[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #044 – 地下北京 (Dìxià běijīng) – Bắc Kinh dưới đất

0
811

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #044 – 地下北京 (Dìxià běijīng) – Bắc Kinh dưới đất

地下北京 (Dìxià běijīng) – Bắc Kinh dưới đất

地下北京

很惭愧地说,我对北京并不了解。我在北京快四年了,但是我最近才去了长城和故宫,还没去过天坛、十三陵等著名景点。在北京,我有更加感兴趣的事儿。

我最喜欢的地方是798艺术区。这里原来是一个工业区,有很多工厂和机器。现在,这些工厂被改造成一个个艺术馆。很多艺术家把自己的作品放在这里,展示给人们看。一对比利时夫妇在这里开办了一个艺术中心,叫做“尤伦斯艺术中心”,他们邀请世界各地的艺术家和作家来这里举办展览或讲座。这里是感受中国现代艺术最好的地方。

每年五一假期,热爱音乐的人就聚集在北京的公园里面参加音乐节。最有名的音乐节是迷笛音乐节。这是中国的伍德斯托克,是摇滚爱好者必须去的音乐节。只要我在北京,每年的迷笛音乐节我都会参加。迷笛音乐节是迷笛音乐学校发起的。在迷笛音乐节十年的历史上,它的影响力越来越大。在迷笛的舞台上,我认识了现在最喜欢的乐队,如:痛苦的信仰、扭曲的机器、夜叉等等。中国人对摇滚音乐不是很了解,迷笛音乐节让人们认识摇滚、爱上摇滚。

最近,我常常去一家书店。这家书店叫做“单向街”。它的主人是一位学者。他开书店不只是为了赚钱,更是为了传播思想。“单向街”书店会邀请著名的学者和作家来举办沙龙。我之所以说沙龙,是因为这些活动上人们可以近距离地聊天、讨论,气氛很好。上个月,我来这里参加了设计师朱锷的沙龙。他发行了新书,向我们介绍了邻国日本的设计情况。又过了两个星期,我参加了几位著名学者的一场沙龙。我见到了最喜欢的陈丹青和梁文道,并得到了他们的签名和合影。特别令我印象深刻的是,在这场短短的沙龙上,他们大胆地对社会问题进行评论。我很感动,因为我听到了平时听不到的话。在场的人也都非常激动。我们觉得,这些学者是中国当代的鲁迅。

北京不仅有历史。她有来自全国各地甚至世界各地的思想。它们在这里相遇,产生新的东西。来北京旅游不要只看古代的中国,你还应该看看现代甚至未来的中国。

今天再给大家推荐一首反光镜乐队的歌曲,叫做《晚安北京》,这是我最喜欢的歌曲之一,它的MV拍得非常好看。

《晚安北京》歌词:

你听是什么声音来来回回旋转

你说你从未那么完美 直到遇上并不完美的我

在千万遍重复的麻木茫然之后 留下的又是什么最真正让你感动的

哦!打开装满回忆的背包 就算翻来翻去得到只是苦涩

哦!哪怕永远的只是落魄 谁怕穿越那未知的峰

别哭在被冷落的时候

就当仍然在三月的风中走过写下生命的每道彩虹遗忘 迷茫

你抛弃了温暖的臂膀 只为添补那空白的梦

在一段一段充满悲欢交错的背后我想说

晚安北京 晚安曾经 孤单的身影从未真正安静

晚安北京 晚安曾经 何时再听到你的声音

晚安北京 晚安曾经 孤单的身影从未真正安静

晚安北京 晚安曾经 何时再听到你的声音

那将是最完美动听的歌

歌曲:《晚安北京》

演唱:反光镜乐队

#44 – Dìxià běijīng

Hěn cánkuì de shuō, wǒ duì běijīng bìng bù liǎojiě. Wǒ zài běijīng kuài sì niánle, dànshì wǒ zuìjìn cái qùle chángchéng hé gùgōng, hái méi qùguò tiāntán, shísān líng děng zhùmíng jǐngdiǎn. Zài běijīng, wǒ yǒu gèngjiā gǎn xìngqù de shì er.

Wǒ zuì xǐhuān dì dìfāng shì 798 yìshù qū. Zhèlǐ yuánlái shì yīgè gōngyè qū, yǒu hěnduō gōngchǎng hé jīqì. Xiànzài, zhèxiē gōngchǎng bèi gǎizào chéng yīgè gè yìshù guǎn. Hěnduō yìshùjiā bǎ zìjǐ de zuòpǐn fàng zài zhèlǐ, zhǎnshì jǐ rénmen kàn. Yī duì bǐlìshí fūfù zài zhèlǐ kāibànle yīgè yìshù zhōngxīn, jiàozuò “yóu lún sī yìshù zhōngxīn”, tāmen yāoqǐng shìjiè gèdì de yìshùjiā hé zuòjiā lái zhèlǐ jǔbàn zhǎnlǎn huò jiǎngzuò. Zhèlǐ shì gǎnshòu zhōngguó xiàndài yìshù zuì hǎo dì dìfāng.

Měinián wǔyī jiàqī, rè’ài yīnyuè de rén jiù jùjí zài běijīng de gōngyuán lǐmiàn cānjiā yīnyuè jié. Zuì yǒumíng de yīnyuè jié shì mí dí yīnyuè jié. Zhè shì zhōngguó de wǔdé sī tuō kè, shì yáogǔn àihào zhě bìxū qù de yīnyuè jié. Zhǐyào wǒ zài běijīng, měinián de mí dí yīnyuè jié wǒ dūhuì cānjiā. Mí dí yīnyuè jié shì mí dí yīnyuè xuéxiào fāqǐ de. Zài mí dí yīnyuè jié shí nián de lìshǐ shàng, tā de yǐngxiǎng lì yuè lái yuè dà. Zài mí dí de wǔtái shàng, wǒ rènshíle xiànzài zuì xǐhuān de yuèduì, rú: Tòngkǔ de xìnyǎng, niǔqū de jīqì, yèchā děng děng. Zhōngguó rén duì yáogǔn yīnyuè bùshì hěn liǎojiě, mí dí yīnyuè jié ràng rénmen rènshí yáogǔn, ài shàng yáogǔn.

Zuìjìn, wǒ chángcháng qù yījiā shūdiàn. Zhè jiā shūdiàn jiàozuò “dān xiàng jiē”. Tā de zhǔrén shì yī wèi xuézhě. Tā kāi shūdiàn bù zhǐshì wèile zhuànqián, gèng shì wèile chuánbò sīxiǎng.“Dān xiàng jiē” shūdiàn huì yāoqǐng zhùmíng de xuézhě hé zuòjiā lái jǔbàn shālóng. Wǒ zhī suǒyǐ shuō shālóng, shì yīnwèi zhèxiē huódòng shàng rénmen kěyǐ jìn jùlí de liáotiān, tǎolùn, qìfēn hěn hǎo. Shàng gè yuè, wǒ lái zhèlǐ cānjiāle shèjì shī zhū è de shālóng. Tā fāxíngle xīnshū, xiàng wǒmen jièshàole lín guó rìběn de shèjì qíngkuàng. Yòuguòle liǎng gè xīngqí, wǒ cānjiāle jǐ wèi zhùmíng xuézhě de yī chǎng shālóng. Wǒ jiàn dàole zuì xǐhuān de chéndānqīng hé liángwéndào, bìng dédàole tāmen de qiānmíng hé héyǐng. Tèbié lìng wǒ yìnxiàng shēnkè de shì, zài zhè chǎng duǎn duǎn de shālóng shàng, tāmen dàdǎn dì duì shèhuì wèntí jìnxíng pínglùn. Wǒ hěn gǎndòng, yīnwèi wǒ tīng dàole píngshí tīng bù dào dehuà. Zàichǎng de rén yě dū fēicháng jīdòng. Wǒmen juédé, zhèxiē xuézhě shì zhōngguó dāngdài de lǔxùn.

Běijīng bùjǐn yǒu lìshǐ. Tā yǒu láizì quánguó gèdì shènzhì shìjiè gèdì de sīxiǎng. Tāmen zài zhèlǐ xiāngyù, chǎnshēng xīn de dōngxī. Lái běijīng lǚyóu bùyào zhǐ kàn gǔdài de zhōngguó, nǐ hái yīnggāi kàn kàn xiàndài shènzhì wèilái de zhōngguó.

Jīntiān zài gěi dàjiā tuījiàn yī shǒu fǎnguāng jìng yuèduì de gēqǔ, jiàozuò “wǎn’ān běijīng”, zhè shì wǒ zuì xǐhuān de gēqǔ zhī yī, tā de MV pāi dé fēicháng hǎokàn.

“Wǎn’ān běijīng” gēcí:

Nǐ tīng shì shénme shēngyīn lái láihuí hui xuánzhuǎn
nǐ shuō nǐ cóng wèi nàme wánměi zhídào yù shàng bìng bù wánměi de wǒ
zài qiān wàn biàn chóngfù de mámù mángrán zhīhòu liú xià de yòu shì shénme zuì zhēnzhèng ràng nǐ gǎndòng de

ó! Dǎkāi zhuāng mǎn huíyì de bèibāo jiùsuàn fān lái fān qù dédào zhǐshì kǔsè
ó! Nǎpà yǒngyuǎn de zhǐshì luòpò shuí pà chuānyuè nà wèizhī de fēng

bié kū zài bèi lěngluò de shíhòu
jiù dāng réngrán zài sān yuè de fēng zhōng zǒuguò xiě xià shēngmìng de měi dào cǎihóng yíwàng mímáng
nǐ pāoqìle wēnnuǎn de bìbǎng zhǐ wèi tiānbu nà kòngbái de mèng
zài yīduàn yīduàn chōngmǎn bēi huān jiāocuò de bèihòu wǒ xiǎng shuō

wǎn’ān běijīng wǎn’ān céngjīng gūdān de shēnyǐng cóng wèi zhēnzhèng ānjìng
wǎn’ān běijīng wǎn’ān céngjīng hé shí zài tīng dào nǐ de shēngyīn
wǎn’ān běijīng wǎn’ān céngjīng gūdān de shēnyǐng cóng wèi zhēnzhèng ānjìng
wǎn’ān běijīng wǎn’ān céngjīng hé shí zài tīng dào nǐ de shēngyīn

nà jiāng shì zuì wánměi dòngtīng de gē

gēqǔ:“Wǎn’ān běijīng”
yǎnchàng: Fǎnguāng jìng yuèduì

#44: Bắc Kinh dưới đất

Thật xấu hổ mà nói, tôi vốn không biết gì về Bắc Kinh. Tôi đã ở Bắc Kinh gần 4 năm rồi, nhưng gần đây tôi mới đến Trường Thành và Cố Cung, và chưa đi đến những cảnh nổi tiếng như: Thiên Đàn, Thập Tam Lăng. Ở Bắc Kinh, tôi càng cảm thấy hứng thú hơn

Nơi tôi thích nhất là khu nghệ thuật 798. Nơi đây vốn là một khu công nghiệp, có rất nhiều máy móc và nhà máy. Ngày nay, những nhà máy này được cản tạo thành bảo tàng nghệ thuật. Rất nhiều nhà nghệ thuật đặt tác phẩm của mình vào trong đó, trưng bày cho mọi người xem. Một đôi vợ chồng người Bỉ mở trung tâm nghệ thuật tại đây, gọi là “Trung tâm nghệ thuật Ullens”, họ mời các nhà nghệ thuật và tác gia ở các nơi trên thế giới tổ chức triễn làm hoặc toạ đàm ở nơi đây. Đây là nơi cảm nhận nghệ thuật Trung Quốc hiện đại tốt nhất.

Mỗi kỳ nghỉ 1/5 hằng năm, người yêu thích âm nhạc tập trung tham gia lễ hội âm nhạc trong công vên ở Bắc Kinh. Lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhấc là lễ hội âm nhạc Midi. Đây là lễ hội âm nhạc Woodstock ở Trung Quốc, là lễ hội âm nhac của người yêu thích thể loại rock & roll. Chỉ cần tôi có ở Bắc Kinh, thì tôi đều tham gia lễ hội âm nhạc Midi của hằng năm. Lễ hội âm nhạc Midi nổi lên từ Nhạc viện Midi. Trong 10 lịch sử của lễ hội âm nhạc Midi, sức ảnh hưởng của nó càng ngày càng lớn. Trên sân khấu của Midi, tôi biết được các ban nhạc được yêu thích nhất hiện nay, như: ban nhạc Tín ngưỡng của sự đạo khổ (Miserable Faith), máy móc bị móc méo (Twisted Machine), Dạ Xoa (YAKSA), … Người Trung Quốc không am hiểu lắm về dòng nhạc rock and roll, lễ hội âm nhạc Midi khiến mọi người biết đến rock và yêu rock.

Gần đây, tôi thường đến một tiệm sách. Tiệm sách này tên là “Đơn Hướng Giai”. Chủ tiệm sách là một học giả. Ông mở tiệm không chỉ vì kiếm tiền, mà còn có tư tưởng quảng cáo. Tiệm sách “Đơn Hướng Giai” sẽ tổ chức hội thảo và mời học giả và tác gia nổi tiếng đến. Hội thảo mà tôi nói đến, là vì những hoạt động này mọi người có thể trò chuyện thảo luận, bầu không khí rất tốt rút ngắn khoảng cách. Tháng trước, tôi đến đây tham gia buổi hội thảo của nhà thiết kế Chu Ngạc. Ông ra mắt sách mới, giới thiệu chúng ta xu thế thiết kế của nước láng giềng Nhật Bản. Và sau hai tâùn, tôi tham gia hội thảo của mấy vị học giả nổi tiếng. Tôi gặp được người tôi yêu thích nhất là Trần Đan Thanh và Lương Văn Đạo, và xin được chữ ký và cùng chụp ảnh với họ. Đặc biệt việc khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là, trong buổi hội thảo ngắn ngủi này, họ mạnh dạn bình luận các vấn đề xã hội. Tôi rất cảm động, vì tôi nghe được những lời nói mà ngày thơ\ng chưa từng nghe. Người trong hội thảo cũng vô cùng phấn khích. Chúng tôi cảm thấy, các học giả này là Lỗ Tấn đương đại.

Bắc Kinh không chỉ có lịch sử lâu đời. Nó còn có tư tưởng của mọi nơi trong nước thậm chí mọi nơi khắp thế giới. Họ gặp gỡ ở đây, phát sinh nhiều điều mới. Đến du lịch Bắc Kinh không chỉ xem một Trung Quốc lâu đời, mà bạn còn có thể nhìn thấy một Trung Quốc hiện tại thậm chí đến cả tương lai.

Hôm tay tôi lại giới thiệu mọi người một bài hát của ban nhạc Kính phản quang có tên là “Chúc ngủ ngon Bắc Kinh”. Đây cũng là bài hát tôi yêu thích nhất, video clip ca nhạc rất hay.

Lời ca khúc “Chúc ngủ ngon Bắc Kinh”:

Bạn nghe âm thành gì đến rồi đi quanh đây

Bạn nói bạn từ chưa hoàn mỷ đến gặp con người tôi cũng không vẹn toàn

Sau khi lặp lại nghìn vạn lần với vẻ ngu ngơ, in hằn lại điều gì khiến bạn thật sự cảm động.

Wow! Mở ra ba lô chứa đầy kí ức, đành trăn trở vớ khổ học mà thôi

Woe, Dù cho luôn luôn chỉ là sự lo lắng, ai lo sợ khi vượt qua đỉnh mà mình chưa từng trải

Đừng khóc khi bị lạnh nhạt thờ ơ

Nên cứ vào tháng ba là gió thổi ngang qua lưu lại mạng sống của mỗi đường cẩu vồng mơ hồ

Bạn buông lơi cánh tay nồng ấm, chỉ vì bù đắp giấc mơ sáo rỗng

Ờ phía sau từng giai đoạn tràn ngập nhiềm vui nỗi buồn xen lẫn tôi muốn nói

Chúc ngủ ngon Bắc Kinh, đã từng chúc ngủ ngon hình ảnh cô đơn vốn chưa tĩnh lặng thực sự

Chúc ngủ ngon Bắc Kinh đã từng chúc ngủ ngon khi nào lại nghe đến tiếng bạn

Chúc ngủ ngon Bắc Kinh, đã từng chúc ngủ ngon hình ảnh cô đơn vốn chưa tĩnh lặng thực sự

Chúc ngủ ngon Bắc Kinh đã từng chúc ngủ ngon khi nào lại nghe đến tiếng bạn

Đó là bài hát cảm động tuyệt vời

Ca khúc : “Chúc ngủ ngon Bắc Kinh”

Trình bày: Ban nhạc Kính phản quang(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #044 - 地下北京 (dìxià běijīng) - bắc kinh dưới đất