[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #052 -台湾腔 (Táiwān qiāng) – Giọng Đài Loan

  0
  2621

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #052 -台湾腔 (Táiwān qiāng) – Giọng Đài Loan

  台湾腔 (Táiwān qiāng) – Giọng Đài Loan

  台湾腔

  在台湾学习中文的荣成谦问我,中国大陆的普通话和台湾的普通话一样吗?其实,台湾人的普通话只是一种口音而已,就像广东人说普通话有广东口音,四川人说普通话有四川口音一样,台湾人有自己的方言,所以他们说普通话的时候也有口音。大陆人把这种口音叫做台湾腔。

  大家都知道,台湾是一个岛屿,那里原来有一些少数民族,他们的风俗和语言和汉族完全不同。汉族人是后来才到台湾的,来到台湾的汉族人当中,大部分人来自福建省和广东省这两个和台湾最近的地方。如果你听过普通话的各种口音,你会发现,台湾人说的普通话和福建人、广东人说的普通话最像。台湾腔的特点就是:翘舌音比较弱;有很多的语气词;句子的最后几个字常常是重音。对我这个大陆人来说,台湾女生说的普通话特别好听,但是台湾男生说的普通话就没有力气。

  由于内战以后中国大陆和台湾交流很少。慢慢的,两地在政治、文化各方面都出现了比较大的差异。大家都知道,两地最大的差异的就是政治。大陆是社会主义,台湾是资本主义。政治影响了人们思考的方式,也就影响了语言。当大陆使用容易学习的简体字的时候,台湾还在使用更古老的繁体字。我记得,我第一次看到台湾电视的时候,我觉得台湾人说话特别奇怪。首先,他们的发音有一些不同,最明显的例子就是:“和”在台湾被念成“hàn”,“我和你”台湾人会说“我hàn你”。其次,台湾人使用的词语也有一些不同,比如:大陆人说“人民”,台湾人说“民众”;大陆人说“幼儿园”,台湾人说“幼稚园”。

  现在,两岸交流越来越多,生活在大陆的我随时可以听到来自台湾的声音,原来奇怪的台湾腔也不再奇怪了。几年前,大陆人觉得台湾人特别有钱,台湾腔特别酷。很多电视台的主持人都去模仿台湾腔。但是现在,这种想法已经越来越不重要了。其实,保持自己的特点,才是最重要的。

  #52 -Táiwān qiāng

  zài táiwān xuéxí zhōngwén de róngchéng qiān wèn wǒ, zhōngguó dàlù de pǔtōnghuà hé táiwān de pǔtōnghuà yīyàng ma? Qíshí, táiwān rén de pǔtōnghuà zhǐshì yī zhǒng kǒuyīn éryǐ, jiù xiàng guǎngdōng rén shuō pǔtōnghuà yǒu guǎngdōng kǒuyīn, sìchuān rén shuō pǔtōnghuà yǒu sìchuān kǒuyīn yīyàng, táiwān rén yǒu zìjǐ de fāngyán, suǒyǐ tāmen shuō pǔtōnghuà de shíhòu yěyǒu kǒuyīn. Dàlù rén bǎ zhè zhǒng kǒuyīn jiàozuò táiwān qiāng.

  Dàjiā dōu zhīdào, táiwān shì yīgè dǎoyǔ, nàlǐ yuánlái yǒu yīxiē shǎoshù mínzú, tāmen de fēngsú hé yǔyán hé hànzú wánquán bùtóng. Hànzú rén shì hòulái cái dào táiwān de, lái dào táiwān de hànzú rén dāngzhōng, dà bùfèn rén láizì fújiàn shěng hé guǎngdōng shěng zhè liǎng gè hé táiwān zuìjìn dì dìfāng. Rúguǒ nǐ tīngguò pǔtōnghuà de gè zhǒng kǒuyīn, nǐ huì fāxiàn, táiwān rén shuō de pǔtōnghuà hé fújiàn rén, guǎngdōng rén shuō de pǔtōnghuà zuì xiàng. Táiwān qiāng de tèdiǎn jiùshì: Qiào shé yīn bǐjiào ruò; yǒu hěnduō de yǔqì cí; jùzi de zuìhòu jǐ gè zì chángcháng shì zhòngyīn. Duì wǒ zhège dàlù rén lái shuō, táiwān nǚshēng shuō de pǔtōnghuà tèbié hǎotīng, dànshì táiwān nánshēng shuō de pǔtōnghuà jiù méiyǒu lìqì.

  Yóuyú nèizhàn yǐhòu zhōngguó dàlù hé táiwān jiāoliú hěn shǎo. Màn man de, liǎng de zài zhèngzhì, wénhuà gè fāngmiàn dōu chūxiànle bǐjiào dà de chāyì. Dàjiā dōu zhīdào, liǎng de zuìdà de chāyì de jiùshì zhèngzhì. Dàlù shì shèhuì zhǔyì, táiwān shì zīběn zhǔyì. Zhèngzhì yǐngxiǎngle rénmen sīkǎo de fāngshì, yě jiù yǐngxiǎngle yǔyán. Dāng dàlù shǐyòng róngyì xuéxí de jiǎntǐzì de shíhòu, táiwān hái zài shǐyòng gèng gǔlǎo de fántǐ zì. Wǒ jìdé, wǒ dì yī cì kàn dào táiwān diànshì de shíhòu, wǒ juédé táiwān rén shuōhuà tèbié qíguài. Shǒuxiān, tāmen de fǎ yīn yǒu yīxiē bùtóng, zuì míngxiǎn de lìzi jiùshì:“Hé” zài táiwān bèi niàn chéng “hàn”,“wǒ hé nǐ” táiwān rén huì shuō “wǒ hàn nǐ”. Qícì, táiwān rén shǐyòng de cíyǔ yěyǒu yīxiē bùtóng, bǐrú: Dàlù rén shuō “rénmín”, táiwān rén shuō “mínzhòng”; dàlù rén shuō “yòu’éryuán”, táiwān rén shuō “yòuzhìyuán”.

  Xiànzài, liǎng’àn jiāoliú yuè lái yuè duō, shēnghuó zài dàlù de wǒ suíshí kěyǐ tīng dào láizì táiwān de shēngyīn, yuánlái qíguài de táiwān qiāng yě bù zài qíguàile. Jǐ nián qián, dàlù rén juédé táiwān rén tèbié yǒu qián, táiwān qiāng tèbié kù. Hěnduō diànshìtái de zhǔchí rén dōu qù mófǎng táiwān qiāng. Dànshì xiànzài, zhè zhǒng xiǎngfǎ yǐjīng yuè lái yuè bù chóng yào le. Qíshí, bǎochí zìjǐ de tèdiǎn, cái shì zuì zhòngyào de.

  #52: Giọng Đài Loan

  Bạn Vinh Thành Khiêm học tiếng hoa ở Đài Loan hỏi tôi, tiếng phổ thông của Trung Quốc Đại Lục và tiếng phổ thông của Đài Loan giống nhau không? Thực ra, tiếng phổ thông của người Đài Loan chỉ là một kiểu khẩu âm mà thôi, cũng giống như tiếng nói của người Quảng Đông có khẩu âm Quảng Đông, tiếng nói của người Tứ Xuyên có khẩu âm Tứ Xuyên giống nhau, người Đài Loan có phương ngôn của mình, cho nên khi người ta nói chuyện cũng có khẩu âm. Người Đại Lục gọi khẩu âm này là giọng Đài Loan.

  Mọi người đều biết, Đài Loan là một hòn đảo, nơi đó vốn có một vài dân tộc thiểu số, phong tục và ngôn ngữ của họ hoàn toàn không giống với dân tộc Hán. Người dân tộc Hán sau này mới đến Đài Loan, trong số dân tộc Hán đến Đài Loan, phần lớn họ đến từ nơi gần nhất là hai tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông. Nếu bạn đã từng nghe khẩu âm của các loại tiếng phổ thông, bạn sẽ nhận thấy, người Đài Loan nói tiếng phổ thông rất giống tiếng phổ thông của người Phúc Kiến, tiếng Quảng Đông. Đặc điểm của giọng Đài Loan là: âm đầu lưỡi khá yếu; có rất nhiều từ ngữ khí; mấy chữ cuối cùng của câu thường có trọng âm. Đối với tôi là người Đại Lục mà nói, tiếng nói phổ thông của con gái Đài Loan rất hay, nhưng con trai Đài Loan nói tiếng phổ thông không có hơi.

  Do sau nội chiến Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan giao lưu rất ít. Dần dần, các phương diện về văn hóa, chính trị của hai nơi trở nên có sứ khác biệt lớn. Mọi người đều biết, hai vùng có sự khác biệt rất lớn về chính trị. Trung Quốc Đại Lục là theo chế độ chủ nghĩa xã hội, Đài Loan theo chủ nghĩa tư bản. Chính trị ảnh hưởng cách suy nghĩ của con người, cũng ảnh hưởng đến ngôn ngữ. Trong khi Đại Lục sử dụng chữ giản thể học tập, Đài Loan vẫn còn sử dụng chữ phôn thể cổ xưa. Tôi nhớ là, khi lần đầu tôi xem truyền hình Đài Loan, tôi cảm thấy người Đài Loan nói chuyện khá lạ. Trước tiên, phát âm của họ có vài điểm không giống, ví dụ rõ ràng nhất là: chữ “和” (phiên âm là hé; nghĩa là và) ở Đài Loan đọc là “hàn”. “Wǒ hé nǐ” người Đài Loan sẽ đọc là “Wǒ hàn nǐ”. Lần nữa, từ ngữ mà người Đài Loan sử dụng cũng có vài điều không giống, ví dụ: người Đại Lục nói là “nhân dân”, người Đài Loan gọi “dân chúng”; người Đại Lục gọi trường mầm non là “Yòu ér yuán”, thì người Đài Loan gọi là “Yòu zhì yuán”.

  Ngày nay, hai nước giao lưu càng ngày càng nhiều, đời sống của tôi ở Đại Lục có thể nghe được nhạc đến từ Đài Loan, giọng Đài Loan vốn kỳ lạ cũng đã không còn lạ lẫm nữa. Mấy năm trước, người Đại Lục cảm thấy người Đài Loan khá giàu có, giọng Đài Loan khác hay. Rất nhiều người dẫn chương trình của đài truyền hình đều bắt chước giọng Đài Loan. Nhưng ngày này, cách nghĩ này đã không còn quan trọng nữa. Thực ra, giữ gìn đặc trưng của mình, mới chính là quan trọng nhất.

  (bản dịch của Meteor)

  slow chinese: #052 -台湾腔 (táiwān qiāng) - giọng Đài loan