[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #039 – 中国人的数字崇拜 (Zhōngguó rén de shùzì chóngbài) – Sự tôn sùng con số của Trung Quốc

0
688

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #039 – 中国人的数字崇拜 (Zhōngguó rén de shùzì chóngbài) – Sự tôn sùng con số của Trung Quốc

Loading...

中国人的数字崇拜 (Zhōngguó rén de shùzì chóngbài) – Sự tôn sùng con số của Trung Quốc

中国人的数字崇拜

中国人对数字的崇拜是世界闻名的。从古代到现代,中国人一直没有停止对数字的崇拜,而且总是产生新的理解。

中国人最喜欢的数字就是“8”了。无论是写成汉字“八”还是阿拉伯数字“8”,它们都是对称的。这种平衡对中国人来说非常重要。不过,数字“8”真正受欢迎是因为它的发音和“发财”的“发”很像。发财就是变得有钱,谁不想变得有钱呢?擅长做生意的广东人最早发现了这个有意思的事情。于是,能让人发财的“8”开始在中国流行起来。为了得到一个有“8”的手机号、车牌或地址,人们愿意花更多的钱。所以,我们常常听到,有人在拍卖会上拿出几百万,只是为了一个幸运的号码。重要的活动也在有“8”的日期举行,最好的例子就是:2008年北京奥运会的开幕时间就是8月8日8点8分8秒。我还听说,香港有一些大楼,无论它有多少层,最高层就叫第88层。

Loading...

数字“6”的发音和“流水”的“流”很像,“流”也是“顺”,人们认为“6”能带来顺利。和“8”一样,人们也希望“6”能出现在他们的电话号码、车牌或地址里面。买股票的人最希望买到有“6”的股票,因为“6”不仅顺利,而且听起来像“牛”,牛市当然是大家最想看到的。像8月8日、6月6日、8月6日等等都是很适合举行婚礼和宴会的日子。当然,一年中这样的日子有很多,幸运数字越多就越好。根据我的经验,“8”比“6”更加吉利一点。

说了幸运数字,接下来说说不幸运的数字。中国人喜欢根据谐音来看数字的好坏。很明显,数字“4”肯定不是好数字,因为“4”就是“死”。我第一次买手机号的时候,发现最便宜的号码就是那些有很多“4”的号码。如果你觉得这个不重要,那就可以省下不少钱。饭店里面,一般没有4号房间;大楼里面,没有4层、14层、24层……就像西方人尽可能避开“13”一样,中国人会尽可能避开“4”。

对以上这三个数字,中国人比较仔细。当然,中国人对其他数字也有自己的理解,比如:“9”象征“长久”;“10”象征“完整”和“完美”;“7”听起来像“吃”,所以有些饭店的电话号码里面有“7″;“2”可以表示两倍的好事,也就是说,人们送礼物的时候如果能送两份,那就更加吉利;结婚的时候,要在墙上挂双“喜”的“囍”字,可以让“喜”变成两倍。

#39 – Zhōngguó rén de shùzì chóngbài

Zhōngguó rén duì shùzì de chóngbài shì shìjiè wénmíng de. Cóng gǔdài dào xiàndài, zhōngguó rén yīzhí méiyǒu tíngzhǐ duì shùzì de chóngbài, érqiě zǒng shì chǎnshēng xīn de lǐjiě.

Loading...

Zhōngguó rén zuì xǐhuān de shùzì jiùshì “8”le. Wúlùn shì xiěchéng hànzì “bā” háishì ālābó shùzì “8”, tāmen dōu shì duìchèn de. Zhè zhǒng pínghéng duì zhōngguó rén lái shuō fēicháng zhòngyào. Bùguò, shùzì “8” zhēnzhèng shòu huānyíng shì yīnwèi tā de fǎ yīn hé “fācái” de “fā” hěn xiàng. Fācái jiùshì biàn dé yǒu qián, shuí bùxiǎng biàn dé yǒu qián ne? Shàncháng zuò shēngyì de guǎngdōng rén zuìzǎo fāxiànle zhège yǒuyìsi de shìqíng. Yúshì, néng ràng rén fà cái de “8” kāishǐ zài zhōngguó liúxíng qǐlái. Wèi liǎo dédào yīgè yǒu “8” de shǒujī hào, chēpái huò dìzhǐ, rénmen yuànyì huā gèng duō de qián. Suǒyǐ, wǒmen chángcháng tīng dào, yǒurén zài pāimài huì shàng ná chū jǐ bǎi wàn, zhǐshì wèile yīgè xìngyùn de hàomǎ. Zhòngyào de huódòng yě zài yǒu “8” de rìqí jǔxíng, zuì hǎo de lìzi jiùshì:2008 Nián běijīng àoyùnhuì de kāimù shíjiān jiùshì 8 yuè 8 rì 8 diǎn 8 fēn 8 miǎo. Wǒ hái tīng shuō, xiānggǎng yǒu yīxiē dàlóu, wúlùn tā yǒu duōshǎo céng, zuìgāo céng jiù jiào dì 88 céng.

Shùzì “6” de fǎ yīn hé “liúshuǐ” de “liú” hěn xiàng,“liú” yěshì “shùn”, rénmen rènwéi “6” néng dài lái shùnlì. Hé “8” yīyàng, rénmen yě xīwàng “6” néng chūxiàn zài tāmen de diànhuà hàomǎ, chēpái huò dìzhǐ lǐmiàn. Mǎi gǔpiào de rén zuì xīwàng mǎi dào yǒu “6” de gǔpiào, yīnwèi “6” bùjǐn shùnlì, érqiě tīng qǐlái xiàng “niú”, niúshì dāngrán shì dàjiā zuì xiǎng kàn dào de. Xiàng 8 yuè 8 rì,6 yuè 6 rì,8 yuè 6 rì děng děng dōu shì hěn shìhé jǔxíng hūnlǐ hé yànhuì de rìzi. Dāngrán, yī nián zhōng zhèyàng de rìzi yǒu hěnduō, xìngyùn shùzì yuè duō jiù yuè hǎo. Gēnjù wǒ de jīngyàn,“8” bǐ “6” gèngjiā jílì yīdiǎn.

Shuōle xìngyùn shùzì, jiē xiàlái shuō shuō bu xìngyùn de shùzì. Zhōngguó rén xǐhuān gēnjù xiéyīn lái kàn shùzì de hǎo huài. Hěn míngxiǎn, shùzì “4” kěndìng bùshì hǎo shùzì, yīnwèi “4” jiùshì “sǐ”. Wǒ dì yī cì mǎi shǒujī hào de shíhòu, fāxiàn zuì piányí de hàomǎ jiùshì nàxiē yǒu hěnduō “4” de hàomǎ. Rúguǒ nǐ juédé zhège bù chóng yào, nà jiù kěyǐ shěng xià bù shǎo qián. Fàndiàn lǐmiàn, yībān méiyǒu 4 hào fángjiān; dàlóu lǐmiàn, méiyǒu 4 céng,14 céng,24 céng……jiù xiàng xīfāng rén jìn kěnéng bì kāi “13” yīyàng, zhōngguó rén huì jǐn kěnéng bì kāi “4”.

Duì yǐshàng zhè sān gè shùzì, zhōngguó rén bǐjiào zǐxì. Dāngrán, zhōngguó rén duì qítā shùzì yěyǒu zìjǐ de lǐjiě, bǐrú:“9” Xiàngzhēng “chángjiǔ”;“10” xiàngzhēng “wánzhěng” hé “wánměi”;“7” tīng qǐlái xiàng “chī”, suǒyǐ yǒuxiē fàndiàn de diànhuà hàomǎ lǐmiàn yǒu “7″;“2” kěyǐ biǎoshì liǎng bèi de hǎoshì, yě jiùshì shuō, rénmen sòng lǐwù de shíhòu rúguǒ néng sòng liǎng fèn, nà jiù gèngjiā jílì; jiéhūn de shíhòu, yào zài qiáng shàng guà shuāng “xǐ” de “xǐ” zì, kěyǐ ràng “xǐ” biàn chéng liǎng bèi.

#39: Sự tôn sùng con số của Trung Quốc

Sự tôn sùng con số đối với người Trung Quốc nổi tiếng thế giới. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc vẫn cứ tôn sùng không ngớt về con số, và vẫn luôn phát triển sự lý giải mới.

Loading...

Con số của người Trung Quốc thích là số “8”. Bất luận là viết chữ “bát” hay là số “8” Ả rập, chúng đều là đối xứng. Sự cân bằng này đối với người Trung Quốc mà nói là rất quan trọng. Song, số “8” thực sự được thích thú là vì nó phát âm giống chữ “phát” trong từ “phát tài”. Phát tài thì sẽ biến thành có tiền, ai không muốn có được nhiều tiền chứ? Người Quảng Đông có sở trường kinh doanh sớm đã phát hiện sự việc ý nghĩa này. Do đó, số “8” có thể khiến người ta phát tài bắt đầu thịnh hành ở Trung Quốc, để có được số điện thoại, biển số xe hoặc địa chỉ có một con số “8”, người ta chấp nhận bỏ ra nhiều tiền hơn. Vì thế, chúng ta thường nghe, có người bỏ ra vài triệu bạc trong phiên đấu giá, chỉ là vì con số may mắn này. Ngày tổ chức các hoạt động quan trong cũng có con số “8”, ví dụ dễ nhất là: Thời gian khai mạc của Thế vận hội Bắc Kinh 2008 là 8giờ 8 phút 8 giây ngày 8 tháng 8. Tôi còn ghe nói, có một số nhà lầu ở HongKing, bất luận là nó có bao nhiêu tầng, tầng cao nhất được gọi là tầng 88.

Phát âm của con số “6” giống chữ “lưu” trong “lưu thủy”, “lưu” cũng là “thuận”, người ta cho rằng số “6”có thể mang lại thuân lợi. và giống số “8”, người ta cũng hi vọng số “6” có thể xuất hiện trong số điện thoại, biển số xe hoặc địa chỉ của họ. Người mua cổ phiếu hi vọng nhất mua được cổ phếu có số “6”, vì số “6” không chỉ là thuận lợi, mà còn nghe giống âm”ngưu”(con bò), đương nhiên thị trường bò là niềm mong muốn nhất của mọi người. Như ngày 8/8; 6/6, 6/8, … đều là ngày thích hợp tổ chức hôn lễ và yến tiệc. Đương nhiên, các ngày như thế trong một năm là rất nhiều, con số may mắn càng nhiều thì càng tốt. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, số “8” may mắn hơn số “6” một chút.

Nói về con số may mắn, tiếp đó nói về con số không may mắn. Người tu thích căn cứ vào hài âm để xem sự tốt xấu của con số. Rất rõ ràng, số “4” khẳng định không phải là con số may mắn, vì số “4” (âm tứ), là “tử”. Khi tôi mua số điện thoại lần đầu tiên, phát hiện ra con số rẻ nhất là các cọn số có nhiều số “4”. Nếu bạn cảm thấy cái này không cần thiết, thì có thể tiết kiệm được không ít tiền. Trongkhách sạn, thường không có phòng số 4; Trong cao ốc, không có tầng4,14,24,… cũng giống như ngơừi phương tây tránh con số “13”, người Trung Quốc sẽ cố gắng tránh con số “4”.

Đối với ba con số trên, người Trung Quốc khá chi tiết. Đương nhiên, người Trung Quốc cũng có lý giải của mình đối với con số khác, ví dụ như: số “9” tượng trưng cho “trường cửu”; số “10” tượng trưng “hoàn chỉnh” và “hoàn mỹ”; số “7”nghe ra giống âm “ngật” (ăn), vì thế có vài số điện thoại của khách sạn có số “7”; số “2” có thể biểu thị việc tốt nhân đôi, cũng có thể nói, khi người ta biếu uqa nếu được tặng hai món, điều đó càng may mắn; Khi kết hôn, trên tường treo chữ “song hỷ” là hai chữ hủ, sẽ được niềm vui tăng lên gấp bội.

(bản dịch của Meteor)

Loading...

slow chinese: #039 - 中国人的数字崇拜 (zhōngguó rén de shùzì chóngbài) - sự tôn sùng con số của trung quốc