[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #055 – 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) – Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại

1
1716

Giáo trình học nghe tiếng Trung kinh điển: Slow chinese: #055 – 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) – Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại

Loading...

中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) – Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại

中国古代四大名著

要说中国的古代文学,四大名著是不得不提的。四大名著是:《三国演义》、《水浒传》、《西游记》和《红楼梦》。

《三国演义》是根据历史改编的,但又和历史不完全一样。汉朝最后几年,政府已经无法管理整个国家了,于是发生了很多战争,出现了三个强大的国家:魏国、蜀国和吴国。三个国家既为了生存,也为了得到整个中国,进行了很多战争。小说里面写了很多人物、很多战争,故事非常复杂。想要看懂《三国演义》需要很大的耐心。

Loading...

在四大名著中,我最喜欢《水浒传》。《水浒传》发生在宋朝。当时的社会不稳定,有108个人为了生存,纷纷来到梁山。这108个人中,有的是朝廷官员和将军,有的是渔夫和农民,也有的是小偷和强盗。但是他们要维护正义,杀坏人,所以被人称为梁山好汉。可是宋朝政府并不喜欢他们,但是又打不过他们,只好决定让梁山好汉来朝廷当官。梁山好汉相信了宋朝政府,成了政府的军队,帮助政府抵抗敌人。结果梁山好汉损失惨重,死的死、伤的伤。剩下的几个人也被政府里的坏人毒死。小说就这样以悲剧结束了。

一只猴子、一头猪和一个野蛮人保护着一个和尚,从唐朝的首都出发,到古印度学习佛教。一路上,他们虽然遇见了很多妖怪,经历了很多困难,但是都一个一个战胜了它们,取得了成功。这就是《西游记》的主要内容。《西游记》塑造了四个个性独特的角色:神通广大的孙悟空,宽容善良的唐僧,滑稽可笑的猪八戒和忠厚老实的沙和尚。可以说,《西游记》在中国很受欢迎,你几乎找不到不喜欢它的人。

《红楼梦》写了中国古代贵族家庭里面的故事。由于中国古代的礼教和制度非常严格,几乎没有自由的爱情,所以男女主人公贾宝玉和林黛玉的爱情最后成为了悲剧。这和莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》很像,不过《红楼梦》的故事复杂得多。作者曹雪芹写了贵族家庭最后走向没落,其实是想告诉人们,封建社会肯定会结束。小说中,对贵族生活的描写非常细致。如果你有机会读一读《红楼梦》,你就会惊讶地发现中国古代贵族的生活真是讲究和奢侈,古代的制度真是复杂!在中国,还有很多人研究《红楼梦》这部小说,出现了一个学科,叫做《红学》。

giao-trinh-nghe-tieng-Trung-tu-dai-danh-tac-co-dai-trung-hoa Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại Slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đạiSlow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - tứ Đại danh tác của trung quốc cổ đại

#55 – Zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù

Loading...

Yào shuō zhōngguó de gǔdài wénxué, sì dà míngzhù shì bùdé bù tí de. Sì dà míngzhù shì:“Sānguó yǎnyì”,“shuǐhǔ zhuàn”,“xīyóu jì” hé “hónglóumèng”.

“Sānguó yǎnyì” shì gēnjù lìshǐ gǎibiān de, dàn yòu hé lìshǐ bù wánquán yīyàng. Hàn cháo zuìhòu jǐ nián, zhèngfǔ yǐjīng wúfǎ guǎnlǐ zhěnggè guójiāle, yúshì fāshēngle hěnduō zhànzhēng, chūxiànle sān gè qiángdà de guójiā: Wèi guó, shǔ guó hé wú guó. Sān gè guójiā jì wèile shēngcún, yě wèi liǎo dédào zhěnggè zhōngguó, jìnxíngle hěnduō zhànzhēng. Xiǎoshuō lǐmiàn xiěle hěnduō rénwù, hěnduō zhànzhēng, gùshì fēicháng fùzá. Xiǎng yào kàn dǒng “sānguó yǎnyì” xūyào hěn dà de nàixīn.

Zài sì dà míngzhù zhōng, wǒ zuì xǐhuān “shuǐhǔ zhuàn”.“Shuǐhǔ zhuàn” fāshēng zài sòngcháo. Dāngshí de shèhuì bù wěndìng, yǒu 108 gèrén wéi le shēngcún, fēnfēn lái dào liángshān. Zhè 108 gèrén zhōng, yǒudeshì cháotíng guānyuán hé jiāngjūn, yǒudeshì yúfū hé nóngmín, yě yǒudeshì xiǎotōu hé qiángdào. Dànshì tāmen yào wéihù zhèngyì, shā huàirén, suǒyǐ bèi rénchēng wèi liángshān hǎohàn. Kěshì sòngcháo zhèngfǔ bìng bù xǐhuān tāmen, dànshì yòu dǎ bùguò tāmen, zhǐhǎo juédìng ràng liángshān hǎohàn lái cháotíng dāng guān. Liángshān hǎohàn xiāngxìnle sòngcháo zhèngfǔ, chéngle zhèngfǔ de jūnduì, bāngzhù zhèngfǔ dǐkàng dírén. Jiéguǒ liángshān hǎohàn sǔnshī cǎnzhòng, sǐ de sǐ, shāng de shāng. Shèng xià de jǐ gèrén yě bèi zhèngfǔ lǐ de huàirén dú sǐ. Xiǎoshuō jiù zhèyàng yǐ bēijù jiéshùle.

Yī zhǐ hóuzi, yītóu zhū hé yīgè yěmán rén bǎohùzhe yīgè héshàng, cóng táng cháo de shǒudū chūfā, dào gǔ yìndù xuéxí fójiào. Yī lùshàng, tāmen suīrán yùjiànle hěnduō yāoguài, jīnglìle hěnduō kùnnán, dànshì dōu yīgè yīgè zhànshèngle tāmen, qǔdéle chénggōng. Zhè jiùshì “xīyóu jì” de zhǔyào nèiróng.“Xīyóu jì” sùzàole sì gè gèxìng dútè de juésè: Shéntōng guǎngdà de sūnwùkōng, kuānróng shànliáng de tángsēng, huájī kěxiào de zhūbājiè hé zhōnghòu lǎoshí de shā héshàng. Kěyǐ shuō,“xīyóu jì” zài zhōngguó hěn shòu huānyíng, nǐ jīhū zhǎo bù dào bù xǐhuān tā de rén.

“Hónglóumèng” xiěle zhōngguó gǔdài guìzú jiātíng lǐmiàn de gùshì. Yóuyú zhōngguó gǔdài de lǐjiào hé zhìdù fēicháng yángé, jīhū méiyǒu zìyóu de àiqíng, suǒyǐ nánnǚ zhǔréngōng jiǎ bǎoyù hé líndàiyù de àiqíng zuìhòu chéngwéile bēijù. Zhè hé shāshìbǐyǎ de “luōmì’ōu yǔ zhūlìyè” hěn xiàng, bùguò “hónglóumèng” de gùshì fùzá dé duō. Zuòzhě cáoxuěqín xiěle guìzú jiātíng zuìhòu zǒuxiàng mòluò, qíshí shì xiǎng gàosù rénmen, fēngjiàn shèhuì kěndìng huì jiéshù. Xiǎoshuō zhōng, duì guìzú shēnghuó de miáoxiě fēicháng xìzhì. Rúguǒ nǐ yǒu jīhuì dú yī dú “hónglóumèng”, nǐ jiù huì jīngyà de fāxiàn zhōngguó gǔdài guìzú de shēnghuó zhēnshi jiǎngjiù hé shēchǐ, gǔdài de zhìdù zhēnshi fùzá! Zài zhōngguó, hái yǒu hěnduō rén yánjiū “hónglóumèng” zhè bù xiǎoshuō, chūxiànle yīgè xuékē, jiàozuò “hóngxué”.

#55:  Tứ Đại danh tác của Trung Quốc cổ đại

Loading...

Nói đến văn học cổ của Trung Quốc, không thể không nhắc đến tứ đại danh tác. Tứ đại danh tác gồm: “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, “Thủy Hử Truyện”, “Tây Du Ký” và “Hồng Lâu Mộng”.

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là dựa vào lịch sử mà cải biên, nhưng lại không giống lịch sử hoàn toàn. Những năm cuối của triều Hán, chính quyền đã không thể trị vì đất nước, vì thế phát sinh rất nhiều chiến tranh, xuất hiện ba nước lớn: nước Ngụy, nước Thục và nước Ngô. Ba nước vì sinh tồn, cũng vì đạt được cả nước, đã phát động nhiều cuộc chiến tranh. Trong tiểu thuyết miêu tả rất nhiều nhân vật, rất nhiều chiến tranh, câu chuyện vô cùng phức tạp. Muốn hiểu được “Tam Quốc Diễn Nghĩa” thì cần phải có lòng kiên nhẫn rất lớn.

Trong Tứ đại danh tác, tôi thích nhất là “Thủy Hử Truyện”. “Thủy Hử Truyện” xày ra vào thời Tống. Lúc bấy giờ xã hội rối ren, có 108 người vì sinh tồn, tiếp nối lên Lương Sơn. Trong 108 người, có viên quan và tướng quân triều đình, có người là ngư dân và nông dân, cũng có người là kẻ trộm cướp và cường đạo. Nhưng họ đều bảo vệ chính nghĩa, giết người xấu, cho nên được mọi người gọi là Lương Sơn hảo hán. Nhưng triều đình nhà Tống không ưa họ, vả lại không đánh lại họ, đành quyết định cho Lương Sơn hảo hán vào triều đình làm quan. Lương Sơn hảo hán tin tưởng chính quyền nhà Tống, trở thành quân đội của nhà nước, giúp đỡ nhà nước chống địch, Kết quả anh hùng Lương Sơn tổn thất nặng nề, người thì chết, kẻ thì bị thương. Vài người còn sót lại cũng bị kẻ xấu của triều đình đầu độc chết. Tiểu thuyết này có kết thúc bi kịch.

Một con khỉ, một con heo và một người hoang dại bảo vệ một vị hoà thượng, xuất phát từ kinh đô Đường triều, đến Ấn Độ cổ học Phật pháp. Trên đường, tuy họ gặp rất nhiều yêu quái, trải qua nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đều vượt qua, giành lấy thắng lợi. Đó chính là nội dung chính của “Tây Du Ký”. “Tây Du Ký” xây dựng bốn nhân vật độc đáo. Một Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, một Đường Tăng khoan dung độ lượng, một Trư Bát Giới khôi hài tức cười và một Sa Hoà Thượng trung hậu. Có thể nói, “Tây Du Ký” ở Trung Quốc rất được yêu thích, bạn hầu như không thể tìm thấy không người nào mà không yêu thích nó.

“Hồng Lâu Mộng” viết về câu chuyện của gia đình quý tộc thời Trung Quốc xưa. Do lễ giáo và chế độ của Trung Quốc cổ xưa khá nghiêm khắc, hầu như không có tình yêu tự do, vì thế chuyện tình của đôi nam nữ Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc cuối cùng trở thành bi kịch. Cái này giống “Romeo và Juliet” của Shakespeare, nhưng câu chuyện “Hồng Lâu Mộng” phức tạp hơn nhiều. Tác giả Tào Tuyết Cần miêu tả gia đình quý tộc cuối cùng lụn bại, kỳ thực là muốn nhắc nhở chúng ta, xã hội phong kiến nhất định sẽ kết thúc. Trong tiểu thuyết, miêu tả rất tỉ mỉ về cuộc sống quý tộc. Nếu bạn có cơ hộu đọc qua “Hồng Lâu Mộng”, bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy cuộc sống của quý tộc Trung Quốc cổ thật đáng xa xỉ và tìm hiểu, chế độ thời xưa thật là phức tạp. Ở Trung Quốc, còn có nhiều người nghiên cứu bộ tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” này, xuât hiện một môn học gọi là “Hồng Học”.

Loading...

slow chinese: #055 - 中国古代四大名著 (zhōngguó gǔdài sì dà míngzhù) - tứ Đại danh tác của trung quốc cổ đại

1 COMMENT