[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #067 – 土豪 (Tǔháo) – Cường hào

1
1451

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #067 – 土豪  (Tǔháo) – Cường hào

Loading...

土豪  (Tǔháo) – Cường hào

 土豪

大家好!我是希茜,你们的新朋友!今天我要给你们介绍一个流行词,叫做“土豪”。它究竟是什么意思?应该怎么用呢?为什么图片里是新款iPhone呢?

为了回答以上的问题,我们先来说说“土”这个字。中国人常用“土”或者“土气”来形容不时尚的,不符合潮流的人或物,用“土包子”或者“老土”来称呼那些穿衣打扮不时尚,或者用旧方法做事的人。比如:这件衣服真土,他真是个土包子!

Loading...

“豪”是富豪的意思,指非常有钱的人。以前土豪被用来形容乡村里有钱的家族或个人。因为他们经常凭借金钱和权力欺负穷人,所以1927年中国土地革命时期,曾出现过“打土豪,分田地”的口号。2013年9月,新浪微博(也就是中国的Twitter)出现了一条很火的帖子。大概的意思是,一位青年问禅师:“大师,我现在很富有,但是我却一点也不快乐,您能指点我该做什么吗?”禅师问道:“你怎么富有了?”青年回答:“我的银行卡里有8位数存款,五道口有3套房,不算富有吗?(这里我解释一下,五道口是北京的一个区域,因为这里有一些著名大学,所以房价很高)”禅师听完之后没有说话,只伸出了一只手,青年恍然大悟,说:“原来禅师是让我懂得感恩与回报。”禅师说:“不,土豪。我们,可以做朋友吗?”

在这条帖子出现之后,新浪微博就发起了“土豪,我们做朋友吧”和“为土豪写诗”的活动,在短短一个多月的时间里,“土豪”这个词在新浪微博中出现了5200多万次,红遍全中国。以前,土豪这个词的政治意味很重,而且是贬义的。但是在成为网络流行语之后,“土豪”的贬义色彩变淡了,人们用它来称呼那些有钱却没有品位,又非常喜欢炫耀的人。

苹果公司今年9月新推出的iPhone手机当中,金色的那款被人们称为“土豪金”。一是因为金色本身就象征着金钱和地位,二是这款手机的价格高达5000多人民币(相当于800多美元)。大多数人觉得太贵了!而那些愿意花很多钱买这部手机,又在社交网站上发照片炫耀的人,就会被朋友们开玩笑地称作“土豪”。现在,人们也经常会用“土豪金”这个词来形容所有金色的物品。最近有媒体报道说,如果土豪这个词的影响力持续下去,牛津双语词典的编著者可能会考虑在2014年把它加入词典中。

关于“土豪”这个词,你们还有什么不明白的吗?欢迎在慢速中文网站上给我留言哦!

#67: Tǔháo

Loading...

Dàjiā hǎo! Wǒ shì xīqiàn, nǐmen de xīn péngyǒu! Jīntiān wǒ yào gěi nǐmen jièshào yīgè liúxíng cí, jiàozuò “tǔháo”. Tā jiùjìng shì shénme yìsi? Yīnggāi zěnme yòng ne? Wèishéme túpiàn lǐ shì xīnkuǎn iPhone ne?

Wèile huídá yǐshàng de wèntí, wǒmen xiān lái shuō shuō “tǔ” zhège zì. Zhōngguó rén chángyòng “tǔ” huòzhě “tǔqì” lái xíngróng bù shíshàng de, bù fúhé cháoliú de rén huò wù, yòng “tǔbāozi” huòzhě “lǎo tǔ” lái chēnghu nàxiē chuān yī dǎbàn bù shíshàng, huòzhě yòng jiù fāngfǎ zuòshì de rén. Bǐrú: Zhè jiàn yīfú zhēn tǔ, tā zhēnshi gè tǔbāozi!

“Háo” shì fùháo de yìsi, zhǐ fēicháng yǒu qián de rén. Yǐqián tǔháo bèi yòng lái xíngróng xiāngcūn lǐ yǒu qián de jiāzú huò gèrén. Yīnwèi tāmen jīngcháng píngjiè jīnqián hé quánlì qīfù qióngrén, suǒyǐ 1927 nián zhōngguó tǔdì gémìng shíqī, céng chūxiànguò “dǎ tǔháo, fēn tiándì” de kǒuhào. 2013 Nián 9 yuè, xīnlàng wēi bó (yě jiùshì zhōngguó de Twitter) chūxiànle yītiáo hěn huǒ de tiězi. Dàgài de yìsi shì, yī wèi qīngnián wèn chánshī:“Dàshī, wǒ xiànzài hěn fùyǒu, dànshì wǒ què yīdiǎn yě bù kuàilè, nín néng zhǐdiǎn wǒ gāi zuò shénme ma?” Chánshī wèn dào:“Nǐ zěnme fùyǒule?” Qīngnián huídá:“Wǒ de yínháng kǎ lǐ yǒu 8 wèi shù cúnkuǎn, wǔdàokǒu yǒu 3 tàofáng, bù suàn fùyǒu ma?(Zhèlǐ wǒ jiěshì yīxià, wǔdàokǒu shì běijīng de yīgè qūyù, yīnwèi zhè lǐ yǒu yīxiē zhùmíng dàxué, suǒyǐ fángjià hěn gāo)” chánshī tīng wán zhīhòu méiyǒu shuōhuà, zhǐ shēn chūle yī zhī shǒu, qīngnián huǎngrándàwù, shuō:“Yuánlái chánshī shì ràng wǒ dǒngdé gǎn’ēn yǔ huíbào.” Chánshī shuō:“Bù, tǔháo. Wǒmen, kěyǐ zuò péngyǒu ma?”

Zài zhè tiáo tiězi chūxiàn zhīhòu, xīnlàng wēibó jiù fāqǐle “tǔháo, wǒmen zuò péngyǒu ba” hé “wèi tǔháo xiě shī” de huódòng, zài duǎn duǎn yīgè duō yuè de shíjiān lǐ,“tǔháo” zhège cí zài xīnlàng wēibó zhòng chūxiànle 5200 duō wàn cì, hóng biàn quán zhōngguó. Yǐqián, tǔháo zhège cí de zhèngzhì yìwèi hěn zhòng, érqiě shì biǎnyì de. Dànshì zài chéngwéi wǎngluò liúxíng yǔ zhīhòu,“tǔháo” de biǎnyì sècǎi biàndànle, rénmen yòng tā lái chēnghu nàxiē yǒu qián què méiyǒu pǐnwèi, yòu fēicháng xǐhuān xuànyào de rén.

Píngguǒ gōngsī jīnnián 9 yuè xīn tuīchū de iPhone shǒujī dāngzhōng, jīnsè de nà kuǎn bèi rénmen chēng wèi “tǔháo jīn”. Yī shì yīnwèi jīnsè běnshēn jiù xiàngzhēngzhe jīnqián hé dìwèi, èr shì zhè kuǎn shǒujī de jiàgé gāodá 5000 duō rénmínbì (xiāngdāng yú 800 duō měiyuán). Dàduōshù rén juédé tài guìle! Ér nàxiē yuànyì huā hěnduō qián mǎi zhè bù shǒujī, yòu zài shèjiāo wǎngzhàn shàng fā zhàopiàn xuànyào de rén, jiù huì bèi péngyǒumen kāiwánxiào de chēng zuò “tǔháo”. Xiànzài, rénmen yě jīngcháng huì yòng “tǔháo jīn” zhège cí lái xíngróng suǒyǒu jīnsè de wùpǐn. Zuìjìn yǒu méitǐ bàodào shuō, rúguǒ tǔháo zhège cí de yǐngxiǎnglì chíxù xiàqù, niújīn shuāngyǔ cídiǎn de biānzhùzhě kěnéng huì kǎolǜ zài 2014 nián bǎ tā jiārù cídiǎn zhōng.

Guānyú “tǔháo” zhège cí, nǐmen hái yǒu shén me bù míngbái de ma? Huānyíng zài màn sù zhōngwén wǎngzhàn shàng gěi wǒ liúyán ó!

Loading...

#67: Cường hào

Chào mọi người! Tôi là Hy Thiến, là bạn mới của các bạn! Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một từ rất thịnh hành, gọi là “cường hào”. Nó rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Nên dùng nó như thế nào? Tại sao trong tranh lại là hình iphone kiểu mới?

Để trả lời cho câu hỏi trên, trước tiên chúng ta nói đến chữ “thổ”. Người Trung Quốc thường dùng chữ “thổ” hay “thổ khí” để miêu tả những người hay vật không hợp thời, không phù hợp với trào lưu, dùng “thổ bao tử” hoặc “lão thổ” để gọi những người ăn diện không hợp mốt, hoặc dùng lối mòn để làm việc. Ví dụ: bộ quần áo này thật là quê mùa, anh ta đúng là thằng nhà quê!

“Hào” nghĩa là giàu có, chỉ những người nhiều tiền. Trước đây, cường hào được dùng để miêu tả những gia tộc hay người giàu có ở nông thôn. Bởi vì bọn họ thường dựa vào tiền bạc và quyền lực để ức hiếp người nghèo nên năm 1927, vào thời kỳ cách mạng ruộng đất ở Trung Quốc, đã từng xuất hiện khẩu hiệu “đánh đổ cường quyền, chia lại ruộng đất”. Tháng 9 năm 2013, mạng Sina weibo (cũng chính là Twitter của Trung Quốc) đã xuất hiện một ghi chú rất hot. Ý nghĩa đại khái là, một thanh niên hỏi một thiền sư: “Đại sư, tôi bây giờ rất giàu có, nhưng lại không hề hạnh phúc chút nào, người có thể chỉ dạy cho con phải làm như thế nào không ạ?” Thiền sư hỏi rằng: “Con giàu như thế nào?”. Người thanh niên đáp rằng: “Thẻ ngân hàng của con có tài khoản 8 chữ số, ở Ngũ Đạo Khẩu có 3 căn nhà, không được coi là giàu sao?” (Ở đây tôi giải thích một chút, Ngũ Đạo Khẩu là một khu vực của Bắc Kinh, bởi vì ở đây có một vài trường đại học danh tiếng nên giá nhà rât cao). Thiền sư nghe xong không nói gì, chỉ duỗi một tay, người thanh niên đột nhiên hiểu ra, nói: “Hóa ra thiền sư muốn để con hiểu được sự biết ơn và báo đáp.” Thiền sư nói: “Không, cường hào. Chúng ta có thế làm bạn không?”

Sau khi xuất hiện đoạn ghi chú này, trên mạng Sina weibo liền dấy lên hoạt động “Cường hào, chúng ta làm bạn nhé” và “vì cường hào làm thơ”. Trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, từ “cường hào” đã xuất hiện trên mạng Sina weibo hơn 5200 vạn lần, đỏ khắp đất nước Trung Quốc. Trước đây, từ “cường hào” mang nặng ý nghĩa chính trị, hơn nữa còn là ý nghĩa xúc phạm. Tuy nhiên sau khi trở thành ngôn ngữ mạng thịnh hành, sắc thái xúc phạm của từ “cường hào” cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người dùng nó để gọi những người có tiền nhưng không có phẩm hạnh mà lại rất thích khoe khoang.

Loading...

Trong lúc công ty Apple cho ra đời sản phẩm điện thoại di động iPhone mới vào tháng 9 năm nay, chiếc điện thoại vàng đó  được gọi là “ thổ hào kim”. Thứ nhất là vì màu của vàng bản thân nó đã tượng trưng cho tiền tài và địa vị, hai là giá của chiếc điện thoại đó cao tới tận hơn 5000 nhân dân tệ (tương đương hơn 800 đô la Mỹ). Đại đa số mọi người đều cảm thấy quá đắt! Nhưng những người sẵn sàng bỏ ra số tiền đó để mua điện thoại, lại còn chụp ảnh khoe khoang trên mạng, đều bị bạn bè trêu đùa gọi là “cường hào”. Hiện nay, mọi người cũng thường dùng “thổ hào kim” để miêu tả tất cả những vật màu vàng. Gần đây, có vài đoạn tin tức nói, nếu ảnh hưởng của từ “cường hào” cứ tiếp tục như thế này, thì người biên tập từ điển song ngữ Oxford có lẽ sẽ xem xét việc đưa nó vào từ điển năm 2014.

Về từ “cường hào” này, các bạn còn điều gì không hiểu nữa không? Rất hoan nghênh các bạn để lại comments cho tôi trên trang Slow Chinese.

(bản dịch của Ha Geum)

Slow chinese: #067 - 土豪 (Tǔháo) - Cường hào

1 COMMENT