[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #043 – 老王和小王 (Lǎo wáng hé xiǎo wáng) – Lão Vương và Tiểu Vương

1
602

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #043 – 老王和小王 (Lǎo wáng hé xiǎo wáng) – Lão Vương và Tiểu Vương

Loading...

老王和小王 (Lǎo wáng hé xiǎo wáng) – Lão Vương và Tiểu Vương

老王和小王

“王”是中国最大的姓氏之一,有将近一亿人姓王。姓王的人这么多,但是他们可能都被叫做老王或者小王。对于其他的姓氏也是这样。用“老”和“小”称呼一个人,是我今天的主题。

因为要讨论年龄,先教大家几个常用的词:同辈、晚辈和长辈。同辈就是同一代人,或者年龄差不多的人,晚辈是更年轻的一代人,或者年龄比较小的人;长辈则相反。现在我们回到老王和小王这个话题。大部分姓王的人,年轻的时候被人叫做小王;等他老了,就被人叫做老王。这种称呼既简单又亲切。不过要注意的是,这种称呼不是非常正式,所以可能不是很礼貌。同辈或者长辈可以称呼姓王的人“小王”;而同辈或者晚辈可以称呼他“老王”。小王和老王之间没有一个确定的区分点。有些人比较年轻,但是看上去比较老,或者经验丰富,也可能被叫做老王。

Loading...

有趣的是,小王可以是男的也可以是女的,但是我发现,老王一般只是男的。在一个公司里面,如果员工姓王,经理可以叫他小王或者老王;但是如果经理姓王,他的员工就不能这样称呼他,因为这样不礼貌。我姓翁,有一些朋友叫我老翁,同时另一些朋友叫我小翁。我不知道为什么,但是我感觉自己在那些叫我“老翁”的朋友面前更加自信。

最后我给大家推荐一首中国民乐《金蛇狂舞》,这个版本是北京奥运会开幕式的背景音乐,一定会让你听了非常开心!

音乐:中国民乐《金蛇狂舞》

#43 – Lǎo wáng hé xiǎo wáng

“wáng” shì zhōngguó zuìdà de xìngshì zhī yī, yǒu jiàng jìn yī yì rén xìng wáng. Xìng wáng de rén zhème duō, dànshì tāmen kěnéng dōu bèi jiàozuò lǎo wáng huòzhě xiǎo wáng. Duìyú qítā de xìngshì yěshì zhèyàng. Yòng “lǎo” hé “xiǎo” chēnghu yīgè rén, shì wǒ jīntiān de zhǔtí.

Loading...

Yīnwèi yào tǎolùn niánlíng, xiān jiào dàjiā jǐ gè chángyòng de cí: Tóngbèi, wǎnbèi hé zhǎngbèi. Tóngbèi jiùshì tóngyīdài rén, huòzhě niánlíng chā bù duō de rén, wǎnbèi shì gēng niánqīng de yī dài rén, huòzhě niánlíng bǐjiào xiǎo de rén; zhǎngbèi zé xiāngfǎn. Xiànzài wǒmen huí dào lǎo wáng hé xiǎo wáng zhège huàtí. Dà bùfèn xìng wáng de rén, niánqīng de shíhòu bèi rén jiàozuò xiǎo wáng; děng tā lǎole, jiù bèi rén jiàozuò lǎo wáng. Zhè zhǒng chēnghu jì jiǎndān yòu qīnqiè. Bùguò yào zhùyì de shì, zhè zhǒng chēnghu bùshì fēicháng zhèngshì, suǒyǐ kěnéng bùshì hěn lǐmào. Tóngbèi huòzhě zhǎngbèi kěyǐ chēnghu xìng wáng de rén “xiǎo wáng”; ér tóngbèi huòzhě wǎnbèi kěyǐ chēnghu tā “lǎo wáng”. Xiǎo wáng hé lǎo wáng zhī jiān méiyǒu yīgè quèdìng de qūfēn diǎn. Yǒuxiē rén bǐjiào niánqīng, dànshì kàn shàngqù bǐjiào lǎo, huòzhě jīngyàn fēngfù, yě kěnéng bèi jiàozuò lǎo wáng.

Yǒuqù de shì, xiǎo wáng kěyǐ shì nán de yě kěyǐ shì nǚ de, dànshì wǒ fāxiàn, lǎo wáng yībān zhǐshì nán de. Zài yīgè gōngsī lǐmiàn, rúguǒ yuángōng xìng wáng, jīnglǐ kěyǐ jiào tā xiǎo wáng huòzhě lǎo wáng; dànshì rúguǒ jīnglǐ xìng wáng, tā de yuángōng jiù bùnéng zhèyàng chēnghu tā, yīnwèi zhèyàng bù lǐmào. Wǒ xìng wēng, yǒu yīxiē péngyǒu jiào wǒ lǎowēng, tóngshí lìng yīxiē péngyǒu jiào wǒ xiǎo wēng. Wǒ bù zhīdào wèishéme, dànshì wǒ gǎnjué zìjǐ zài nàxiē jiào wǒ “lǎowēng” de péngyǒu miànqián gèngjiā zìxìn.

Zuìhòu wǒ gěi dàjiā tuījiàn yī shǒu zhōngguó mínyuè “jīnshé kuáng wǔ”, zhège bǎnběn shì běijīng àoyùnhuì kāimù shì de bèijǐng yīnyuè, yīdìng huì ràng nǐ tīngle fēicháng kāixīn!

Yīnyuè: Zhōngguó mínyuè “jīnshé kuáng wǔ”

#42: Lão Vương và Tiểu Vương

“Vương” là họ lớn nhất ở Trung Quốc, có khoảng gần 100 triệu người họ Vương. Người họ Vương nhiều như thế, nên họ đều được gọi là Lão Vương hoặc Tiểu Vương. Dùng chữ “lão” và chữ “tiểu” gọi người ta, là chủ đề của ngày hôm nay của tôi.

Loading...

Vì cần thảo luận tuổi tác, trước tiên nên chỉ mọi người mấy từ thông dụng: đồng bối, vãn bối và trưởng bối. Đồng bối là người đồng lứa, hoặc tuổi tác chênh lệch không nhiều, vãn bối là thế hệ càng trẻ hơn, hoặc tuổi tác khá nhỏ; trưởng bối thì người lại. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề Lão Vương và Tiểu Vương. Phần lớn người họ Vương, lúc còn trẻ gọi là Tiểu Vương; Đợi khi già đi, thì được gọi là Lão Vương. Cách gọi này vừa đơn giản vừa thân thiết. Nhưng điều đáng chú ý là, cách gọi này không phải chính thức, cho nên không cho là lễ phép lắm. Đồng bối hay trưởng bối có thể gọi người họ Vương là “Tiểu Vương”, và đồng bối hoặc vãn bối có thể gọi ông là “Lão Vương”. Giữa Tiểu Vương và Lão Vương không có phân giới xác định nào cả. Có người khá trẻ, nhưng trông khá đứng tuổi, hoặc có nhiều kinh nghiệm, cũng có thể được gọi là Lão Vương.

Cái hay là, Tiểu Vương có thể là nam cũng có thể là nữ, nhưng tôi thấy rằng, Lão Vương thường chỉ là nam. Ở trong một công Trung Quốc, nếu nhân viên họ Vương, giám đốc có thể gọi anh ấy là Tiểu Vương hoặc Lão Vương; Nhưng nếu giám đốc học Vương, nhân viên của ông không thể gọi như thế được, vì như thế là vô lễ. Tôi họ Ông, có vài người bạn gọi tôi là Lão Ông, song có vài người bạn khác gọi tôi là tiểu Ông. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi cảm giác mình càng tự tin hơn trước mặt những người bạn gọi tôi là “Lão Ông”.

Cuối cùng tôi giới thiệu cho các bạn một bài dân ca Trung Quốc có tên “Kim Xà Cuồng Vũ”, bản nhạc này là bối cảnh của buổi khai mạc chính thức của Thế Vận Hội Bắc Kinh, nhất định sẽ khiến bạn rất vui!

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #043 - 老王和小王 (lǎo wáng hé xiǎo wáng) - lão vương và tiểu vương
Loading...