[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #100 – 温州人 (Wēnzhōu rén) – Người Ôn Châu

  0
  896

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #100 – 温州人 (Wēnzhōu rén) – Người Ôn Châu

  温州人 (Wēnzhōu rén) – Người Ôn Châu

   温州人

  中国人对于自己的家乡,往往有一种特别的情感。认识新朋友的时候,除了询问对方的姓名,还经常会问,”你是哪里人?”或者“你来自哪里?”。家乡给了人们一种归属感。离开家乡的时候,很多人都会思念自己的家乡。来自同一个地方的人,叫做“老乡”。中国有一句话叫“老乡见老乡,两眼泪汪汪”。意思是说,因为碰到了家乡来的人,所以感到特别地高兴。我的家乡是浙江省温州市。我离开家乡工作和生活已经有很多年。我一直很想念我的家乡,特别是在过年和过节的时候。

  我的家乡温州,位于中国东部,是一个富有的沿海城市。温州人在中国非常有名,常常被人们称作“中国的犹太人”。一提到温州人,人们首先就会想到做生意的人。很多人对温州人的印象是“很会赚钱”。其实,温州曾经是个很贫穷的地方,这和它的地理环境有关。温州的四周三面是山,一面是海,所以交通很不方便。温州的方言,温州话,就是在这种封闭的环境中形成的,被中国网友评为“中国最难懂的方言”。

  30多年前,中国开始实行“改革开放”的经济政策,计划经济渐渐转变为了市场经济。当时的国家领导人指定了东部沿海的一批城市,作为“对外开放”的试验地。这些城市是中国最早和外国进行贸易往来的城市。温州就是这批城市当中的一个。自从那时候起,许多温州人离开自己的家乡,到世界各地去闯荡。他们敢于创新、不怕吃苦,用自己的双手创造了财富。现在,许多有钱的温州企业家都是从修鞋匠、裁缝这样的职业开始做起,一点一点打拼出来的。

  温州和中国东部沿海的其他城市一样,有着比其他地方更多的私营企业。温州的机场是中国唯一的私营机场。温州这个小小的城市,生产了中国10%的衣服、20%的鞋子、60%的剃须刀、65%的锁具、80%的眼镜、90%的金属打火机和90%的水彩笔。温州人还建起了电器城、纽扣城等著名的商品中心,许多商品还被出口到外国。人们把温州这种独特的经济发展方式叫做“温州模式”。温州人勇于创业的精神也被叫做“温州人精神”。

  但是,一些温州人也给大家留下不太好的印象。比如说,温州人会让人联想起“温州炒房团”。这是因为一些温州人有钱之后,就跑到别的城市去投资房地产,买卖房子,把这个城市的房价抬得很高,使当地人买不起房子,这种行为就叫炒房。还有一些温州人,做生意不讲信用。企业运营出了问题,不给工人支付工资,就拿着剩下的钱逃跑了。这是非常不好的现象。不过,大多数温州人都非常善良。总的来说,我非常热爱我的家乡,也爱家乡的人们。

  #100 – Wēnzhōu rén

  zhōngguó rén duìyú zìjǐ de jiāxiāng,wǎngwǎngyǒuyī zhǒng tèbié de qínggǎn. Rènshí xīn péngyǒu de shíhòu, chúle xúnwèn duìfāng de xìngmíng, hái jīngcháng huì wèn,” nǐ shì nǎlǐ rén?” Huòzhě “nǐ láizì nǎlǐ?”. Jiāxiāng gěile rénmen yī zhǒng guīshǔ gǎn. Líkāi jiāxiāng de shíhòu, hěnduō rén dūhuì sīniàn zìjǐ de jiāxiāng. Láizì tóng yīgèdìfāng de rén, jiàozuò “lǎoxiāng”. Zhōngguó yǒu yījù huà jiào “lǎoxiāng jiàn lǎoxiāng, liǎng yǎnlèi wāngwāng”. Yìsi shì shuō, yīnwèi pèng dàole jiāxiāng lái de rén, suǒyǐ gǎndào tèbié dì gāoxìng. Wǒ de jiāxiāng shì zhèjiāng shěng wēnzhōu shì. Wǒ líkāi jiāxiāng gōngzuò hé shēnghuó yǐjīng yǒu hěnduōnián. Wǒ yīzhí hěn xiǎngniàn wǒ de jiāxiāng, tèbié shì zài guònián hé guòjié de shíhòu.

  Wǒ de jiāxiāng wēnzhōu, wèiyú zhōngguó dōngbù, shì yīgè fùyǒu de yánhǎi chéngshì. Wēnzhōu rén zài zhōngguó fēicháng yǒumíng, chángcháng bèi rénmen chēng zuò “zhōngguó de yóutàirén”. Yī tí dào wēnzhōu rén, rénmen shǒuxiān jiù huì xiǎngdào zuò shēngyì de rén. Hěnduō rén duì wēnzhōu rén de yìnxiàng shì “hěn huì zhuànqián”. Qíshí, wēnzhōu céngjīng shìgè hěn pínqióng dì dìfāng, zhè hé tā dì dìlǐ huánjìng yǒuguān. Wēnzhōu de sìzhōu sānmiàn shì shān, yīmiàn shì hǎi, suǒyǐ jiāotōng hěn bù fāngbiàn. Wēnzhōu de fāngyán, wēnzhōu huà, jiùshì zài zhè zhǒng fēngbì de huánjìng zhōng xíngchéng de, bèi zhōngguó wǎng yǒu píng wèi “zhōngguó zuì nán dǒng de fāngyán”.

  30 Duō nián qián, zhōngguó kāishǐ shíxíng “gǎigé kāifàng” de jīngjì zhèngcè, jìhuà jīngjì jiànjiàn zhuǎnbiàn wèile shìchǎng jīngjì. Dāngshí de guójiā lǐngdǎo rén zhǐdìngle dōngbù yánhǎi de yī pī chéngshì, zuòwéi “duìwài kāifàng” de shìyàn de. Zhèxiē chéngshì shì zhōngguó zuìzǎo hé wàiguó jìnxíng màoyì wǎnglái de chéngshì. Wēnzhōu jiùshì zhè pī chéngshì dāngzhōng de yīgè. Zìcóng nà shíhòu qǐ, xǔduō wēnzhōu rén líkāi zìjǐ de jiāxiāng,dào shìjiè gè dì qù chuǎngdàng. Tāmen gǎnyú chuàngxīn, bùpà chīkǔ, yòng zìjǐ de shuāngshǒu chuàngzàole cáifù. Xiànzài, xǔduō yǒu qián de wēnzhōu qǐyè jiā dōu shì cóng xiū xiéjiàng, cáiféng zhèyàng de zhíyè kāishǐ zuò qǐ, yī diǎn yī diǎn dǎpīn chūlái de.

  Wēnzhōu hé zhōngguó dōngbù yánhǎi de qítā chéngshì yīyàng, yǒuzhe bǐ qítā dìfāng gèng duō de sīyíng qǐyè. Wēnzhōu de jīchǎng shì zhōngguó wéiyī de sīyíng jīchǎng. Wēnzhōu zhège xiǎo xiǎo de chéngshì, shēngchǎnle zhōngguó 10%de yīfú,20%de xiézi,60%de tì xū dāo,65%de suǒjù,80%de yǎnjìng,90%de jīnshǔ dǎhuǒjī hé 90%de shuǐcǎi bǐ. Wēnzhōu rén hái jiàn qǐle diànqì chéng, niǔkòu chéng děng zhùmíng de shāngpǐn zhōngxīn, xǔduō shāngpǐn hái bèi chūkǒu dào wàiguó. Rénmen bǎ wēnzhōu zhè zhǒng dútè de jīngjì fāzhǎn fāngshì jiàozuò “wēnzhōu móshì”. Wēnzhōu rén yǒngyú chuàngyè de jīngshén yě bèi jiàozuò “wēnzhōu rén jīngshén”.

  Dànshì, yīxiē wēnzhōu rén yě gěi dàjiā liú xià bù tài hǎo de yìnxiàng. Bǐrú shuō, wēnzhōu rén huì ràng rén liánxiǎng qǐ “wēnzhōu chǎo fáng tuán”. Zhè shì yīn wéi yīxiē wēnzhōu rén yǒu qián zhīhòu, jiù pǎo dào bié de chéngshì qù tóuzī fángdìchǎn, mǎimài fángzi, bǎ zhège chéngshì de fángjià tái dé hěn gāo, shǐ dāngdì rén mǎi bù qǐ fángzi, zhè zhǒng xíngwéi jiù jiào chǎo fáng. Hái yǒu yīxiē wēnzhōu rén, zuò shēngyì bù jiǎng xìnyòng. Qǐyè yùnyíng chūle wèntí, bù gěi gōngrén zhīfù gōngzī, jiù názhe shèng xià de qián táopǎole. Zhè shì fēicháng bù hǎo de xiànxiàng. Bùguò, dà duōshù wēnzhōu rén dōu fēicháng shànliáng. Zǒng de lái shuō, wǒ fēicháng rè’ài wǒ de jiāxiāng, yě ài jiāxiāng de rénmen.

  #100:Người Ôn Châu

  Quê hương đối với mỗi người Trung Quốc đều là một thứ tình cảm đặc biệt. Khi làm quen với những người bạn mới, ngoài những câu hỏi thông thường về họ tên còn hay hỏi câu: “Bạn là người ở đâu?” hoặc là: “Bạn đến từ đâu?”.  Quê hương gợi cho mọi người một cảm giác thân thuộc. Khi xa quê , rất nhiều người đều sẽ nhớ nhà. Những người cùng đến từ  một địa phương gọi là “đồng hương”. Trung Quốc có một câu thành ngữ là “老乡见老乡,两眼泪汪汪”(tạm dịch: đồng hương gặp nhau, hai mắt rưng rưng”. Có nghĩa là, gặp được người cùng quê liền cảm thấy rất vui mừng. Quê tôi ở thị trấn Ôn Châu tỉnh Chiết Giang. Tôi rời quê hương đi làm ăn và sinh sống đã rất nhiều năm rồi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy nhớ quê mình, đặc biệt là những lúc năm hết tết đến và ngày lễ.

  Ôn Châu quê tôi nằm ở phía Đông Trung quốc, là một thành phố giàu có ven biển. Người Ôn Châu rất nổi tiếng, thường được gọi là “người Do Thái của Trung Quốc”. Một khi nhắc đến người Ôn Châu, điều đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là “dân làm ăn”. Ấn tượng của rất nhiều người đối với người Ôn Châu là “rất biết kiếm tiền”. Thực ra, Ôn Châu trước đây là một nơi nghèo khó, điều này có liên quan đến môi trường địa lý. Bốn bên thì ba bên là núi, một bên là biển, cho nên giao thông không thuận tiện. Tiếng địa phương ở đây hình thành từ chính trong môi trường đóng kín ấy, được cư dân mạng bình chọn là “tiếng địa phương khó hiểu nhất Trung quốc”.

  30 năm trước, Trung quốc bắt đầu thực hiện chính sách “cải cách mở cửa” về kinh tế. Nền kinh tế dần dần chuyển đổi theo hướng kinh tế thị trường. Lúc đó những vị lãnh đạo quốc gia chỉ định các thành thị ven biển thử nghiệm “mở cửa đối ngoại”. Những thành phố này là những thành phố tiến hành mậu dịch với nước ngoài sớm nhất của Trung Quốc. Ôn Châu là một trong nhóm các thành phố đó. Từ thời gian đó trở đi, rất nhiều người rời quê hương Ôn Châu của mình, đến khắp nơi trên thế giới làm ăn sinh sống. Họ dám đổi mới, không ngại vất vả, dùng đôi bàn tay của mình làm nên sự giàu có. Hiện nay, rất nhiều doanh nhân Ôn Châu giàu có đều có xuất phát điểm từ thợ sửa giày,  thợ may, vật lộn từng chút từng chút một để rồi thành công được như vậy.

  Ôn Châu giống như những thành phố ven biển ở miền Đông Trung Quốc khác, có khi còn có nhiều xí nghiệp tư nhân hơn. Sân bay ở Ôn Châu là sân bay tư nhân duy nhất tại Trung Quốc. Thành phố nhỏ bé này, sản xuất 10% quần áo, 20% giày dép, 60% dao cạo theo yêu cầu, 65% khóa, 80% kính mắt, 90% bật lửa vàng và 90% bút màu nước của toàn đất nước. Người Ôn Châu còn xây nên thành phố điện khí, trở thành các nút trung tâm nổi tiếng của hàng hóa nổi tiếng, rất nhiều mặt hàng được xuất khẩu ra nước ngoài. Người ta thường gọi nền kinh tế phát triển đột phá của Ôn Châu là  “mô hình Ôn Châu”. Sự dũng cảm trong làm ăn kinh doanh cũng được gọi là “Tinh thần người Ôn Châu”.

  Nhưng, nhiều người Ôn Châu không để lại ấn tượng tốt cho người khác. Ví dụ như, người Ôn Châu thường làm người ta liên tưởng đến “Nhóm đầu cơ nhà đất Ôn Châu”. Đây là do một số người Ôn Châu sau khi có tiền, liền chạy đến các thành phố khác mua bất động sản, mua bán nhà, làm cho giá cả nhà đất ở các thành phố này bị đội lên rất cao, khiến cho nhiều người không mua được nhà, hành vi này được gọi là “đầu cơ nhà đất”. Còn có những người Ôn Châu khi làm ăn không biết giữ chữ tín. Việc sản xuất của xí nghiệp có vấn đề liền không trả lương cho công nhân, ôm số tiền còn lại chạy trốn. Đây là một hiện tượng cực kì xấu. Có điều, đại đa số người Ôn Châu đều rất tốt bụng và lương thiện. Tóm lại, tôi rất yêu quê hương của mình, và cũng rất yêu của hương của các bạn!!

  Slow chinese: #100 - 温州人 (Wēnzhōu rén) - Người Ôn Châu