[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #086 – 何伟和他的中国三部曲 (Hé wěi hé tā de zhōngguó sān bù qǔ) – Peter Hessler và ba cuốn sách về Trung Quốc của ông

0
582

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #086 – 何伟和他的中国三部曲 (Hé wěi hé tā de zhōngguó sān bù qǔ) – Peter Hessler và ba cuốn sách về Trung Quốc của ông

何伟和他的中国三部曲 (Hé wěi hé tā de zhōngguó sān bù qǔ) – Peter Hessler và ba cuốn sách về Trung Quốc của ông

何伟和他的中国三部曲

中国人常常把外国人称作“老外”。我觉得这是一个很有趣的词语。“老”表示亲切,就像“老李”、“老王”一样;但“外”这个字,却又体现出了一种距离感。这个距离感,来自语言、文化和思维方式。不过,无论哪一种障碍,都会被一种东西所打破,这就是爱。

有一位“老外”,他比很多中国人更加了解中国。他就是美国人Peter Hessler何伟。出于对中国的好奇,1996年,何伟来到四川的一个小镇——涪陵——教英语。一开始,他很不习惯这里的生活。因为这里和他在美国的故乡有很大的区别。这里的环境很喧闹,人和人的关系也不一样,特别是同事之间的关系。但是慢慢地,他试着和当地人交朋友,走进他们的生活,了解他们真实的想法。于是,他就把这段故事写下来,叫做River Town《江城》,作为对这段日子的纪念。

离开涪陵以后,何伟在北京工作。因为工作的关系,他开始更加全面地了解中国。他对甲骨文产生了兴趣。他访问了考古学家和语言学家。在这个过程中,他听到一个人的名字——陈梦家。这是一位科学家,他在文革中受到了迫害。这段故事非常感人,何伟就把它写了下来。与此同时,何伟和他以前的学生保持着联系。在中国经济快速发展的背景下,西部的年轻人离开家乡,来到东部沿海城市寻找机会。一方面,他们的生活变得更好了;但另一方面,他们远离家乡,努力地去融入当地的社会。在北京,何伟认识了一位维吾尔族朋友,叫波拉特。他不喜欢国内的环境,千方百计移民去了美国。可到了美国之后,却同样遭受了失望,最后还是在华人餐馆里工作。何伟把这些平凡却又典型的故事写成了第二本书The Oracle Bones《甲骨文》。

之后,何伟拿到了中国驾照,开始了一段在高速公路上的冒险故事。中国的城市化和工业化,对农村产生了特别大的影响。有一些地方艰难地跟上了社会的发展;还有一些地方却被人忘记。有些人选择留在农村,通过改变自己来适应变化;还有一些人选择离开农村,来到城市寻找机会。何伟来回于中国的农村和城市,南方和北方,把他的细心观察总结在这本Country Driving《寻路中国》当中。

何伟的书,没有强烈的偏见,而是充满了理解和包容。即使是中国人来读他的书,都会有很多惊喜和感动。如果你想更多地了解中国,何伟的中国三部曲值得一看。

#86 – Hé wěi hé tā de zhōngguó sān bù qǔ

Zhōngguó rén chángcháng bǎ wàiguó rén chēng zuò “lǎowài”. Wǒ juédé zhè shì yīgè hěn yǒuqù de cíyǔ.“Lǎo” biǎoshì qīnqiè, jiù xiàng “lǎo lǐ”,“lǎo wáng” yīyàng; dàn “wài” zhège zì, què yòu tǐxiàn chūle yī zhǒng jùlí gǎn. Zhège jùlí gǎn, láizì yǔyán, wénhuà hé sīwéi fāngshì. Bùguò, wúlùn nǎ yī zhǒng zhàng’ài, dōuhuì bèi yī zhǒng dōngxī suǒ dǎpò, zhè jiùshì ài.

Yǒuyī wèi “lǎowài”, tā bǐ hěnduō zhōngguó rén gèngjiā liǎojiě zhōngguó. Tā jiùshì měiguó rén Peter Hessler hé wěi. Chū yú duì zhōngguó de hàoqí,1996 nián, hé wěi lái dào sìchuān de yīgè xiǎo zhèn——fúlíng——jiào yīngyǔ. Yī kāishǐ, tā hěn bù xíguàn zhèlǐ de shēnghuó. Yīnwèi zhèlǐ hé tā zài měiguó de gùxiāng yǒu hěn dà de qūbié. Zhèlǐ de huánjìng hěn xuānnào, rén hé rén de guānxì yě bù yīyàng, tèbié shì tóngshì zhījiān de guānxì. Dànshì màn man de, tā shìzhe hé dāngdì rén jiāo péngyǒu, zǒu jìn tāmen de shēnghuó, liǎojiě tāmen zhēnshí de xiǎngfǎ. Yúshì, tā jiù bǎ zhè duàn gùshì xiě xiàlái, jiàozuò River Town“jiāngchéng”, zuòwéi duì zhè duàn rìzi de jìniàn.

Líkāi fúlíng yǐhòu, hé wěi zài běijīng gōngzuò. Yīnwèi gōngzuò de guānxì, tā kāishǐ gèngjiā quánmiàn de liǎojiě zhōngguó. Tā duì jiǎgǔwén chǎnshēngle xìngqù. Tā fǎngwènle kǎogǔ xué jiā hé yǔyán xué jiā. Zài zhège guòchéng zhōng, tā tīng dào yīgè rén de míngzì——chénmèngjiā. Zhè shì yī wèi kēxuéjiā, tā zài wéngé zhōng shòudàole pòhài. Zhè duàn gùshì fēicháng gǎnrén, héwěi jiù bǎ tā xiěle xiàlái. Yǔ cǐ tóngshí, héwěi hé tā yǐqián de xuéshēng bǎochízhe liánxì. Zài zhōngguó jīngjì kuàisù fāzhǎn de bèijǐng xià, xībù de niánqīng rén líkāi jiāxiāng, lái dào dōngbù yánhǎi chéngshì xúnzhǎo jīhuì. Yī fāngmiàn, tāmen de shēnghuó biàn dé gèng hǎole; dàn lìng yī fāngmiàn, tāmen yuǎnlí jiāxiāng, nǔlì de qù róngrù dāngdì de shèhuì. Zài běijīng, héwěi rènshíle yī wèi wéiwú’ěr zú péngyǒu, jiào bō lā tè. Tā bù xǐhuān guónèi de huánjìng, qiānfāngbǎijì yímín qùle měiguó. Kě dàole měiguó zhīhòu, què tóngyàng zāoshòule shīwàng, zuìhòu háishì zài huárén cānguǎn lǐ gōngzuò. Héwěi bǎ zhèxiē píngfán què yòu diǎnxíng de gùshì xiěchéngle dì èr běn shū The Oracle Bones“jiǎgǔwén”.

Zhīhòu, héwěi ná dàole zhōngguó jiàzhào, kāishǐle yīduàn zài gāosù gōnglù shàng de màoxiǎn gùshì. Zhōngguó de chéngshì huà hé gōngyèhuà, duì nóngcūn chǎnshēngle tèbié dà de yǐngxiǎng. Yǒu yīxiē dìfāng jiānnán de gēn shàngle shèhuì de fāzhǎn; hái yǒu yīxiē dìfāng què bèi rén wàngjì. Yǒuxiē rén xuǎnzé liú zài nóngcūn, tōngguò gǎibiàn zìjǐ lái shìyìng biànhuà; hái yǒu yīxiē rén xuǎnzé líkāi nóngcūn, lái dào chéngshì xúnzhǎo jīhuì. Héwěi láihuí yú zhōngguó de nóngcūn hé chéngshì, nánfāng hé běifāng, bǎ tā de xìxīn guānchá zǒngjié zài zhè běn Country Driving“xún lù zhōngguó” dāngzhōng.

Héwěi de shū, méiyǒu qiángliè de piānjiàn, ér shì chōngmǎnle lǐjiě hé bāoróng. Jíshǐ shì zhōngguó rén lái dú tā de shū, dōuhuì yǒu hěnduō jīngxǐ hé gǎndòng. Rúguǒ nǐ xiǎng gèng duō de liǎojiě zhōngguó, héwěi de zhōngguó sān bù qǔ zhídé yī kàn.

#86: Peter Hessler và ba cuốn sách về Trung Quốc của ông.

Người Trung Quốc thường gọi người nước ngoài là “lǎowài” (lão ngoại). Tôi cảm thấy đây là một từ rất thú vị. “Lão” thể hiện sự thân thiết, giống như “Lão Lí”, “Lão Vương”; nhưng chữ “ngoại” lại thể hiện ra một cảm giác về cự ly cách biệt. Cảm giác này, đến từ ngôn ngữ, văn hóa và phương thức tư duy. Tuy nhiên, bất luận là chướng ngại nào, đều bị một thứ đánh bại, đó chính là tình yêu.

Có một người nước ngoài, ông hiểu biết về Trung Quốc còn nhiều hơn rất nhiều người Trung Quốc. Ông chính là Peter Hessler (Hà Vĩ) người Mỹ. Xuất phát từ sự tò mò về Trung Quốc, năm 1996, Hà Vĩ đã đến một thị trấn nhỏ ở Tứ Xuyên – Phù Lăng – dạy tiếng Anh. Mới đầu, ông rất không quen với cuộc sống nơi đây bởi vì ở đây so với quê hương Mỹ quốc của ông có sự khác biệt rất lớn. Không khí ở đây rất sầm uất nhộn nhịp, quan hệ giữa người với người cũng không giống, đặc biệt là quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau. Nhưng dần dần, ông thử kết giao bạn bè với người địa phương, đi vào đời sống của họ, tìm hiểu cách nghĩ chân thực của họ. Sau đó, ông viết lại câu chuyện đó, gọi là River Town (thị trấn sông), làm kỷ niệm cho những ngày tháng này.

Sau khi rời khỏi Phù Lăng, Hà Vĩ làm việc ở Bắc Kinh.  Vì quan hệ công việc, ông bắt đầu càng hiểu thêm một cách toàn diện về Trung Quốc. Ông có hứng thú với giáp cốt văn. Ông đến thăm các nhà khảo cổ học và ngôn ngữ học. Trong quá trình này, ông nghe đến tên một người – Trần Mộng Gia. Đây là một nhà khoa học, bị hành hạ ngược đãi trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Câu chuyện này vô cùng cảm động, Hà Vĩ liền viết lại. Cùng lúc đó, Hà Vĩ và học sinh cũ của ông cũng vẫn giữ liên lạc. Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thanh niên miền Tây rời xa quê hương, đến các thành phố duyên hải Đông bộ tìm kiếm cơ hội. Một mặt, cuộc sống của họ trở nên ngày càng tốt hơn, nhưng mặt khác, họ ở xa quê hương, nỗ lực hòa nhập vào xã hội của người bản địa. Ở Bắc Kinh, Hà Vĩ quen biết một người bạn ở dân tộc Duy Ngô Nhĩ, tên là Ba Lạp Đặc. Anh ta không thích môi trường sống trong nước, dùng trăm phương ngàn kế để di cư sang Mỹ. Nhưng sau khi sang đến Mỹ lại thất vọng tương tự, cuối cùng vẫn ở lại làm việc ở một nhà hàng Trung Hoa. Hà Vĩ lại viết những câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng cũng hết sức điển hình này thành cuốn sách thứ hai The Oracle Bones (Giáp cốt văn).

Sau đó, Hà Vĩ có bằng lái xe ở Trung Quốc, bắt đầu câu chuyện mạo hiểm trên đường quốc lộ cao tốc. Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ở Trung Quốc đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới nông thôn. Có một vài nơi phải rất khó khăn để theo kịp sự phát triển của xã hội, còn có một vài nơi đã bị người ta lãng quên. Một vài người lựa chọn ở lại nông thôn, thông qua việc thay đổi bản thân để thích ứng với sự biến hóa, còn có vài người lại lựa chọn rời bỏ nông thôn, đến các thành phố để tìm kiếm cơ hội. Hà Vĩ đi đi lại lại nông thôn và thành phố ở Trung Quốc, miền Bắc và miền Nam, tổng kết những quan sát tỉ mỉ của mình vào cuốn Country Driving (Hành trình khắp Trung Quốc).

Sách của Hà Vĩ, không có định kiến nào, mà tràn đầy sự thấu hiểu và bao dung. Cho dù là người Trung Quốc đọc sách của ông đều cảm thấy có nhiều điều bất ngờ và cảm động. Nếu bạn muốn hiểu biết càng nhiều về Trung Quốc, ba cuốn sách của Hà Vĩ về Trung Quốc là rất đáng xem.

Slow chinese: #086 - 何伟和他的中国三部曲 (Hé wěi hé tā de zhōngguó sān bù qǔ) - Peter Hessler và ba cuốn sách về Trung Quốc của ông