Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “D” (phần 1)

0
538
 • 搭车 dā chē – cho ai đi nhờ xe; làm việc gì cùng 1 lúc
 • 搭错线了 dā cuò xiàn le – phạm sai lầm; hiểu nhầm; nhầm lẫn
 • 搭档 dā dàng – hợp tác, đồng nghiệp, đồng tác giả
 • 打八刀 dǎ bā dāo – ly dị
 • 打镲 dǎ chǎ – chọc ai đó, chế giễu ai đó
 • 打车 dǎ chē – bắt taxi, đi bằng taxi
 • 打的 dǎ dí – đi xe taxi, taxi
 • 打点 dǎ diǎn
 • 打工妹 dǎ gōng mèi
 • 打工仔 dǎ gōng zǎi
 • 打哈哈 dǎ hā ha
 • 打喷嚏 dǎ pēn tì
 • 打水漂儿 dǎ shuǐ piāo r
 • 打小报告 dǎ xiǎo bào gào
 • 打眼 dǎ yǎn
 • 打一枪换一个地方 dǎ yī qiāng huàn yī ge dì fang
 • 打游击 dǎ yóu jī
 • 打住 dǎ zhù
 • GIẢI NGHĨA:

  Loading...
  搭车 a Pinyin dā chē
  Nghĩa: cho ai đi nhờ xe; làm việc gì cùng 1 lúc
  Meaning: give sb. A lift; get a lift; hitchhike; do sth. At the same time; do sth.
  Ví dụ: Ví dụ: 我能搭车跟你们一起进城吗?
  Pinyin (Wǒ néng dāchē gēn nǐmen yīqǐ jìn chéng ma?)
  Dịch: Could you give me a lift downtown?
  Bạn có thể cho tôi đi nhờ xe xuống trung tâm không?
  Ví dụ 2: 这本书我们要印四千本。他们想搭车为他们印一千本。
  (Wǒ néng dāchē gēn nǐmen yīqǐ jìn chéng ma? Zhè běn shū wǒmen yào yìn sìqiān běn. Tāmen xiǎng dāchē wèi tāmen yìn yīqiān běn)
  Dịch: Along with someone else We’ll print 4,000 copies of this book. They would like us to print 1,000 copies for them at the same time.
  Cùng với một người khác, chúng tôi sẽ in 4000 bản cuốn sách này. Họ muốn chúng tôi in cùng 1,000 bản.
  搭错线了 Pinyin: dā cuò xiàn le
  Nghĩa: phạm sai lầm, hiểu lầm; nhầm lẫn
  Meaning: have one’s wires crossed; make a mistake; misunderstand
  Ví dụ: 很抱歉,我真的不该给你预约.这事是我搭错线了.
  Pinyin: Hěn bàoqiàn, wǒ zhēn de bù gāi gěi nǐ yùyuē. Zhè shì shì wǒ dā cuò xiànle.
  Dịch: I am sorry. I shouldn’t have made that appointment for you. I had my wires crossed.
  Tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ không nên hẹn bạn. Tôi đã nhầm lẫn.
  搭档 Pinyin: dā dàng
  Nghĩa: hợp tác; đồng tác giả; đồng nghiệp
  Meaning: cooperate; collaborate
  Ví dụ: 我将与他搭档创作一本小说。
  Pinyin: Wǒ jiāng yǔ tā dādàng chuàngzuò yī běn xiǎoshuō
  Dịch: Tôi sẽ hợp tác cùng anh ta để viết một cuốn tiểu thuyết.
  I’ll collaborate with him to write a novel.
  Ví dụ 2: 他是我的老搭档。
  Tā shì wǒ de lǎo dādàng.
  Anh ý là bạn đồng nghiệp cũ của tôi
  He is my old partner.
  打八刀 Pinyin: dǎ bā dāo
  Nghĩa: ly dị
  Meaning: divorce
  Ví dụ: 老王上个月刚与老婆打八刀,这个月就要和他的新女友结婚了。
  Pinyin: Lǎo wáng shàng gè yuè gāng yǔ lǎopó dǎ bā dāo, zhège yuè jiù yào hé tā de xīn nǚyǒu jiéhūnle.
  Dịch: Lao Wang divorced his wife just last month. But this month he will marry his new girlfriend.
  Lão Vương ly dị vợ tháng trước, tháng này ông ý đã cưới bạn gái mới.
  打镲  Pinyin: dǎ chǎ
  Nghĩa: chọc cười; chế giễu, 
  Meaning: make fun of sb. ; make a fool of sb.; jeer
  Ví dụ: 我就知道看见我这身新衣服,你们准会拿我打镲.
  Pinyin: Wǒ jiù zhīdào kànjiàn wǒ zhè shēn xīn yīfú, nǐmen zhǔn huì ná wǒ dǎ chǎ
  Dịch: I know you’d make fun of me when you saw my new clothes.
  Tôi biết bạn sẽ chế giễu tôi khi bạn nhìn thấy quần áo mới của tôi.
  打车 Pinyin: dǎ chē
  Nghĩa: đi xe đò, bắt taxi, đi taxi
  Meaning: hail cab; take a taxi; by taxi
  Ví dụ: 由于下雨我就打车过来了。
  Pinyin: Yóuyú xià yǔ wǒ jiù dǎ chē guòláile.
  Dịch: I came here by taxi because of the rain.
  Tôi đến đây bằng taxi bởi vì trời mưa
  打的 Pinyin: dǎ dí 
  Nghĩa: taxi, đi bằng taxi
  Meaning: take a taxi; travel by taxi
  Ví dụ: 我要是你,我就打的去,不傻等公共汽车了.
  Pinyin: Wǒ yàoshi nǐ, wǒ jiù dǎ di qù, bù shǎ děng gōnggòng qìchēle
  Dịch: If I were you , I would go by taxi instead of waiting for the bus
  Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi taxi thay vì chờ xe buýt
  打点 Pinyin: dǎ diǎn
  Nghĩa:
  Meaning:
  Ví dụ:
  Pinyin:
  Dịch:
  打工妹 Pinyin: dǎ gōng mèi
  Nghĩa: female employee; female worker
  Meaning: người làm thuê nữ; người làm công nữ
  Ví dụ: 这里有不少外地来的打工妹。
  Pinyin: Zhè li yǒu bù shǎo wàidì lái de dǎgōng mèi.
  Dịch: There are lots of female workers from other parts of the country here.
  Ở đây có rất nhiều nữ công nhân từ các nơi khác trên đất nước đến.

 

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ"D" (phần 1)