[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #057 – 老百姓的百家姓 (Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng) – Bá Gia tính của lão bá tánh

1
786

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #057 – 老百姓的百家姓 (Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng) – Bá Gia tính của lão bá tánh

Loading...

老百姓的百家姓 (Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng) – Bá Gia tính của lão bá tánh

老百姓的百家姓

“赵钱孙李,周吴郑王”这不是成语,而是一本著名的书——《百家姓》——的内容。这本书把中国人的姓排列在一起,帮助人们学习。百家姓,就是很多很多的姓。

中国人的姓在五六千年以前就出现了。据说,历史上一共出现过一万多个姓,其中大部分是一个字的姓,另外还有两个字或两个字以上的姓。那中国人的姓是怎么产生的呢?最早的时候,人们是没有姓的,只有名。为了纪念祖先或者家乡,人们就有了姓。比如:王姓,是为了纪念祖先是王;周姓,是为了纪念祖先是周朝的贵族。中国的大部分姓都来自地名,比如:赵、吴、郑、秦……其他的姓来自于辈分或者职业,还有一些姓来自于其他民族;现在,有一些父母把两个人的姓放在一起当作孩子的姓。

Loading...

《百家姓》这本书没有其他的内容,只有姓,一共504个姓。每句都是四个字,按照读音排列起来,朗朗上口。在古代的时候,《百家姓》就是给孩子读的。由于这本书是在宋朝写的,宋朝皇帝姓赵,所以《百家姓》的第一个姓就是赵。而钱、孙、李也都是当时著名的姓,所以就被排在了前面。

现在,使用最多的中国姓是王、李、张和刘。姓在中国十分重要,所以我们就把普通的人们叫做老百姓。

#57 – Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng

“Zhào qián sūn lǐ, zhōu wú zhèng wáng” zhè bùshì chéngyǔ, ér shì yī běn zhùmíng de shū——“bǎi jiā xìng”——de nèiróng. Zhè běn shū bǎ zhōngguó rén de xìng páiliè zài yīqǐ, bāngzhù rénmen xuéxí. Bǎi jiā xìng, jiùshì hěnduō hěnduō de xìng.

Zhōngguó rén de xìng zài wǔliùqiān nián yǐqián jiù chūxiànle. Jùshuō, lìshǐ shàng yīgòng chūxiànguò yī wàn duō gè xìng, qízhōng dà bùfèn shì yīgè zì de xìng, lìngwài hái yǒu liǎng gè zì huò liǎng gè zì yǐshàng de xìng. Nà zhōngguó rén de xìng shì zěnme chǎnshēng de ne? Zuìzǎo de shíhòu, rénmen shì méiyǒu xìng de, zhǐyǒu míng. Wèile jìniàn zǔxiān huòzhě jiāxiāng, rénmen jiù yǒule xìng. Bǐrú: Wáng xìng, shì wèile jìniàn zǔxiān shi wáng; zhōu xìng, shì wèile jìniàn zǔxiān shi zhōu cháo de guìzú. Zhōngguó de dà bùfèn xìng dōu láizì dìmíng, bǐrú: Zhào, wú, zhèng, qín……qítā de xìng láizì yú bèifen huòzhě zhíyè, hái yǒu yīxiē xìng láizì yú qítā mínzú; xiànzài, yǒu yīxiē fùmǔ bǎ liǎng gèrén de xìng fàng zài yīqǐ dàng zuò háizi de xìng.

Loading...

“Bǎi jiā xìng” zhè běn shū méiyǒu qítā de nèiróng, zhǐyǒu xìng, yīgòng 504 gè xìng. Měi jù dōu shì sì gè zì, ànzhào dúyīn páiliè qǐlái, lǎnglǎng shàng kǒu. Zài gǔdài de shíhòu,“bǎi jiā xìng” jiùshì gěi háizi dú de. Yóuyú zhè běn shū shì zài sòngcháo xiě de, sòngcháo huángdì xìng zhào, suǒyǐ “bǎi jiā xìng” de dì yī gè xìng jiùshì zhào. Ér qián, sūn, lǐ yě dū shì dāngshí zhùmíng de xìng, suǒyǐ jiù bèi pái zàile qiánmiàn.

Xiànzài, shǐyòng zuìduō de zhōngguó xìng shì wáng, lǐ, zhāng hé liú. Xìng zài zhōngguó shí fèn zhòngyào, suǒyǐ wǒmen jiù bǎ pǔtōng de rénmen jiàozuò lǎobǎixìng.

#57: Bá Gia tính của lão bá tánh

“Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương” đây không phải là thành ngữ, mà là tên một quyển sách – nội dung của “Bách gia tính”. Quyển sách này sắp xếp các họ của người Trung Quốc giúp người ta học tập. Bách gia tính chính là rất nhiều họ.

Học của người Trung Quốc vào năm, sáu ngàn năm trước thì đã xuất hiện. được biết, trong lịch sử xuất hiện hơn mười ngàn cái họ, trong đó phần lớn họ chỉ có một chữ, ngoài ra còn có họ hai chữ hoặc hơn hai chữ. Vậy thì người Trung Quốc được xuất hiện như thế nào? Thời rất sớm, con người không có họ, chỉ có tên. Để kỷ niệm tổ tiên hoặc quê nhà, con người mới có họ. Ví dụ: họ Vương, là để kỷ niệm tổ tiên họ Vương; họ Chu, là để kỷ niệm tổ tiên của quý tộc triều Chu. Họ đa số của Trung Quốc đều có từ địa danh, ví dụ: Triệu, Ngô, Trịnh, Tần … họ khác có từ hàng vai vế hoặc nghề nghiệp, còn có một số họ có từ dân tộc khác; Ngày nay, có một số cha mẹ lấy tên hai người đặt làm họ của tên con mình.

“Bách gia tính” quyển sách này không có nội dung khác, chỉ có họ, tổng cộng là 504 cái họ. Mỗi câu đều có bốn chữ, sắp xếp theo âm đọc, đọc lanh lảnh. Vào thời xưa, “Bách gia tính” là để cho trẻ con đọc. Vì quyển sách này viết từ thời Tống, hoàng đế triều Tống họ Triệu, cho nên cái họ đầu tiên của “Bách gia tính” là Triệu. Và Tiền, Tôn, Lý cũng đều là họ nổi tiếng lúc bấy giờ, cho nên được xếp ở phía trước.

Loading...

Ngày nay, họ Trung Quốc được sử dụng nhiều nhất là họ Vương, Lý, Trương và Lưu. Họ ở Trung Quốc vô cùng quan trọng, cho nên người ta chúng ta gọi người thông thường là lão bá tánh.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #057 - 老百姓的百家姓 (lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng) - bá gia tính của lão bá tánh