[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #033 – 蚁族 (Yǐ zú) – Dân tộc Kiến

  0
  695

   [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #033 – 蚁族 (Yǐ zú) – Dân tộc Kiến

  蚁族 (Yǐ zú) – Dân tộc Kiến

  蚁族 

  我最近在看一本书,书名叫《蚁族》。别误会,这不是一本介绍蚂蚁的书,它写的是中国城市里一群像蚂蚁一样生存的年轻人。这本书引起了广泛的社会关注。

  “蚁族”这个名字是最近才受到人们关注的,但是这个问题很早就已经产生了。为什么叫他们“蚁族”?因为这群人有跟蚂蚁一样的特点,聪明却又弱小,常常在一起生活:聪明,是因为这群人大多数是刚刚毕业的大学生,他们受过高等教育。他们都希望在大城市找到好工作,然后留在那里;弱小,是因为这些人收入很低,他们没有自己的房子,工作不稳定,常常生活在担心和害怕中。这些年轻人大多是80年代出生的,属于“80后”;这些低收入的年轻人为了节省钱,就租房子住,他们在城市的边缘形成一个个“聚居村”。这些聚居村的条件显然不好:这里卫生不好、交通很乱,唯一的好处就是一切都很便宜。

  《蚁族》不是一本小说,而是一份真实的调查。做调查的也是一群“80后”大学生。正是对社会的关注和对同龄人的关心让他们决定做这个调查。带头做调查的是北京大学的博士后廉思,他召集了一群来自各个专业的有责任感的学生,进入蚁族们的生活,了解他们的想法,寻找产生问题的原因。通过调查,他们发现,蚁族生活的聚居村不仅北京有,全国很多大城市都有。在他们做调查之前,大家都不知道自己身边有这样一群人。然而,蚁族的人数非常多,根据书里说的,仅仅北京地区,蚁族人数就达到10万!

  这本书的前半部分是大量的调查数据和图表,后半部分是蚁族的真实故事。在这些人中,很多人过着非常辛苦的生活,但是他们都仍然为自己的理想而努力。很多人来自农村,他们想在大城市生活,或者建立自己的公司。可是现在的毕业大学生太多了,找一个好工作很难;更重要的是,中国的房价、物价越来越高,在城市里生活就要更多的钱,而人们的收入却没有提高。人们总是很想进入大城市,虽然他们知道:如果回到家乡,生活肯定更加容易。

  #33 – Yǐ zú

  Wǒ zuìjìn zài kàn yī běn shū, shū míng jiào “yǐ zú”. Bié wùhuì, zhè bùshì yī běn jièshào mǎyǐ de shū, tā xiě de shì zhōngguó chéngshì lǐ yīqúnxiàng mǎyǐ yīyàng shēngcún de niánqīng rén. Zhè běn shū yǐnqǐle guǎngfàn de shèhuì guānzhù.

  “Yǐ zú” zhège míngzì shì zuìjìn cái shòudào rénmen guānzhù de, dànshì zhège wèntí hěn zǎo jiù yǐjīng chǎnshēngle. Wèishéme jiào tāmen “yǐ zú”? Yīnwèi zhè qún rén yǒu gēn mǎyǐ yīyàng de tèdiǎn, cōngmíng què yòu ruòxiǎo, chángcháng zài yīqǐ shēnghuó: Cōngmíng, shì yīnwèi zhè qún réndàduōshù shì gānggāng bìyè de dàxuéshēng, tāmen shòuguò gāoděng jiàoyù. Tāmen dōu xīwàng zài dà chéngshì zhǎodào hǎo gōngzuò, ránhòu liú zài nàlǐ; ruòxiǎo, shì yīnwèi zhèxiē rén shōurù hěn dī, tāmen méiyǒu zìjǐ de fángzi, gōngzuò bù wěndìng, chángcháng shēnghuó zài dānxīn hé hàipà zhōng. Zhèxiē niánqīng rén dà duō shì 80 niándài chūshēng de, shǔyú “80 hòu”; zhèxiē dī shōurù de niánqīng rén wéi le jiéshěng qián, jiù zū fángzi zhù, tāmen zài chéngshì de biānyuán xíngchéng yīgè gè “jùjū cūn”. Zhèxiē jùjū cūn de tiáojiàn xiǎnrán bù hǎo: Zhèlǐ wèishēng bù hǎo, jiāotōng hěn luàn, wéiyī de hǎochù jiùshì yīqiè dōu hěn piányí.

  “Yǐ zú” bùshì yī běn xiǎoshuō, ér shì yī fèn zhēnshí de diàochá. Zuò diàochá de yěshì yīqún “80 hòu” dàxuéshēng. Zhèng shì duì shèhuì de guānzhù hé duì tónglíng rén de guānxīn ràng tāmen juédìng zuò zhège diàochá. Dàitóu zuò diàochá de shì běijīng dàxué de bóshìhòu lián sī, tā zhàojíle yīqún láizì gège zhuānyè de yǒu zérèngǎn de xuéshēng, jìnrù yǐ zúmen de shēnghuó, liǎojiě tāmen de xiǎngfǎ, xúnzhǎo chǎnshēng wèntí de yuányīn. Tōngguò diàochá, tāmen fāxiàn, yǐ zú shēnghuó de jùjū cūn bùjǐn běijīng yǒu, quánguó hěnduō dà chéngshì dōu yǒu. Zài tāmen zuò diàochá zhīqián, dàjiā dōu bù zhīdào zìjǐ shēnbiān yǒu zhèyàng yī qún rén. Rán’ér, yǐ zú de rénshù fēicháng duō, gēnjù shū lǐ shuō de, jǐnjǐn běijīng dìqū, yǐ zú rénshù jiù dádào 10 wàn!

  Zhè běn shū de qiánbàn bùfèn shì dàliàng de diàochá shùjù hé túbiǎo, hòu bàn bùfèn shì yǐ zú de zhēnshí gùshì. Zài zhèxiē rén zhōng, hěnduō rénguòzhe fēicháng xīnkǔ de shēnghuó, dànshì tāmen dōu réngrán wèi zìjǐ de lǐxiǎng ér nǔlì. Hěnduō rén láizì nóngcūn, tāmen xiǎng zài dà chéngshì shēnghuó, huòzhě jiànlì zìjǐ de gōngsī. Kěshì xiànzài de bìyè dàxuéshēng tài duōle, zhǎo yīgè hǎo gōngzuò hěn nán; gèng zhòngyào de shì, zhōngguó de fángjià, wùjià yuè lái yuè gāo, zài chéngshì lǐ shēnghuó jiù yào gèng duō de qián, ér rénmen de shōurù què méiyǒu tígāo. Rénmen zǒng shì hěn xiǎng jìnrù dà chéngshì, suīrán tāmen zhīdào: Rúguǒ huí dào jiāxiāng, shēnghuó kěndìng gēng jiā róngyì.

  #33: Dân tộc Kiến

  Tôi gần đây xem một cuốn sách, có tựa đề là “Dân tộc Kiến”. Đừng nghĩ nhầm, đây không phải là cuốn sách nói về kiến, mà sách viết về một đám người trẻ tuổi sống trong thành thị Trung Quốc cũng giống như kiến vậy. Cuốn này này lôi cuốn xã hội rộng lớn quan tâm.

  “Dân tộc Kiến” cái tên này gần đây được mọi người chú ý, nhưng vấn đề này đã có từ rất sớm. Vì sao gọi họ là “Dân tộc Kiến”> Vì đám người này có đặc điểm giống như kiến, thông minh nhưng nhỏ bé, thường sống cùng nhau: Thông minh, vì đám người này phần lớn là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, họ được giáo dục từ đoại học. Họ đều mong muốn tìm được công việc tốt ở thành phố lớn, sau đó ở lại đó; nhỏ bé, là vì thu nhập rất thấp, họ không có nhà riêng, công việc không ổn định, thường sống trong lo lắng và nơm nớp âu lo. Những người trẻ tuổi này phần lớn sinh vào thập niên 80, thuộc thế hệ “8X”; Những người trẻ tuổi có thu nhập thấp này để tiết kiệm tiền, nên thuê nhà ở, họ ở vùng ven thành phố hình thành từng “thôn ở tập trung”. Hiển nhiên điều kiện của thôn ở tập trung này không tốt: Nơi đây vệ sinh không tốt, giao thông hỗn loạn, điều tốt duy nhất là tất cả mọi thứ đều rất rẻ.

  “Dân tộc Kiến” không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà là mệt phần điều tra thực sự. Người là điều tra cũng là một sinh viên đại học trong quần thể thế hệ “8X”. Xác thực với sự quan tâm của xã hội và và sự chú ý của người đồng trang lứa khiến cho họ quyết định làm điều tra này. Tiên phong cho cuộc điều tra là tiến sĩ Khiêm Tư của đại học Bắc Kinh, ông tập hợp một tốp học sinh có ý thức trách nhiệm của mỗi ngành, thâm nhập vào cuộc sống của đoàn người dân tộc Kiến, tìm hiểu cách nghĩ của họ, tìm nguyên nhân của vấn đề phát sinh. Thông qua điều tra, họ cảm thấy, thôn ở tập trung của cuộc sống dân tộc Kiến không chỉ có ở Bắc Kinh, rất nhiều thành phố lớn của cả nước đều có. Trước lúc họ làm cuộc điều tra, mọi người đều không biết bên cạnh mình có quần thể người như thế. Song, dân số của dân tộc Kiến rất nhiều, theo trong sách nói, chỉ ở khu vực Bắc Kinh, dân số của dân tộc Kiến đạt con sống một trăm ngàn người!

  Nửa phần đầu của cuốn sách này phần lớn là số liệu và biểu đồ, nửa phần sau là câu chuyện thực về dân tộc kiến. Trong những người này, rất nhiều người có cuộc sống rất khó khăn, nhưng họ vẫn cứ cố gắng vì lý tưởng của mình. Rất nhiều người đến từ nông thôn, họ muốn sống ở thành phố lớn, hoặc lập công ty của riêng mình. Nhưng thời nay sinh viên đại học tốt nghiệp quá nhiều, tìm một công việc tốt rất khó khăn; Và điều quan trọng nữa là, giá nhà, vật giá ở Trung Quốc ngày càng cao, cuộc sống ở thành phố càng phải có nhiều tiền, nhưng thu nhập của họ không được tăng cao. Họ luôn mong muốn thâm nhập vào thành phố lớn, tuy họ biết rằng: Nếu trở về quê, khẳng định cuộc sống sẽ dề dàng.

  (bản dịch của Meteor)

  slow chinese: #033 - 蚁族 (yǐ zú) - dân tộc kiến