GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 01 – 好像在哪见过你 (Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ) - Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?

0
2383

Xem danh sách các bài khác

Loading...


第01课 – 好像在哪见过你


课文01 - Bài khoá 01


Loading...

(在玛丽的生日晚会上)
章:你好!好像在哪儿见过你?
杨:是吗? 章:你是不是前天去听汉语讲座了?
杨:对啊!你怎么知道?
章:我前天也去了,就坐在你后面。当时你穿了一件蓝色的T恤,和今天这件一样。
杨:噢,是这样。那天的讲座很精彩,我都听入迷了,没怎么留意周围的情况。
章:啊,没什么。 杨:请问,您是……?
章:哦!我忘了自我介绍。我叫章林,立早章,双木林,是玛丽的汉语辅导老师,正在读本科,是英文系的本科生。
杨:我的汉语名字叫杨林,和你一样,也有一个“林”字。来自泰国,是玛丽的同学。


Pin yin bài khoá 01

Loading...


(Zài mǎlì de shēngrì wǎnhuì shàng)
zhāng: Nǐ hǎo! Hǎoxiàng zài nǎ’er jiànguò nǐ?
Yáng: Shì ma? Zhāng: Nǐ shì bùshì qiántiān qù tīng hànyǔ jiǎngzuòle?
Yáng: Duì a! Nǐ zěnme zhīdào?
Zhāng: Wǒ qiántiān yě qùle, jiùzuò zài nǐ hòumiàn. Dāngshí nǐ chuānle yī jiàn lán sè de T xù, hé jīntiān zhè jiàn yīyàng.
Yáng: Ō, shì zhèyàng. Nèitiān de jiǎngzuò hěn jīngcǎi, wǒ dū tīng rùmíle, méi zěnme liúyì zhōuwéi de qíngkuàng.
Zhāng: A, méishénme. Yáng: Qǐngwèn, nín shì……?
Zhāng: Ó! Wǒ wàngle zìwǒ jièshào. Wǒ jiào zhāng lín, lì zǎo zhāng, shuāng mùlín, shì mǎlì de hànyǔ fǔdǎo lǎoshī, zhèngzài dú běnkē, shì yīngwén xì de běnkē shēng.
Yáng: Wǒ de hànyǔ míngzì jiào yáng lín, hé nǐ yīyàng, yěyǒu yīgè “lín” zì. Láizì tàiguó, shì mǎlì de tóngxué.


课文02 - Bài khoá 02


Loading...

玛丽:你不是很想认识赵文华老师吗?

吉安:是啊!我想跟他学习说中国相声。

玛丽:让我来给你们介绍介绍。这位就是赵老师。这位是我的同学 --- 来自新西兰的留学生吉安。

Loading...

赵老师:你好!吉安!

吉安:您好,赵老师!久闻您的大名,我非常喜欢您说的相声,一直想跟您您介绍,向您请教。真高兴今天有机会到您。

哪里哪里!能多结识一个朋友,尤其是有着共同爱好的朋友,我也很高高兴。


Pinyin bài khoá 02

Loading...


Mǎlì: Nǐ bùshì hěn xiǎng rènshí zhàowénhuá lǎoshī ma?
Jí’ān: Shì a! Wǒ xiǎng gēn tā xuéxí shuō zhōngguó xiàngsheng.
Mǎlì: Ràng wǒ lái gěi nǐmen jièshào jièshào. Zhè wèi jiùshì zhào lǎoshī. Zhè wèi shì wǒ de tóngxué — láizì xīnxīlán de liúxuéshēng jí’ān.
Zhào lǎoshī: Nǐ hǎo! Jí’ān!
Jí’ān: Nín hǎo, zhào lǎoshī! Jiǔ wén nín de dàmíng, wǒ fēicháng xǐhuān nín shuō de xiàngsheng, yīzhí xiǎng gēn nín nín jièshào, xiàng nín qǐngjiào. Zhēn gāoxìng jīntiān yǒu jīhuì dào nín.
Nǎlǐ nǎlǐ! Néng duō jiéshì yīgè péngyǒu, yóuqí shì yǒuzhe gòngtóng àihào de péngyǒu, wǒ yě hěn gāo gāoxìng.


课文03 - Bài khoá 03

(两人在谈论一附照片)
A:照片中间的这人是谁?
B:啊,这就是我刚刚提到的新当选的市长。他是一位有才华,有魄力的领导,而且他十分平易近人,常常深入基层,关心百姓的疾苦。市民对他有很高的评价。
A:我知道了,从照片上看,他很年轻啊。
B: 是啊。他今年才35岁。

Loading...


Pin yin bài khoá 03


(Liǎng rén zài tánlùn yī fù zhàopiàn)
A: Zhàopiàn zhōngjiān de zhè rén shì shuí?
B: A, zhè jiùshì wǒ gānggāng tí dào de xīn dāngxuǎn de shì zhǎng. Tā shì yī wèi yǒu cáihuá, yǒu pòlì de lǐngdǎo, érqiě tā shífēn píngyìjìnrén, chángcháng shēnrù jīcéng, guānxīn bǎixìng de jíkǔ. Shìmíng duì tā yǒu hěn gāo de píngjià.
A: Wǒ zhīdàole, cóng zhàopiàn shàng kàn, tā hěn niánqīng a.
B: Shì a. Tā jīnnián cái 35 suì.


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 01 - Bài 01 - 好像在哪见过你 (Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ) - Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?
  • Ha Geum
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 01 - Bài 01 - 好像在哪见过你 (Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ) - Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • nhan GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 01 - Bài 01 - 好像在哪见过你 (Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ) - Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?
  • Ha Geum

Xem danh sách các bài khác