Bài luyện tập tiếng Trung 28-10

0
1553

1)生词:

袜子 顺便 逛逛 丝袜 高级

Wàzi

shùnbiàn

guàng guàng

sīwà

gāojí

Vát tử (Bít tất)

Thuận tiện

Thăm

(Ti vát) Bít tất

Cao cấp

便宜 妻子 夸奖 容易 东西

Piányi

qīzi

kuājiǎng

róngyì

dōngxi

Tiện Nghi (giá rẻ)

Thê tử (vợ)

Khoa Tưởng (khen ngợi)

Dung Dị (rẻ)

Đông Tây (hàng hóa)

尼龙 书呆子 小贩

Nílóng

zǎi

shūdāizi

xiǎofàn

xié

Ni Long (nilon)

Tể (chủ, chúa tể, mổ, giết)

(trong bài là chém)

Thư Ngai Tử (mọt sách)

Tiểu Phàn (bán rong, tiểu thương)

Hài (giày)

机场 成绩 游泳 预报 气温

Jīchǎng

chéngjī

yóuyǒng

yùbào

qìwēn

Cơ Trường (sân bay)

Thành Tích

Du Vịnh (Bơi lội)

Dự Báo

Khí Văn (Nhiệt Độ)

2)练习:

I、 判断词语的位置

Loading...
[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
 pànduàn cíyǔ de wèizhì 
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

1)晚上 A 我们BC 图书馆D 看书    (全)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
Wǎnshàng A wǒmen B qù C túshū guǎn D kàn shū (quán) 
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

2)十块A 太贵了,BC 不能D 便宜点儿?(再)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
Shí kuài A tài guì le,B néng C bùnéng D piányi diǎn er? (Zài)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

3)A 8点半了,你们B 怎么CD 上课 ?(才)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
A 8 diǎn bàn le, nǐmen B zěnme C qù D shàngkè? (Cái)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

4)A现在B 跟我C一起D去吧  (就)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
Nǐ A xiànzài B gēn wǒ C yīqǐ D qù ba (jiù)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

5)A现在B 8 点三分,C我们D 上课(刚)

Loading...
[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
A xiànzài B 8 diǎn sān fēn,C wǒmen D shàngkè (gāng)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

6)A夏天B学生们C喜欢D游泳  (都)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
A xiàtiān B xuéshēng men C xǐhuan D yóuyǒng (dōu)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

7)十块AB贵了,七块CD怎么样?(也)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
Shí kuài A tài B guì le, qī kuài C qián D zěnme yàng? (Yě)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

8)今天的A 作业BCD做呢? (还)

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
Jīntiān de A zuòyè B wǒ C méi D zuò ne? (Hái)
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin

3、阅读填空

买袜子 这是一(1)星期六的下午。红芸骑自行车回家。她看看时间(2)早, (3)想顺便去自由市场逛逛。逛来逛去,最后他买了一(4)高级丝袜, (5)花了7块5。她很高兴,他(6),这袜子又便宜又好看,妻子见了 (7)说我会买东西。能得到妻子的夸奖可不容易呢。 到了家,妻子拿出袜子一看,里边是一双(8)便宜的尼龙袜子。 妻子说“你呀,以后(9)买东西了。那些买东西的(10)宰你这样的书呆子。

[peekaboo_content name="foobar" start="hidden"]
Mǎi wàzi
Zhè shì yī (1) xīngqí liù de xiàwǔ.
Hóng yún qí zìxíngchē huí jiā. Tā kàn kàn shíjiān (2) zǎo,
(3) xiǎng shùnbiàn qù zìyóu shìchǎng guàng guàng.
Guàng lái guàng qù, zuìhòu tā mǎi le yī (4) gāojí sīwà,
(5) huā le 7 kuài 5. Tā hěn gāoxìng, tā (6),
zhè wàzi yòu piányi yòu hǎokàn, qīzi jiàn le (7)
 shuō wǒ huì mǎi dōngxi. Néng dédào qīzi de kuājiǎng kěbù róngyì ne.
Dàole jiā, qīzi ná chū wàzi yī kàn, lǐbian shì yīshuāng
 (8) piányi de nílóng wàzi. Qīzi shuō:“Nǐ ya,
yǐhòu (9) mǎi dōngxi le.
Nàxiē mǎi dōng xī de (10) zǎi nǐ zhèyàng de shūdāizi.
[/peekaboo_content][peekaboo] - Ấn để xem Pinyin 
1)A.天                B。个               C。只         D。口
2)A。还                B。也               C。再         D。都
3)A.还                B。也               C。刚         D。就
4)A.个                B。只              C。双          D. 本
5)A.才                B。再              C。又          D。还
6)A.说                B。问              C。听          D 。想
7)A.一定            B 。常常         C。一起      D。一共
8)A.很                B。最              C。比较      D。不
9)A.去                 B。 要            C。就          D。别
10)A.还               B。也             C。就          D。才
Loading...