Loading...

File nghe nghe online MP3


Lời tiếng Trung

Loading...

扁担宽板凳长
Bian dan kuan Ban deng chang
The bo staff is wide; the bench is long
扁担想绑在板凳上
Bian dan xiang bang zai ban den shang
The bench wants to tie itself to the ends of the bo staff
扁担宽板凳长
Bian dan kuan Ban deng chang
The bo staff is wide; the bench is long
扁担想绑在板凳上
Bian dan xiang bang zai ban deng shang
The bench wants to tie itself to the ends of the bo staff

伦敦玛莉莲买了件旗袍送妈妈
Lun dun ma li lian Mai le jian qi pao song ma ma
In London, Marilyn bought a qipao as a gift for her mother
莫斯科的夫司基爱上牛肉面疙瘩
Mo si ke de fu si ji Ai shang niu rou mian ge da
In Moscow, Fuski fell in love with Chinese beef short noodles
各种颜色的皮肤
Ge zhong yan se de pi fu
People of every skin color
各种颜色的头发
Ge zhong yan se de tou fa
People with hair of every color
嘴里念的说的开始流行中国话
Zui li nian de shuo de kai shi liu xing zhong guo hua
What they’re reading, what they’re saying… Chinese is becoming the new trend

多少年我们苦练英文发音和文法
Duo shao nian wo men ku lian ying wen fa yin he wen fa
How many years did we painstakingly practice English pronunciation and learn their grammar?
这几年换他们卷着舌头学平上去入的变化
Zhe ji nian huan ta men juan zhe she tou xue ping shang qu ru de bian hua
For a change, now it’s their turn to get their tongues all in a knot
平平仄仄平平仄(仄仄平平仄仄平)
Ping ping ze ze ping ping ze (ze ze ping ping ze ze ping)
好聪明的中国人好优美的中国话
Hao cong ming de zhong guo ren Hao you mei de zhong guo hua
How smart the Chinese are!– and how beautiful our language!

扁担宽板凳长
Bian dan kuan Ban deng chang
The bo staff is wide; the bench is long
扁担想绑在板凳上
Bian dan xiang bang zai ban deng shang
The bench wants to tie itself to the ends of the bo staff
板凳不让扁担绑在板凳上
Ban deng bu rang bian dan bang zai ban deng shang
The bo staff won’t let the bench tie itself to the ends of the bo staff
扁担偏要绑在板凳上
Bian dan pian yao bang zai ban den shang
Instead, the bo staff wants to tie itself to the bench
板凳偏偏不让扁担绑在那板凳上
Ban deng pian pian bu rang bian dan bang zai na ban deng shang
The bench won’t let the bo staff tie itself to the bench
到底扁担宽还是板凳长
Dao di bian dan kuan hai shi ban deng chang
So is the bo staff wide or the bench long?

哥哥弟弟坡前坐
Ge ge di di puo qian zuo
Elder brother and younger brother sit on a hill
坡上卧着一只鹅
Po shang wo zhe yi zhi e
On the hill, there is a swan
坡下流着一条河
Po xia liu zhe yi tiao he
At the bottom of the hill runs a river
哥哥说宽宽的河
Ge ge shuo Kuan kuan de he
The elder brother says, “The river is wide.”
弟弟说白白的鹅
Di di shuo Bai bai de e
The younger brother says, “The swan is white.”
鹅要过河河要渡鹅
E yao guo he He yao du e
The swan wants to cross the river; the river wants the swan to cross
不知是那鹅过河还是河渡鹅
Bu zhi dao na e guo he hai shi he du e
Don’t know if the swan is crossing the river or the river is crossing the swan

Loading...

Chorus:
全世界都在学中国话
Quan shi jie dou zai xue zhong guo hua
The whole world is learning Chinese
孔夫子的话越来越国际化
Kong fu zi de hua Yue lai yue guo ji hua
Confucius’ words are becoming world culture
全世界都在讲中国话
Quan shi jie dou zai jiang zhong guo hua
The whole world is speaking Chinese
我们说的话让世界都认真听话
Wo men shuo de hua rang shi jie dou ren zhen ting hua
Our language makes the people of the world listen up

纽约苏珊娜
Niu yue su shan na
In New York, Susanna
开了间禅风Lounge Bar
Kai le jian chan feng Lounge Bar
Opens up a Chinese style lounge bar
柏林来的沃夫冈
Bo lin lai de wo fu gang
Wolfgang from Berlin
拿胡琴配着电吉他
Na hu qin pei zhe dian ji ta
Pairs the erhu with his electric guitar
各种颜色的皮肤
Ge zhong yan se de pi fu
People of every skin color
各种颜色的头发
Ge zhong yan se de tou fa
People with hair of every color
嘴里念的说的开始流行中国话
Zui li nian de shuo de kai shi liu xing zhong guo hua
What they’re reading, what they’re saying… Chinese is becoming the new trend

多少年我们苦练英文发音和文法
Duo shao nian wo men ku lian ying wen fa yin he wen fa
How many years did we painstakingly practice English pronunciation and learn their grammar?
这几年换他们卷着舌头学平上去入的变化
Zhe ji nian huan ta men juan zhe she tou xue ping shang qu ru de bian hua
For a change, now it’s their turn to get their tongues all in a knot
平平仄仄平平仄(仄仄平平仄仄平)
Ping ping ze ze ping ping ze (ze ze ping ping ze ze ping)
好聪明的中国人好优美的中国话
Hao cong ming de zhong guo ren Hao you mei de zhong guo hua
How smart the Chinese are!– and how beautiful our language!

有个小孩叫小杜
You ge xiao hai jiao Xiao Du
There once was a child named XiaoDu
上街打醋又买布
Shang jie da cu you mai bu
Went out one day to buy some vinegar and sell cloth
买了布打了醋
Mai le bu Da le cu
He sold his cloth, bought his vinegar
回头看见鹰抓兔
Hui tou kan jian ying zhua tu
Turned around and saw an eagle catching a rabbit
放下布搁下醋
Fang xia bu Ge xia cu
He put down the cloth, cut loose the vinegar
上前去追鹰和兔
Shang qian qu zhui ying han tu
Began to chase the eagle and the rabbit
飞了鹰跑了兔
Fei le ying Pao le tu
The eagle flew away; the rabbit ran away
洒了醋湿了布
Sa le cu Shi le bu
He spilled the vinegar, got the cloth wet
嘴说腿腿说嘴
Zui shuo tui Tui shuo zui
His mouth blamed his legs, his legs blamed his mouth
嘴说腿爱跑腿
Zui shuo tui Ai pao tui
His mouth blamed his legs, those legs that love to run
腿说嘴爱卖嘴
Tui zhuo zui Ai mai zui
His legs blamed his mouth, the mouth that loves to run
光动嘴不动腿
Guang dong zui Bu dong tui
Moving just the mouth and not the legs
光动腿不动嘴
Guang dong tui Bu dong zui
Moving just the legs and not the mouth
不如不长腿和嘴
Bu ru bu zhang tui huo zui
Might as well not have either legs or mouth
到底是那嘴说腿
Dao di shi na zui shuo tui
Did the mouth blame the legs…
还是腿说嘴
Hai shi tui shuo zui
… or the legs blame the mouth?

 


Loading...

Lời Pinyin

Biǎndan kuān bǎndèng zhǎng
Biǎndan xiǎng bǎng zài bǎndèng shàng
Biǎndan kuān bǎndèng zhǎng
Biǎndan xiǎng bǎng zài bǎndèng shàng
Lúndūn mǎ lì lián mǎi le jiàn qípáo sòng māmā
Mòsīkē de fu sī jī ài shàng niúròu miàn gēda
Gè zhǒng yánsè de pífū gè zhǒng yánsè de tóufǎ

Lyrics Provided By ZoneLyrics.Net

Zuǐ lǐ niàn de shuō de kāishǐ liúxíng zhōngguó huà
Duō shào nián wǒmen kǔ liàn yīngwén fāyīn hé wénfǎ
Zhè jǐ nián huàn tāmen juǎn zhe shétou xué píng shàngqù rù de biànhuà
Píng píngzè zè píng píngzè (zè zè píng píngzè zè píng)
Hǎo cōngmíng de zhōngguó rén hǎo yōuměi de zhōngguó huà
Biǎndan kuān bǎndèng zhǎng
Biǎndan xiǎng bǎng zài bǎndèng shàng
Bǎndèng bù ràng biǎndan bǎng zài bǎndèng shàng
Biǎndan piān yào bǎng zài bǎndèng shàng
Bǎndèng piānpiān bù ràng biǎndan bǎng zài nà bǎndèng shàng
Dàodǐ biǎndan kuān háishì bǎndèng zhǎng
Gēgē dìdì pō qián zuò
Pō shàng wò zhe yī zhǐ é
Pō xiàliú zhe yītiáo hé
Gēgē shuō kuān kuān de hé
Dìdì shuō báibái de é
É yào guò hé hé yào dù é
Bùzhī shì nà é guò hé
Háishì hédù é
Quán shìjiè dōu zàixué zhōngguó huà
Kǒng fūzǐ dehuà yuè lái yuè guójì huà
Quán shìjiè dōu zài jiǎng zhōngguó huà
Wǒmen shuō dehuà ràng shìjiè dōu rènzhēn tīnghuà
Niǔyuē sūshānnuó kāi le jiān shàn fēng lounge bar
Bólín lái de wò fu gāng ná húqín pèi zhe diàn jítā
Gè zhǒng yánsè de pífū gè zhǒng yánsè de tóufǎ
Zuǐ lǐ niàn de shuō de kāishǐ liúxíng zhōngguó huà
Duō shào nián wǒmen kǔ liàn yīngwén fāyīn hé wénfǎ
Zhè jǐ nián huàn tāmen juǎn zhe shétou xué píng shàngqù rù de biànhuà
Píng píngzè zè píng píngzè (zè zè píng píngzè zè píng)
Hǎo cōngmíng de zhōngguó rén hǎo yōuměi de zhōngguó huà
Yǒu gè xiǎohái jiào xìn
Shàng jiē dǎ cù yòu mǎi bù
Mǎi le bù dǎ le cù
Huítóu kànjiàn yīng zhuā tù
Fàngxià bù gē xià cù
Shàng qián qù zhuī yīng hé tù
Fēi le yīng pǎo le tù
Sǎ le cù shī le bù
Zuǐ shuō tuǐ tuǐ shuō zuǐ
Zuǐ shuō tuǐ ài pǎotuǐ
Tuǐ shuō zuǐ ài mài zuǐ
Guāng dòngzuǐ bù dòng tuǐ
Guāng dòng tuǐ bù dòngzuǐ
Bùrú bù cháng tuǐ hé zuǐ
Dàodǐ shì nà zuǐ shuō tuǐ háishì tuǐ shuō zuǐ
Quán shìjiè dōu zàixué zhōngguó huà
Kǒng fūzǐ dehuà yuè lái yuè guójì huà
Quán shìjiè dōu zài jiǎng zhōngguó huà
Wǒmen shuō dehuà ràng shìjiè dōu rènzhēn tīnghuà
Quán shìjiè dōu zàixué zhōngguó huà
Kǒng fūzǐ dehuà yuè lái yuè guójì huà
Quán shìjiè dōu zài jiǎng zhōngguó huà
Wǒmen shuō dehuà ràng shìjiè dōu rènzhēn tīnghuà

Loading...

 


Lời dịch

Marilyn ở London mua về tặng mẹ

Pyotr Ilyich ở Mossow’s thích ăn mì thịt bò

Loading...

Không giống màu da , không giống màu tóc

những người ở đây nói ở đây bắt đầu lưu hành tiếng trung quốc

đã bây lâu nay chúng tôi đã học tiếng anh và ngữ pháp tiếng anh

bấy lâu nay chúng tôi thay thế họ học đến làm cái đầu lưỡi thay đổi

ping ping ze ze ping ping ze ( ze ze ping ping ze ze ping )

người trung quốc thật thông minh , tiếng trung quốc thật đẹp đẽ

cái ghế đẩu rộng lớn , cái ghế dài thật là dài

Loading...

cái ghế đẩu muốn ràng buộc cái ghế dài

cái ghế dài không muốn cái ghế đẩy ràng buộc nó

cái ghế đẩu cố nài nỉ cái ghế dài

anh trai và em trai ngồi trên cái ghế

thấy chỗ cái dốc có một con ngỗng

dưới cái dốc là con sông

anh trai nói con sông rộng

em trai nói con ngỗng trắng

ngỗng ơhải vượt qua sông , sông phải giúp đỡ ngỗng

Không biết con ngỗng này tụe qua sông

Hay là sông giúp đỡ ngỗng

Toàn thế giới đang học tiêng trung quôc

tiềng nói của khổng phu tử càng ngày càng toàn cầu hoá

toàn thế giới đang nói tiếng trung quốc

chúng tôi nói tiêng trung quốc để thê giơí lắng nghe chúng

Susana ở New York’s , dã mở một quán bar lịch sự

Wolfgang ở berlin’s ( Mozart) đem đến viôlông và ghi ta điện

Không giống màu da , không giồng màu tóc

những người ở đây nói ở đây bắt đầu lưu hành tiếng trung quốc

có một đứa trẻ tên là xiao du

lên phố mua giấm và mua vải

mua giấm xong , mua vải xong

quay đầu lại thấy một con thỏ và con chim ưng

nó thả vải xuống , vứt giầm đi

bắt con chim ưng và bắt con thỏ trước đã

con chim ưng rồi cũng bay đi , con thỏ rồi cũng chạy

dấm cũng đổ làm ướt vải

cái miệng đỗ lỗi cho cái chân

cái miệng đỗ lỗi là cái chân thích chạy

cái chân đỗ lỗi cái miệng là thích mua hàng

cái miệng nói không cần cái chân

cái chân nói không cần cái miệng

có thể cái chân và cái miệng sẽ không phát triên nữa

cuối cùng là chân nói cái miệng hay là cái miệng nói cái chân


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team layout=’pager’ style=’img-square,img-white-border,text-left,thumbs-left,img-above’ display=’photo,website,position,social,freehtml,location,telephone,smallicons,name,enhance-filter’]