Loading...

Bài 001 – Động Đầu, Ôn Châu


Lời gốc, Pinyin + Dịch

Bài 1: Động Đầu, Ôn Châu

Loading...

Chú thích: Động Đầu (chữ Hán giản thể: 洞头县, bính âm: Dòngtóu Xiàn, âm Hán Việt: Động Đầu huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Động Đầu nằm ở cửa sông Âu. Đây là 1 trong 12 huyện đảo của Trung Quốc. Huyện Động Đầu này có diện tích mặt đất 100,3 km², diện tích mặt biển 792 kilômét vuông. Dân số của Động 125.000 người (2003). Huyện này có 103 đảo nhỏ và 259 đảo san hô. Điểm cao nhất trong các đảo này có độ cao so với mực nước biển 391,8 m . Huyện Động Đầu có các đơn vị hành chính trực thuộc gồm 6 trấn và hương.

Nội dung bài 1:

洞头是离温州不远的一处海岛

以极具特色的自然风光

和民俗风情著称

Loading...

我原来以为要乘船上岛

没想到我们的车队

可以一直开到岛上

这可节省了不少时间

快乐学汉语 万里海疆行

大家好 我是快乐的渊源

Loading...

我是快乐的韩佳

韩佳 这到洞头的路

是什么时候开通的呀?

说起来

咱们的运气还真不错

Loading...

这条灵霓海堤呢

是2006年的时候刚刚开通的

全长有14.5公里

正是因为有了它 我们才可以开车上岛

都说洞头的风景很美

韩佳

Loading...

你可得带我把洞头都看一遍

啊 我们可没那么多时间

要知道洞头的风景啊

都遍布在周围的岛屿和礁石上

而且呢洞头有一百零三个岛屿

要把它们都看完那怎么可能

洞头有这么多座岛啊

Loading...

对啊 所以洞头才有了

“百岛之县”的美称

哟 看来别说一天

就是一个星期也看不完

是啊 那渊源刚才说到了

“别说…就是…”

这是一个句型

一半呢

通过降低对前一个事物的评价

而突出后一个事物

“别说“在这里的意思是

通过降低对前一个事物的评价

而突出后一个事物

就好像渊源刚才说的

别说一天,就是一个星期也看不完呢

不过没关系

洞头最具有代表性的景观呢

咱们是绝对不会落下的

哎 是什么呀?

跟我来你就知道了

就是它了

这座山怎么好像只有一半儿似的

看出来了吧

这座山就叫半屏山

半屏山

确实是名副其实啊

那这座山是怎么形成的呀?

这就是大自然的功劳了

几百万年前

这里发生了剧烈的地质运动

地壳之间互相挤压碰撞

有一部分岩石就被挤出了海面

也就是我们现在看到的半屏山了

原来是这样的

这样的山还真是很少见啊

要说少见呢倒也未必

在中国的台湾

也有一座类似的半屏山

正好跟这座半屏山遥遥相对

“遥”我知道是远的意思

那是“遥遥”就是很远喽

说对了

“遥遥”就是用来形容很长的距离

两座半屏山遥遥相对

难道这两座山有什么关系吗?

这个我倒不知道

不过 这两座山的形成过程

倒是相同的

站在山上

远处大大小小的岛屿像珍珠一样

散落在四周的海域上

“百岛之县”的称号果然名不虚传

看过了洞头的自然风景

接下来当然要领略一下

当地的民俗风情了

洞头的灯会可是名声在外啊

韩佳 你看我的鱼灯

好漂亮的鱼灯

你看 这个叫水灯

其实 在洞头灯会上啊

不止是能看到两种灯

还有龙灯 马灯 孔明灯 等等

种类特别多

那咱们就先放这只鱼灯

然后再去欣赏各种各样

其他的灯吧

好啊

这水灯是用油纸做成的

又叫海蜇灯

当地渔民会把它放入海中

祈求来年的海蜇会有一个好收成

那咱们也放出去

帮当地的渔民祈福吧

好啊

渊源 你看这灯会多热闹啊

还有渔民们自发组织的

腰鼓队和舞龙队

看来他们的生活真是丰富多彩啊

韩佳刚才说的“丰富多彩”

意思是内容充实 形式多样

“丰富多彩”是个成语

意思是内容充实 形式多样

就好像我们刚刚说的

渔民们的生活真是丰富多彩

韩佳 渊源 快过来

快去吧

这鱼灯舞

是灯会的一项庆祝活动

看起来挺有意思的

要不咱们也一起跟着跳吧

好啊 大家一起来啊

(Đoạn cuối)

号称“百岛之县”的洞头

以风景秀丽的岛屿

和千姿百态的礁石闻名

丰富的海洋资源

为发展海上养殖提供了有利条件

洞头有着独特的民风民俗

鱼灯舞热情欢乐

各色鱼灯争奇斗艳 光彩夺目

实属洞头一大奇观

Xem Pinyin đoạn trên

Dòng tóu shì lí wēnzhōu bù yuǎn de yī chù hǎidǎo

Yǐ jí jù tèsè de zìrán fēngguāng

Hé mínsú fēngqíng zhe chēng

Wǒ yuánlái yǐwéi yào chéng chuánshàng dǎo

Méi xiǎngdào wǒmen de jū duì

Kěyǐ yīzhí kāi dào dǎo shàng

Zhè kě jiéshěng liǎo bù shǎo shíjiān

Kuài yuè xué hànyǔ wànlǐ hǎijiāng xíng

Dàjiā hǎo wǒ shì kuàilè de yuānyuán

Wǒ shì kuàilè de hán jiā

Hán jiā zhè dào dòng tóu de lù

Shì shénme shíhou kāitōng de ya?

Shuō qǐlái

Zánmen de yùnqì hái zhēn bùcuò

Zhè tiáo líng ní hǎi dī ne

Shì 2006 nián de shíhou gānggāng kāitōng de
Quán zhǎng yǒu 14.5 Gōnglǐ

Zhèng shì yīnwèi yǒu le tā wǒmen cái kěyǐ kāichē shàng dǎo

Dōu shuō dòng tóu de fēngjǐng hěn měi

Hán jiā

Nǐ kě dé dài wǒ bǎ dòng tóu dōu kàn yībiàn

A wǒmen kě méi nàme duō shíjiān

Yào zhīdào dòng tóu de fēngjǐng a

Dōu biànbù zài zhōuwéi de dǎoyǔ hé jiāoshí shàng

Érqiě ne dòng tóu yǒuyī bǎi líng sān gè dǎoyǔ

Yào bǎ tāmen dōu kàn wán nà zěnme kěnéng

Dòng tóu yǒu zhème duō zuò dǎo a

Duì a suǒyǐ dòng tóu cái yǒu le

“Bǎi dǎo zhī xiàn” dì měichēng

Yō kàn lái bié shuō yītiān

Jiùshì yīgè xīngqí yě kàn bù wán

Shì a nà yuānyuán gāngcái shuō dàole

“Bié shuō…jiùshì…”

Zhè shì yīgè jù xíng

Yībàn ne

Tōngguò jiàngdī duì qián yīgè shìwù de píngjià

Ér túchū hòu yīgè shìwù

“Bié shuō “zài zhèlǐ de yìsi shì

Tōngguò jiàngdī duì qián yīgè shìwù de píngjià

Ér túchū hòu yīgè shìwù

Jiù hǎoxiàng yuānyuán gāngcái shuō de

Bié shuō yītiān, jiùshì yīgè xīngqí yě kàn bù wán ne

Bùguò méiguānxì

Dòng tóu zuì jùyǒu dàibiǎo xìng de jǐngguān ne

Zánmen shì juéduì bù huì luòxià de

Āi shì shénme ya?

Gēn wǒ lái nǐ jiù zhīdào le

Jiùshì tā le

Zhè zuò shān zěnme hǎoxiàng zhǐyǒu yībàn er shì de

Kàn chūlái le ba

Zhè zuò shān jiù jiào bàn píngshān

Bàn píngshān
Quèshí shì míngfùqíshí a

Nà zhè zuò shān shì zěnme xíngchéng de ya?

Zhè jiùshì dà zìrán de gōngláo le

Jǐ bǎiwàn nián qián

Zhèlǐ fāshēng le jùliè dì dìzhí yùndòng

Dìqiào zhī jiān hùxiāng jǐ yā pèngzhuàng

Yǒu yībùfèn yánshí jiù bèi jǐ chū le hǎimiàn

Yě jiùshì wǒmen xiànzài kàn dào de bàn píngshān le

Yuánlái shì zhèyàng de

Zhèyàng de shān hái zhēnshi hěn shǎojiàn a

Yào shuō shǎojiàn ne dào yě wèibì

Zài zhōngguó de táiwān

Yěyǒu yīzuò lèisì de bàn píngshān

Zhènghǎo gēn zhè zuò bàn píngshān yáoyáo xiāngduì

“Yáo” wǒ zhīdào shì yuǎn de yìsi

Nà shì “yáoyáo” jiùshì hěn yuǎn lou

Shuō duì le

“Yáoyáo” jiùshì yòng lái xíngróng hěn zhǎng de jùlí

Liǎng zuò bàn píngshān yáoyáo xiāngduì

Nándào zhè liǎng zuò shān yǒu shé me guānxì ma?

Zhège wǒ dào bù zhīdào

Bùguò zhè liǎng zuò shān de xíngchéng guòchéng

Dǎoshì xiāngtóng de

Zhàn zài shānshàng

Yuǎn chù dà dàxiǎo xiǎo de dǎoyǔ xiàng zhēnzhū yīyàng

Sànluò zài sìzhōu dì hǎiyù shàng

“Bǎi dǎo zhī xiàn” de chēnghào guǒrán míngbùxūchuán

Kàn guò le dòng tóu de zìrán fēngjǐng

Jiē xiàlái dāngrán yào lǐnglüè yīxià

Dāngdì de mínsú fēngqíng le

Dòng tóu de dēnghuì kěshì míngshēng zàiwài a

Hán jiā nǐ kàn wǒ de yú dēng

Hǎo piàoliang de yú dēng

Nǐ kàn zhège jiào shuǐ dēng

Qíshí zài dòng tóu dēnghuì shàng a

Bùzhǐ shì néng kàn dào liǎng zhǒng dēng

Hái yǒu lóngdēng mǎdēng kǒngmíngdēng děng děng

Zhǒnglèi tèbié duō

Nà zánmen jiù xiān fàng zhè zhǐ yú dēng

Ránhòu zài qù xīnshǎng gè zhǒng gè yàng

Qítā de dēng ba

Hǎo a
Zhè shuǐ dēng shì yòng yóuzhǐ zuò chéng de

Yòu jiào hǎizhé dēng

Dāngdì yúmín huì bǎ tā fàng rùhǎi zhōng

Qíqiú láinián dì hǎizhé huì yǒu yīgè hǎo shōuchéng

Nà zánmen yě fàng chūqù

Bāng dāngdì de yúmín qífú ba

Hǎo a

Yuānyuán nǐ kàn zhè dēnghuì duō rènào a

Hái yǒu yúmín men zìfā zǔzhī de

Yāogǔ duì hé wǔ lóng duì

Kàn lái tāmen de shēnghuó zhēnshi fēngfù duōcǎi a

Hán jiā gāngcái shuō de “fēngfù duōcǎi”

Yìsi shì nèiróng chōngshí xíngshì duōyàng

“Fēngfù duōcǎi” shìgè chéngyǔ

Yìsi shì nèiróng chōngshí xíngshì duōyàng

Jiù hǎoxiàng wǒmen gānggāng shuō de

Yúmín men de shēnghuó zhēnshi fēngfù duōcǎi

Hán jiā yuānyuán kuài guòlái

Kuài qù ba

Zhè yú dēng wǔ

Shì dēnghuì de yī xiàng qìngzhù huódòng

Kàn qǐlái tǐng yǒuyìsi de

Yào bù zánmen yě yīqǐ gēnzhe tiào ba

Hǎo a dàjiā yì qǐlái a

(Đoạn cuối)

Hàochēng “bǎi dǎo zhī xiàn” de dòng tóu

Yǐ fēngjǐng xiùlì de dǎoyǔ

Hé qiānzībǎitài de jiāoshí wénmíng

Fēngfù dì hǎiyáng zīyuán

Wèi fāzhǎn hǎishàng yǎngzhí tígōng le yǒulì tiáojiàn

Dòng tóu yǒuzhe dútè de mínfēng mínsú

Yú dēng wǔ rèqíng huānlè

Gèsè yú dēng zhēngqídòuyàn guāngcǎi duómù

Shí shǔ dòng tóu yī dà qíguān


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

#001 - Giáo trình Happy China - 快乐汉语 (Kuaile Hanyu) - Video HD Phụ đề Việt - Bài 001 - 洞头县 - Động Đầu, Ôn Châu