[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #066 – 温州动车事故 (Wēnzhōu dòngchē shìgù) – Tai nạn tàu cao tốc Ôn Châu

0
822

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #066 – 温州动车事故 (Wēnzhōu dòngchē shìgù) – Tai nạn tàu cao tốc Ôn Châu

Loading...

温州动车事故 (Wēnzhōu dòngchē shìgù) – Tai nạn tàu cao tốc Ôn Châu

温州动车事故

这是慢速中文第66篇文章。66是一个好数字,代表着顺利。但可惜我今天要讲一件特别不顺利的事情。了解中国新闻的朋友可能知道7月23日在浙江温州发生的动车事故。这场事故在整个中国引起了轰动,因为它不是一件不可避免的自然灾难,而是完全是由人的错误引起的事故。

就在事故发生前两天,我还坐着动车从上海回到台州,这次动车旅行给我留下了不错的印象。可就在两天后,我在网上看到新闻,说两列动车在温州飞出了轨道。从台州到温州,坐动车只要半个小时。这个事故离我这么近,让我吓了一跳。接下来的两天,我都在网上看新闻。随着看到的新闻越来越多,我慢慢了解了这场悲剧。

Loading...

7月23日晚上,从杭州开往福州的D3115次动车在半路中停了下来。这列动车停在温州的一座桥上。另一列动车——从北京开往福州的D301次动车——很快开了过来,直接撞上了前面这列动车,发出了巨大的响声。D3115次动车的后面2节车厢脱离了轨道,D301次动车的前面3节车厢掉到了桥下面,第4节车厢竖直悬挂在空中。这几节脱离轨道的车厢里面一共有将近400人,有很多人当时就死了,还有很多人受了重伤,有些人死在了医院里面。政府最后计算出来,一共有40个人死亡,其中不包括失踪的人数。

事故发生后,附近的市民最早过来救人,后来军队和铁道部也来救人。但更大的悲剧还在后面。第二天早上,铁道部就决定开始清理现场,因为他们想让铁路马上恢复使用。可这个时候,可能还有人活着!但铁道部的人却把其他人都赶走,然后用铲车把车厢压扁,埋到地下。他们说,这是为了更容易救人。谁会相信呢?就在这个时候,又有一个活着的小女孩被救了出来。铁道部难道不是在杀人吗?有一个叫杨峰的人,他的5个亲人都死了,包括他的妻子。更让他难以忍受的是,那些死去的亲人被铲车挖得面目全非,没有了完整的样子。

人们在事故现场、在医院和殡仪馆哭泣。很多人跑到政府前抗议,但是没有结果。为了表现出自己的决心,政府撤下了一些重要的官员,然后给受到伤害的人一些经济补偿。铁道部说,事故的原因是因为雷电破坏动车的信号系统。但是人们都不相信,人们要求独立的调查。于是,国务院组织了一个部门来调查这件事情。他们调查的结果最近才出来:事故的原因不是技术,而是人!是铁道部的管理有严重的问题!

现在,动车事故已经过去了一段时间,但我经常会想起当时的情景。那几天,我一直都在网上看新闻。我不看电视,只看网上的新闻,晚上也睡不着觉,都在看新闻,特别是社交网站上的新闻。然后把看到的新闻马上分享给朋友。新闻在网络上传播得很快,让人们更容易了解事实。那几天,我不知流了多少眼泪,就像2008年四川发生大地震的时候一样。但是这一次,我的心里有很多的愤怒。我想,很多人肯定也有这样的感觉。大家心里面多多少少对政府已经失去了信心。唯一的好事就是,人们的眼睛已经越来越亮了。

#66: Wēnzhōu dòngchē de shìgù

Loading...

Zhè shì màn sù zhōngwén dì 66 piān wénzhāng.66 Shì yīgè hǎo shùzì, dàibiǎozhe shùnlì. Dàn kěxī wǒ jīntiān yào jiǎng yī jiàn tèbié bù shùnlì de shìqíng. Liǎojiě zhōngguó xīnwén de péngyǒu kěnéng zhīdào 7 yuè 23 rì zài zhèjiāng wēnzhōu fāshēng de dòngchē shìgù. Zhè chǎng shìgù zài zhěnggè zhōngguó yǐnqǐle hōngdòng, yīnwèi tā bùshì yī jiàn bùkě bìmiǎn de zìrán zāinàn, ér shì wánquán shì yóu rén de cuòwù yǐnqǐ de shìgù.

Jiù zài shìgù fāshēng qián liǎng tiān, wǒ hái zuòzhe dòngchē cóng shànghǎi huí dào táizhōu, zhè cì dòngchē lǚxíng gěi wǒ liú xià le bùcuò de yìnxiàng. Kě jiù zài liǎngtiān hòu, wǒ zài wǎngshàng kàn dào xīnwén, shuō liǎng liè dòngchē zài wēnzhōu fēi chūle guǐdào. Cóng táizhōu dào wēnzhōu, zuò dòngchē zhǐyào bàn gè xiǎoshí. Zhège shìgù lí wǒ zhème jìn, ràng wǒ xiàle yī tiào. Jiē xiàlái de liǎng tiān, wǒ dōu zài wǎngshàng kàn xīnwén. Suízhe kàn dào de xīnwén yuè lái yuè duō, wǒ màn man liǎojiěle zhè chǎng bēijù.

7 yuè 23 rì wǎnshàng, cóng hángzhōu kāi wǎng fúzhōu de D3115 cì dòngchē zài bànlù zhōng tíngle xiàlái. Zhè liè dòngchē tíng zài wēnzhōu de yīzuò qiáo shàng. Lìng yīliè dòngchē——cóng běijīng kāi wǎng fúzhōu de D301 cì dòngchē——hěn kuài kāile guòlái, zhíjiē zhuàng shàngle qiánmiàn zhè liè dòngchē, fāchūle jùdà de xiǎngshēng. D3115 cì dòngchē de hòumiàn 2 jié chēxiāng tuōlíle guǐdào, D301 cì dòngchē de qiánmiàn 3 jié chēxiāng diào dàole qiáo xiàmiàn, dì 4 jié chēxiāng shù zhí xuánguà zài kōngzhōng. Zhè jǐ jié tuōlí guǐdào de chēxiāng lǐmiàn yīgòng yǒu jiàng jìn 400 rén, yǒu hěnduō rén dāngshí jiù sǐle, hái yǒu hěnduō rén shòule zhòngshāng, yǒuxiē rén sǐ zàile yīyuàn lǐmiàn. Zhèngfǔ zuìhòu jìsuàn chūlái, yīgòng yǒu 40 gèrén sǐwáng, qízhōng bù bāokuò shīzōng de rénshù.

Shìgù fāshēng hòu, fùjìn de shìmín zuìzǎo guòlái jiù rén, hòulái jūnduì hé tiědào bù yě lái jiù rén. Dàn gèng dà de bēijù hái zài hòumiàn. Dì èr tiān zǎoshàng, tiědào bù jiù juédìng kāishǐ qīnglǐ xiànchǎng, yīnwèi tāmen xiǎng ràng tiělù mǎshàng huīfù shǐyòng. Kě zhège shíhòu, kěnéng hái yǒurén huózhe! Dàn tiědào bù de rén què bǎ qítā rén dōu gǎn zǒu, ránhòu yòng chǎn chē bǎ chēxiāng yā biǎn, mái dào dìxià. Tāmen shuō, zhè shì wèile gèng róngyì jiù rén. Shuí huì xiāngxìn ne? Jiù zài zhège shíhòu, yòu yǒu yīgè huózhe de xiǎo nǚhái bèi jiùle chūlái. Tiědào bù nándào bùshì zài shārén ma? Yǒu yīgè jiào yángfēng de rén, tā de 5 gè qīnrén dōu sǐle, bāokuò tā de qīzi. Gèng ràng tā nányǐ rěnshòu de shì, nàxiē sǐqù de qīnrén bèi chǎn chē wā dé miànmùquánfēi, méiyǒule wánzhěng de yàngzi.

Rénmen zài shìgù xiànchǎng, zài yīyuàn hé bìnyíguǎn kūqì. Hěnduō rén pǎo dào zhèngfǔ qián kàngyì, dànshì méiyǒu jiéguǒ. Wèile biǎoxiàn chū zìjǐ de juéxīn, zhèngfǔ chè xiàle yīxiē zhòngyào de guānyuán, ránhòu gěi shòudào shānghài de rén yīxiē jīngjì bǔcháng. Tiědào bù shuō, shìgù de yuányīn shì yīnwèi léidiàn pòhuài dòngchē de xìnhào xìtǒng. Dànshì rénmen dōu bù xiāngxìn, rénmen yāoqiú dúlì de diàochá. Yúshì, guówùyuàn zǔzhīle yīgè bùmén lái diàochá zhè jiàn shìqíng. Tāmen diàochá de jiéguǒ zuìjìn cái chūlái: Shìgù de yuányīn bùshì jìshù, ér shì rén! Shì tiědào bù de guǎnlǐ yǒu yánzhòng de wèntí!

Xiànzài, dòngchē shìgù yǐjīng guòqùle yīduàn shíjiān, dàn wǒ jīngcháng huì xiǎngqǐ dāngshí de qíngjǐng. Nà jǐ tiān, wǒ yīzhí dōu zài wǎngshàng kàn xīnwén. Wǒ bù kàn diànshì, zhǐ kàn wǎngshàng de xīnwén, wǎnshàng yě shuì bùzháo jiào, dōu zài kàn xīnwén, tèbié shì shèjiāo wǎngzhàn shàng de xīnwén. Ránhòu bǎ kàn dào de xīnwén mǎshàng fēnxiǎng gěi péngyǒu. Xīnwén zài wǎngluò shàng chuánbò dé hěn kuài, ràng rénmen gèng róngyì liǎojiě shìshí. Nà jǐ tiān, wǒ bùzhī liúle duōshǎo yǎnlèi, jiù xiàng 2008 nián sìchuān fāshēng dà dìzhèn de shíhòu yīyàng. Dànshì zhè yīcì, wǒ de xīnlǐ yǒu hěnduō de fènnù. Wǒ xiǎng, hěnduō rén kěndìng yěyǒu zhèyàng de gǎnjué. Dàjiā xīn lǐmiàn duō duō shǎo shǎo duì zhèngfǔ yǐjīng shīqùle xìnxīn. Wéiyī de hǎoshì jiùshì, rénmen de yǎnjīng yǐjīng yuè lái yuè liàngle.

Loading...

#66: Tai nạn tàu cao tốc ở Ôn Châu

Đây là bài khóa thứ 66 của Slow Chinese. 66 là một con số rất tốt, đại diện cho thuận lợi. Nhưng đáng tiếc là hôm nay tôi phải kể một sự việc không hề thuận lợi chút nào. Những bạn tìm hiểu tin tức của Trung Quốc có lẽ biết đến vụ tai nạn tàu cao tốc ở Chiết Giang Ôn Châu xảy ra ngày 23 tháng 7. Vụ tai nạn này đã gây chấn động trên toàn đất nước Trung Quốc, bởi vì đó không phải một tai nạn tự nhiên không thể tránh khỏi mà là một tai nạn hoàn toàn do lỗi của con người gây nên.

Hai ngày trước khi sự việc xảy ra, tôi ngồi tàu cao tốc đi từ Thượng Hải về Đài Châu, lần đi tàu du lịch này để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ. Nhưng chỉ hai ngày sau, tôi lên mạng đọc tin tức, nói hai đoàn tàu ở Ôn Châu đã bay lệch khỏi quỹ đạo. Từ Đài Châu đến Ôn Châu, ngồi tàu hỏa chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Sự việc này xảy ra ở nơi gần tôi như vậy khiến tôi thấy sợ. Hai ngày tiếp sau, tôi đều lên mạng đọc tin. Theo những tin tức đọc được càng ngày càng nhiều, tôi dần dần hiểu được tấn thảm kịch này.

Tối 23 tháng 7, chuyến tàu D3115 từ Hàng Châu đi về phía Phúc Châu dừng lại ở nửa đường. Đoàn tàu dừng trên một cây cầu ở Ôn Châu. Một đoàn tàu khác – tàu D301 từ Bắc Kinh đi về phía Phúc Châu – lái qua rất nhanh, đâm trực tiếp vào đoàn tàu D3115 trước mặt, gây ra tiếng vang rất lớn. Hai toa phía sau tàu D3115 rời khỏi quỹ đạo, ba toa phía trước của tàu D301 rơi xuống dưới cầu, toa thứ tư treo thẳng trong không trung. Trong những toa tàu rời khỏi quỹ đạo này có tổng cộng gần 400 người, rất nhiều người chết ngay lúc đó, còn nhiều người bị thương nặng, một vài người tử vong tại bệnh viện. Chính phủ cuối cùng tính toán ra, tổng cộng 40 người chết, trong đó không bao gồm số người mất tích.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân ở khu vực lân cận đến sớm nhất cứu người, sau đó quân đội và bộ Đường sắt cũng tới. Nhưng tấn thảm kịch lớn hơn vẫn còn ở đằng sau. Sáng ngày hôm sau, bộ Đường sắt quyết định bắt đầu thu dọn hiện trường vì họ muốn để đường sắt lập tức được sử dụng trở lại. Lúc đó, có lẽ vẫn có người còn sống. Nhưng bộ Đường sắt lại dẹp hết những người khác, sau đó dùng xe xúc nghiền nát các toa tàu, chôn xuống dưới đất. Họ nói, đây là để càng dễ cứu người. Ai sẽ tin đây? Ngay chính lúc đó, lại có một em gái còn sống được cứu ra. Bộ Đường sắt lẽ nào không phải là đang giết người sao? Có một người tên Dương Phong, 5 người thân của anh đều chết, bao gồm cả vợ anh. Điều càng khiến anh khó chấp nhận là những người thân đã ra đi còn bị xe xúc đào đến không nhận ra mặt mũi, thân xác không còn nguyên vẹn.

Loading...

Mọi người ở hiện trường tai nạn, ở bệnh viện và nhà tang lễ đều khóc thương. Rất nhiều người kháng nghị trước chính phủ nhưng đều không có kết quả gì. Để thể hiện quyết tâm của mình, chính phủ cách chức một số quan viên, sau đó bồi thường cho những người bị thiệt hại. Bộ Đường sắt nói, nguyên nhân tai nạn là do sấm chớp đã làm hỏng hệ thống tín hiệu của tàu. Nhưng mọi người đều không tin, và yêu cầu điều tra độc lập. Do đó Quốc vụ viện tổ chức một bộ phận tới điều tra sự việc. Kết quả điều tra của họ gần đây mới được đưa ra: nguyên nhân tai nạn không phải về mặt kỹ thuật, mà là do con người! Là việc quản lý của bộ Đường sắt có vấn đề nghiêm trọng!

Bây giờ, tai nạn tàu hỏa đã xảy ra được một thời gian rồi nhưng tôi vẫn thường nhớ lại cảnh tưởng lúc đó. Mấy ngày nay, tôi vẫn lên mạng đọc tin tức. Tôi không xem TV, chỉ đọc tin trên mạng, buổi tối cũng ngủ không nổi, đều lên mạng xem tin, đặc biệt là tin trên mạng xã hội. Sau đó chia sẻ tin tức đọc được với bạn bè. Tin tức trên mạng lan truyền rất nhanh, giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu được thực tế. mấy ngày nay, tôi không biết mình đã khóc nhiều bao nhiêu, cũng giống như lúc xảy ra trận động đất lớn ở Tứ Xuyên năm 2008. Nhưng lần này, trong lòng tôi đầy sự tức giận phẫn nộ. Tôi nghĩ, rất nhiều người chắc cũng có cảm giác như vậy. Mọi người trong lòng đã mất đi bao nhiêu niềm tin đối với chính phủ. Việc tốt đẹp duy nhất là, ánh mắt mọi người đã càng ngày càng sáng ra rồi.

(bản dịch của Ha Geum)

slow chinese: #066 - 温州动车事故 (wēnzhōu dòngchē shìgù) - tai nạn tàu cao tốc Ôn châu