[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #036 – 新春快乐,虎年大吉! (Xīnchūn kuàilè, hǔ nián dàjí) – Năm mới vui vẻ, năm Dần may mắn!

0
987

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #036 – 新春快乐,虎年大吉! (Xīnchūn kuàilè, hǔ nián dàjí) – Năm mới vui vẻ, năm Dần may mắn!

Loading...

新春快乐,虎年大吉! (Xīnchūn kuàilè, hǔ nián dàjí) – Năm mới vui vẻ, năm Dần may mắn!

新春快乐,虎年大吉!

再过几天就是中国传统的新年春节了,这是中国人最重要的节日。无论你在中国的什么地方,你不仅能看到春节,也可以听到春节。

春节,顾名思义,就是春天的节日。按照中国农历,春节是新一年的开始。据说,春节已经有四千多年的历史了。很多亚洲国家也过春节。传统上,春节从小年开始,也就是农历十二月二十三或二十四,直到农历一月十五元宵节才算真正结束;不过现在的春节已经简单了很多,我们一般只把除夕和大年初一当成春节。

Loading...

过年,就是为了“除旧迎新”。“除旧”,就是去除过去一年不好的东西,防止把坏运气带到新的一年。人们首先要打扫卫生,把屋里屋外全部打扫一遍,干干净净地过新年。人们还要祭祖宗、祭财神,表达对他们的感谢和尊敬。春节前还要做一次大购物,叫做“办年货”。还有一件事情少不了,那就是放鞭炮。离春节越近,鞭炮声越响。以前中国人放鞭炮是因为相信,鞭炮爆炸的巨大声音可以把一个叫“夕”的鬼赶走,所以把除去这个鬼叫做“除夕”,人们在一年的最后一天“除夕”,希望在新年得到平安。很多城市是禁止放鞭炮的,但是人们还是忍不住要放,因为不放鞭炮的春节就根本没有节日的气氛。春节是红色的。人们在门前挂起红红的灯笼,门上贴起红红的对联和一个红红的“福”字,希望新的一年红红火火。

“迎新”,就是迎接新年。除夕夜,全家人坐在一起吃饭。这顿饭叫做“年夜饭”或者“团圆饭”。辛辛苦苦忙了一年,人们回到家里和父母、亲人在一起全家团圆,这是最快乐的时光。中国北方的人们喜欢在一起包饺子、吃饺子;中国南方的人们喜欢吃年糕、粽子或者汤圆。孩子们最快乐的事情是得到大人给的压岁钱。大人送给孩子压岁钱,既希望他们平安,也希望他们慢一点长大。这顿“团圆饭”非常重要,所以每年春节前,成千上万在外工作的人们都要回家,这段时间是中国交通最繁忙的时候,被人们开玩笑地叫做“世界上最大的动物迁徙”。

其实,最有节日气氛的地方不是在像北京、上海这样的大城市,而是在小城市、小县城或者农村。在这些小地方,人们对农历非常依赖,这里保留着更多的传统和习俗。在一些地方,人们会组织游行活动,或者举办传统的庆祝仪式。在这些活动上,有扭秧歌、舞狮子、耍龙灯、跑旱船等民间表演,有民间的艺术家演奏民间音乐,加上鞭炮声、鼓声和人们开心的笑声,整个场面就是一个欢乐的海洋。

再过几天就是春节了,鞭炮声已经干扰到我录音,家里也开始忙着准备春节,所以我也要做点事情了。我祝大家新春快乐,虎年大吉!咱们虎年再见!

#36 – Xīnchūn kuàilè, hǔ nián dàjí!

Loading...

Zàiguò jǐ tiān jiùshì zhōngguó chuántǒng de xīnnián chūnjiéle, zhè shì zhōngguó rén zuì zhòngyào de jiérì. Wúlùn nǐ zài zhōngguó de shénme dìfāng, nǐ bùjǐn néng kàn dào chūnjié, yě kěyǐ tīng dào chūnjié.

Chūnjié, gùmíngsīyì, jiùshì chūntiān de jiérì. Ànzhào zhōngguó nónglì, chūnjié shì xīn yī nián de kāishǐ. Jùshuō, chūnjié yǐjīng yǒu sìqiān duō nián de lìshǐle. Hěnduō yàzhōu guójiā yěguò chūnjié. Chuántǒng shàng, chūnjié cóngxiǎo nián kāishǐ, yě jiùshì nónglì shí’èr yuè èrshísān huò èrshísì, zhídào nónglì yī yuè shíwǔ yuánxiāo jié cái suàn zhēnzhèng jiéshù; bùguò xiànzài de chūnjié yǐjīng jiǎndānle hěnduō, wǒmen yībān zhǐ bǎ chúxì hé dà nián chū yī dàngchéng chūnjié.

Guònián, jiùshì wèile “chú jiù yíngxīn”.“Chú jiù”, jiùshì qùchú guòqù yī nián bù hǎo de dōngxī, fángzhǐ bǎ huài yùnqì dài dào xīn de yī nián. Rénmen shǒuxiān yào dǎsǎo wèishēng, bǎ wū li wūwài quánbù dǎsǎo yībiàn, gàn gānjìng jìng dì guò xīnnián. Rénmen hái yào jì zǔzōng, jì cáishén, biǎodá duì tāmen de gǎnxiè hé zūnjìng. Chūnjié qián hái yào zuò yīcì dà gòuwù, jiàozuò “bàn niánhuò”. Hái yǒuyī jiàn shìqíng shàobùliǎo, nà jiùshì fàng biānpào. Lí chūnjié yuè jìn, biānpào shēng yuè xiǎng. Yǐqián zhōngguó rén fàng biānpào shì yīnwèi xiāngxìn, biānpào bàozhà de jùdà shēngyīn kěyǐ bǎ yīgè jiào “xī” de guǐ gǎn zǒu, suǒyǐ bǎ chùqú zhège guǐ jiàozuò “chúxì”, rénmen zài yī nián de zuìhòu yītiān “chúxì”, xīwàng zài xīnnián dédào píng’ān. Hěnduō chéngshì shì jìnzhǐ fàng biānpào de, dànshì rénmen háishì rěn bù zhù yào fàng, yīn wéi bù fàng biānpào de chūnjié jiù gēnběn méiyǒu jiérì de qìfēn. Chūnjié shì hóngsè de. Rénmen zài mén qián guà qǐ hóng hóng de dēnglóng, mén shàng tiē qǐ hóng hóng de duìlián hé yīgè hóng hóng de “fú” zì, xīwàng xīn de yī nián hóng hónghuo huǒ.

“Yíngxīn”, jiùshì yíngjiē xīnnián. Chúxì yè, quánjiā rén zuò zài yīqǐ chīfàn. Zhè dùn fàn jiàozuò “nián yèfàn” huòzhě “tuányuán fàn”. Xīn xīnkǔ kǔ mángle yī nián, rénmen huí dào jiālǐ hé fùmǔ, qīnrén zài yīqǐ quánjiā tuányuán, zhè shì zuì kuàilè de shíguāng. Zhōngguó běifāng de rénmen xǐhuān zài yīqǐ bāo jiǎozi, chī jiǎozi; zhōngguó nánfāng de rénmen xǐhuān chī niángāo, zòngzi huòzhě tāngyuán. Háizimen zuì kuàilè de shìqíng shì dédào dàrén gěi de yāsuìqián. Dàrén sòng gěi háizi yāsuìqián, jì xīwàng tāmen píng’ān, yě xīwàng tāmen màn yīdiǎn zhǎng dà. Zhè dùn “tuányuán fàn” fēicháng zhòngyào, suǒyǐ měinián chūnjié qián, chéng qiān shàng wàn zàiwài gōngzuò de rénmen dōu yào huí jiā, zhè duàn shíjiān shì zhōngguó jiāotōng zuì fánmáng de shíhòu, bèi rénmen kāiwánxiào de jiàozuò “shìjiè shàng zuìdà de dòngwù qiānxǐ”.

Qíshí, zuì yǒu jiérì qìfēn dì dìfāng bùshì zài xiàng běijīng, shànghǎi zhèyàng de dà chéngshì, ér shì zài xiǎo chéngshì, xiǎo xiànchéng huòzhě nóngcūn. Zài zhèxiē xiǎo dìfāng, rénmen duì nónglì fēicháng yīlài, zhèlǐ bǎoliúzhe gèng duō de chuántǒng hé xísú. Zài yīxiē dìfāng, rénmen huì zǔzhī yóuxíng huódòng, huòzhě jǔbàn chuántǒng de qìngzhù yíshì. Zài zhèxiē huódòng shàng, yǒu niǔyānggē, wǔ shīzi, shuǎ lóngdēng, pǎo hànchuán děng mínjiān biǎoyǎn, yǒu mínjiān de yìshùjiā yǎnzòu mínjiān yīnyuè, jiā shàng biānpào shēng, gǔ shēng hé rénmen kāixīn de xiào shēng, zhěnggè chǎngmiàn jiùshì yīgè huānlè dì hǎiyáng.

Zàiguò jǐ tiān jiùshì chūnjiéle, biānpào shēng yǐjīng gānrǎo dào wǒ lùyīn, jiālǐ yě kāishǐ mángzhe zhǔnbèi chūnjié, suǒyǐ wǒ yě yào zuò diǎn shìqíngle. Wǒ zhù dàjiā xīnchūn kuàilè, hǔ nián dàjí! Zánmen hǔ nián zàijiàn!

Loading...

#36:Chúc mừng năm mới, năm Dần may mắn!

Còn mấy ngày nữa là đến năm mới truyền thống của người Trung Quốc rồi, đây là ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc. Cho dù bạn ở bất cứ nơi nào trên đất Trung Quốc, bạn không chỉ có thể nhìn thấy năm mới, mà còn có thể nghe thấy năm mới.
Năm mới (xuân tiết), nhìn tên suy nghĩa, chính là ngày lễ của mùa xuân. Theo âm lịch Trung Quốc, xuân tiết là bắt đầu một năm mới. Nghe nói, năm mới đã có lịch sử hơn bốn nghìn năm rồi. rất nhiều quốc gia ở châu Á cũng đón năm mới. Theo truyền thống, năm mới bắt đầu từ cuối năm, cũng tức là ngày 23 hoặc 24 tháng chạp âm lịch, cho đến tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng âm lịch mới coi như thật sự kết thúc; nhưng hiện giờ năm mới đã đơn giản hơn nhiều, chúng ta thường coi năm mới gồm đêm giao thừa (trừ tịch) và ngày mùng một đầu năm.
Đón năm mới, chính là để “tống cựu nghênh tân”. “Tống cựu”, chính là bỏ đi những thứ không tốt của một năm cũ, đề phòng mang điều không tốt lành tới năm mới. mọi người đều tiên phải quét dọn vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ trong nhà ngoài cửa một lượt thật sạch sẽ để đón năm mới. mọi người còn phải cúng tổ tiên, cúng thần tài, thể hiện lòng cảm kích và sự tôn kính. Trước năm mới còn phải mua đồ mới, dùng để “đón năm mới”. Còn có một chuyện không thể bỏ qua, đó là đốt pháo. Càng gần năm mới, tiếng pháo càng vang lớn. Trước kia người Trung Quốc đốt pháo là vì tín ngưỡng, tiếng pháo nổ có thể xua đuổi một loài quỷ tên là “Tịch”, cho nên việc xua đuổi loại quỷ này gọi là “trừ tịch”, mọi người “trừ tịch” vào ngày cuối cùng của một năm, hi vọng sang năm mới được bình an. Rất nhiều thành thị cấm đốt pháo, nhưng mọi người vẫn rất muốn đốt, vì năm mới không đốt pháo căn bản không có không khí tết. Năm mới có màu đỏ. Mọi người treo trước cửa nhà một cái đèn lồng đỏ, trên cửa dán đôi câu đối đỏ, và một chữ Phúc đỏ, hi vọng một năm mới thịnh vượng phát tài.
“Nghênh tân”, chính là nghênh đón năm mới. Đêm trừ tịch, cả gia đình ngồi quây quần ăn cơm. Bữa cơm này được gọi là “cơm cuối năm” hoặc “cơm đoàn viên”. Một năm bận rộn vất vả rồi, mọi người về nhà cùng cha mẹ, người thân cùng sum họp đoàn tụ, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Người dân phía bắc Trung Quốc thích cùng gói sủi cảo, ăn sủi cảo; người dân phía nam Trung Quốc thích ăn bánh tất niên, bánh tét hoặc canh tròn. Chuyện lũ trẻ thích nhất là được người lớn cho tiền ép tuổi. Người lớn cho trẻ con tiền ép tuổi, là hi vọng chúng bình an, cũng hi vọng chúng lớn chậm một chút. Bữa “cơm đoàn viên” này vô cùng quan trọng, cho nên mỗi năm trước năm mới, cả nghìn vạn người ở bên ngoài lao động đều muốn về nhà, đoạn thời gian này là lúc giao thông Trung Quốc nhộn nhịp nhất, được người ta gọi đùa là “cuộc di cư lớn nhất thế giới”.

Thật ra, nơi có không khí lễ tết nhất không phải là những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, mà là những thành phố, huyện thị nhỏ hoặc nông thôn. Ở những nơi này, mọi người đều cực kỳ trông cậy vào lịch âm, nơi này vẫn giữ được càng nhiều tập tục và thuyền thống. Ở một vài nơi, mọi người tổ chức hoạt động du lịch, hoặc những nghi thức chúc mừng truyền thống. Trong những hoạt động này, có những tiết mục biểu diễn dân gian như hát ương ca, múa sư tử, chơi đèn lồng, đua thuyền cạn, có âm nhạc dân gian do những nhà nghệ thuật dân gian biểu diễn, lại thêm tiếng pháo, tiếng trống và nụ cười vui vẻ của mọi người, khiến cho khung cảnh vô cùng tươi vui.
Còn có mấy ngày nữa là đến tết rồi, tiếng pháo đã bắt đầu ảnh hưởng đến bản ghi âm của tôi, trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị đón năm mới, cho nên tôi cũng phải đi làm chút chuyện đây. Tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm Dần may mắn! Hẹn gặp lại mọi người trong năm Canh Dần!

slow chinese: #036 - 新春快乐,虎年大吉! (xīnchūn kuàilè, hǔ nián dàjí) - năm mới vui vẻ, năm dần may mắn!
Loading...