngrén shuō de hǎo: Bù huì xiūxi de rén jiù bù huì gōngzuò.


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file

  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 08 - 邀请:请你去唱卡拉OK,怎么样 - Yāoqǐng: Qǐng nǐ qù chàng kǎlā OK, zěnme yang - Mời mọc: Mời bạn đi hát karaoke, được không
  • Ha Geum
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 08 - 邀请:请你去唱卡拉OK,怎么样 - Yāoqǐng: Qǐng nǐ qù chàng kǎlā OK, zěnme yang - Mời mọc: Mời bạn đi hát karaoke, được không
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 08 - 邀请:请你去唱卡拉OK,怎么样 - Yāoqǐng: Qǐng nǐ qù chàng kǎlā OK, zěnme yang - Mời mọc: Mời bạn đi hát karaoke, được không
  • Ha Geum

Xem danh sách các bài khác