[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #019 – 很囧的“囧”字 (Hěn jiǒng de “jiǒng” zì) – Chữ Quýnh của từ méo mó

0
2922

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #019 – 很囧的“囧”字 (Hěn jiǒng de “jiǒng” zì) – Chữ Quýnh của từ méo mó

Loading...

很囧的“囧”字 (Hěn jiǒng de “jiǒng” zì) – Chữ Quýnh của từ méo mó

很囧的“囧”字

汉字的总数太大了,几乎没有人能够认识全部汉字。最不常用的汉字就是冷僻字。有一些冷僻字很难写,有一些冷僻字很难读,还有一些很“囧”。

很多人第一次看到这个“囧”字的时候,都以为它只是一个符号或图片。然而,它的的确确是一个汉字,而且是一个历史悠久的汉字。“囧”字最早出现在甲骨文。它的外形就像太阳光射进窗户,所以它原来的意思是明亮、辉煌。可是,以现代人的眼光,这个字明明就是一张扭曲的人脸;而且,它的读音又和“窘迫”的“窘”字相同,以至于让它有了类似的含义,而旧的含义已经不再使用。

Loading...

借助网络的力量,这个沉睡了千年的冷僻字被网民发扬光大。只需看看这个字,想像一下这个表情,你就知道怎么用这个字了。“囧”字代表了说话人的面部表情:两撇眉毛倒下来,嘴巴张得很大。无奈或者尴尬的情景都可以用“囧”来形容。在公众场合出丑,那是再囧不过的事情了。冷笑话都是很囧的,让人听了也很囧。其他只要是恶搞的东西,一般也都很囧。“囧”可以形容人惊讶的表情。人们在网上聊天也常常用这个字。这个字也引起了一些商业效应。有人以“囧”为主题建立了网站;有人把“囧”作为店名;有人拍了“囧”电影;有人设计了“囧”衣服、“囧”鞋……真是无“囧”不有。

不过,现在的这个“囧”已经不是优雅的书面文字,在正式场合还是不用为好。

# 19: Hěn jiǒng de “jiǒng” zì

Hànzì de zǒngshù tài dàle, jīhū méiyǒurén nénggòu rènshí quánbù hànzì. Zuì bù chángyòng de hànzì jiùshì lěngpì zì. Yǒu yīxiē lěngpì zì hěn nán xiě, yǒu yīxiē lěngpì zì hěn nán dú, hái yǒu yīxiē hěn “jiǒng”.

Hěnduō rén dì yī cì kàn dào zhège “jiǒng” zì de shíhòu, dōu yǐwéi tā zhǐshì yīgè fúhào huò túpiàn. Rán’ér, tā de díquè què shì yīgè hànzì, érqiě shì yīgè lìshǐ yōujiǔ de hànzì.“Jiǒng” zì zuìzǎo chūxiànzài jiǎgǔwén. Tā de wàixíng jiù xiàng tàiyáng guāng shè jìn chuānghù, suǒyǐ tā yuánlái de yìsi shì míngliàng, huīhuáng. Kěshì, yǐ xiàndài rén de yǎnguāng, zhège zì míngmíng jiùshì yī zhāng niǔqū de rén liǎn; érqiě, tā de dúyīn yòu hé “jiǒngpò” de “jiǒng” zì xiàng tóng, yǐ zhìyú ràng tā yǒule lèisì de hányì, ér jiù de hányì yǐjīng bù zài shǐyòng.

Loading...

Jièzhù wǎngluò de lìliàng, zhège chénshuìle qiānnián de lěngpì zì bèi wǎngmín fāyángguāngdà. Zhǐ xū kàn kàn zhège zì, xiǎngxiàng yīxià zhège biǎoqíng, nǐ jiù zhīdào zěnme yòng zhège zìle.“Jiǒng” zì dàibiǎole shuōhuà rén de miànbù biǎoqíng: Liǎng piē méimáo dào xiàlái, zuǐbā zhāng dé hěn dà. Wúnài huòzhě gāngà de qíngjǐng dōu kěyǐ yòng “jiǒng” lái xíngróng. Zài gōngzhòng chǎnghé chūchǒu, nà shì zài jiǒng bùguò de shìqíngle. Lěng xiàohuà dōu shì hěn jiǒng de, ràng rén tīngle yě hěn jiǒng. Qítā zhǐyào shi ègǎo de dōngxī, yībān yě dū hěn jiǒng.“Jiǒng” kěyǐ xíngróng rén jīngyà de biǎoqíng. Rénmen zài wǎngshàng liáotiān yě chángcháng yòng zhège zì. Zhège zì yě yǐnqǐle yīxiē shāngyè xiàoyìng. Yǒurén yǐ “jiǒng” wéi zhǔtí jiànlìle wǎngzhàn; yǒurén bǎ “jiǒng” zuòwéi diànmíng; yǒurén pāile “jiǒng” diànyǐng; yǒu rén shèjìle “jiǒng” yīfú,“jiǒng” xié……zhēnshi wú “jiǒng” bù yǒu.

Bùguò, xiàn zài de zhège “jiǒng” yǐjīng bùshì yōuyǎ de shūmiàn wénzì, zài zhèngshì chǎnghé háishì bùyòng wèi hǎo.

#19: Chữ Quýnh của từ méo mó

Tổng số lượng của chữ Hán quá lớn, hầu như không có người nào có thể biết hết chữ Hán. Chữ Hán mà không thường dùng nhất là chữ hiếm gặp. Có một số chữ hiếm rất khó viết, có một số chữ hiếm rất khó đọc, còn có một số rất “囧”.

Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy chữ “囧” này đều cho rằng nó là một kí hiệu hoặc là biểu tượng. Nhưng ̣đích thị là một chữ Hán, vả lại là một chữ Hán có lịch sử lâu dài. Chữ “囧” xuất hiện rất sớm trong văn Giáp Cốt. Biểu tượng của nó giống như mặt trời chiếu sáng qua khung cửa sổ, cho nên nó vốn có nghĩa là ánh sáng, huy hoàng. Nhưng, theo cách nhìn của người thời nay, chữ này rành rành là một biểu tượng méo mặt. Vả lại, cách đọc của nó lại giống chữ “quẫn” trong từ “quẫn bách”, thậm chí còn gán cho nó giống như vậy, và ý nghĩa cũ của nó đã không sử dụng lại.

Mượn thế mạnh của mạng, cái chữ hiếm chôn vùi đã ngàn năm được cư dân mạng khơi dậy phát huy. Chỉ cần xem cái chữ này, tưởng tượng biểu tượng một chút, bạn sẽ biết dùng chữ này như thế nào. Chữ “囧” biểu thị vẻ mặt người khi nói chuyện: Hai đường chân mày cụp xuống, miệng há to. Trong tình huống không có gì hoặc là khốn khó đều dùng chữ “囧” để biểu thị. Trong trường hợp xấu hổ giữa chốn công cộng, đấy lại là sự việc khốn đốn khó xử. Cười nhạt cũng là rất khó xử, khiến người nghe cũng rất khó xử. Bất cứ đồ vật nào có ý xấu, thường cũng cho là khó xử. “囧” có thể làm biểu tượng kinh ngạc diễn tả. Cư dân mạng trong lúc tán gẫu trên mạng cũng thường dùng chữ này. Chữ này cũng tạo ra một số hiệu ứng trong thương mại. Có người dùng “囧” làm chủ đề của trang web. có người dùng “囧” là tên cửa hàng; có người đóng phim “囧”, có người thiết kế trang phục “囧”, giày “囧”….. đúng là không có gì là không có “囧”.

Loading...

Nhưng, chữ “囧” hiện này không phải là văn tự nho nhãn trên văn bản, ở trường hợp chính thức vẫn không mang ý tốt.

(bản dịch của Meteor)

slow chinese: #019 - 很囧的“囧”字 (hěn jiǒng de “jiǒng” zì) - chữ quýnh của từ méo mó