Loading...

 


Lời tiếng Trung

我的爱情不见了
作词:老猫 作曲:老猫
演唱:龙梅子 蓝雨
也许是我们相遇相恋的太早
也许是我们的爱注定你要逃
也曾经梦想和你一直牵手到老
可如今我已不再拥有你的好
这世上真爱是否有人会得到
我付给你的真心你都不想要
既然说分手也就别再彼此烦扰
就让我忘记过去 忘记你的好
我的爱情不见了 你跟他走了
我们承诺的承诺 灰飞烟灭了
我的心全都碎了 不能再爱了
那些流过的眼泪 全都风干了
我的爱情不见了 你跟他走了
我用真心去爱了 我却爱错了
我的心全都碎了 真的伤透了
那些回忆的回忆 都不再想了
这世上真爱是否有人会得到
我付给你的真心你都不想要
既然说分手也就别再彼此烦扰
就让我忘记过去 忘记你的好
我的爱情不见了 你跟他走了
我们承诺的承诺 灰飞烟灭了
我的心全都碎了 不能再爱了
那些流过的眼泪 全都风干了
我的爱情不见了 你跟他走了
我用真心去爱了 我却爱错了
我的心全都碎了 真的伤透了

 

Loading...


Lời Pinyin

Wǒ de àiqíng bùjiàn le
Zuòcí: Lǎo māo zuòqǔ: Lǎo māo
Yǎnchàng: Lóng méizi lán yǔ

Yěxǔ shì wǒmen xiāng yù xiāng liàn de tài zǎo
Yěxǔ shì wǒmen de ài zhùdìng nǐ yào táo
Yě céngjīng mèngxiǎng hé nǐ yīzhí qiānshǒu dào lǎo
Kě rújīn wǒ yǐ bù zài yǒngyǒu nǐ de hǎo
Zhè shìshàng zhēn ài shìfǒu yǒurén huì dédào
Wǒ fù gěi nǐ de zhēnxīn nǐ dōu bùxiǎng yào
Jìrán shuō fēnshǒu yě jiù bié zài bǐcǐ fánrǎo
Jiù ràng wǒ wàngjì guòqù wàngjì nǐ de hǎo

Loading...

Wǒ de àiqíng bùjiàn le nǐ gēn tā zǒu liǎo
Wǒmen chéngnuò de chéngnuò huīfēiyānmiè le
Wǒ de xīn quándōu suì liǎo bùnéng zài ài le
Nàxiē liú guò de yǎnlèi quándōu fēnggān le
Wǒ de àiqíng bùjiàn le nǐ gēn tā zǒu liǎo
Wǒ yòng zhēnxīn qù ài le wǒ què ài cuò le
Wǒ de xīn quándōu suì le zhēn de shāng tòu le
Nàxiē huíyì de huíyì dōu bù zài xiǎng le

Zhè shìshàng zhēn ài shìfǒu yǒurén huì dédào
Wǒ fù gěi nǐ de zhēnxīn nǐ dōu bùxiǎng yào
Jìrán shuō fēnshǒu yě jiù bié zài bǐcǐ fánrǎo
Jiù ràng wǒ wàngjì guòqù wàngjì nǐ de hǎo
Wǒ de àiqíng bùjiàn le nǐ gēn tā zǒu liǎo
Wǒmen chéngnuò de chéngnuò huīfēiyānmiè le
Wǒ de xīn quándōu suì liǎo bùnéng zài ài le
Nàxiē liú guò de yǎnlèi quándōu fēnggān le
Wǒ de àiqíng bùjiàn le nǐ gēn tā zǒu liǎo
Wǒ yòng zhēnxīn qù ài le wǒ què ài cuò le
Wǒ de xīn quándōu suì le zhēn de shāng tòu le

 


Lời dịch

Loading...

也 许 是 我 们 相 遇 相 恋 的 太 早
yě xǔ shì wǒ men xiàng yù xiàng liàn de tài zǎo
Có lẽ chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau là quá sớm

 

也 许 是 我 们 的 爱 注 定 你 要 逃
yě xǔ shì wǒ men de ài zhù dìng nǐ yào táo
Có lẽ tình yêu của chúng ta chỉ định là anh trốn tránh em

 

也 曾 经 梦 想 和 你 一 直 牵 手 到 老
yě céng jīng mèng xiǎng hé nǐ yī zhí qiān shǒu dào lǎo
Cũng đã từng cùng anh mộng tưởng nắm tay nhau đến suốt đời

Loading...

 

可 如 今 我 已 不 再 拥 有 你 的 好
kě rú jīn wǒ yǐ bú zài yōng yǒu nǐ de hǎo
Nhưng bây giờ đã không còn có được những tình cảm của anh dành cho em nữa

 

这 世 上 真 爱 是 否 有 人 会 得 到
zhè shì shàng zhēn ài shì fǒu yǒu rén huì dé dào
Trên thế gian này phải chăng sẽ có người sẽ có được tình yêu thật lòng

 

我 付 给 你 的 真 心 你 都 不 想 要
wǒ fù gěi nǐ de zhēn xīn nǐ dōu bú xiǎng yào
Em đã trao cho anh tấm lòng chân thật anh cũng không muốn

Loading...

 

既 然 说 分 手 也 就 别 再 彼 此 烦 扰
jì rán shuō fèn shǒu yě jiù bié zài bǐ cǐ fán rǎo
Đã nói chia tay thì cũng sẽ không còn những phiền não nữa

 

就 让 我 忘 记 过 去 忘 记 你 的 好
jiù ràng wǒ wàng jì guò qù wàng jì nǐ de hǎo
Hãy để cho em quên đi quá khứ quên đi những tốt đẹp của anh

 

我 的 爱 情 不 见 了 你 跟 他 走 了
wǒ de ài qíng bú jiàn le nǐ gēn tā zǒu le
Tình yêu của em đã mất rồi anh đã cùng cô ấy đi rồi

 

Loading...

我 们 承 诺 的 承 诺 灰 飞 烟 灭 了
wǒ men chéng nuò de chéng nuò huī fēi yān miè le
Lời ước hẹn của chúng ta đã tiêu tan mất rồi

 

我 的 心 全 都 碎 了 不 能 再 爱 了
wǒ de xīn quán dōu suì le bú néng zài ài le
Trái tim của em đã vỡ nát rồi không thể yêu được nữa

 

那 些 流 过 的 眼 泪 全 都 风 干 了
nà xiē liú guò de yǎn lèi quán dōu fēng gàn le
Những giọt lệ đã từng rơi gió đã thổi khô hết

 

我 的 爱 情 不 见 了 你 跟 他 走 了
wǒ de ài qíng bú jiàn le nǐ gēn tā zǒu le
Tình yêu của em đã mất rồi anh cùng cô ấy đi rồi

 

我 用 真 心 去 爱 了 我 却 爱 错 了
wǒ yòng zhēn xīn qù ài le wǒ què ài cuò le
Em đã yêu thật lòng em đã yêu lầm rồi

 

我 的 心 全 都 碎 了 真 的 伤 透 了
wǒ de xīn quán dōu suì le zhēn de shāng tòu le
Trái tim của em đã vỡ nát rồi đã tổn thương thật rồi

 

那 些 回 忆 的 回 忆 都 不 再 想 了
nà xiē huí yì de huí yì dōu bú zài xiǎng le
Không muốn nhớ lại nữa những hoài niệm của hồi ức

 


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]


妳 爸 媽 劈 頭 問 我 一 句 話 我 不 回 答

他 問 我 能 不 能 給 妳 一 個 家 我 愣 在 那

不 回 答 不 代 表 我 沒 有 想 法

不 回 答 不 代 表 掙 扎