[Nghe online, wma, mp3] File nghe audio Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh – Trần Thị Thanh Liêm

0
8096

[Nghe online, wma, mp3] File nghe Audio Giáo trình Hán ngữ sơ cấp (6 quyển) của ĐH Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh – Trần Thị Thanh Liêm

汉语初级教程(对外一系列教材 * 6册)* 北京语言文化大学出版社

File download (phải chuôt Save target as …)


Bài số 01

Bài 01 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (13,7 MiB, 5.782 lượt tải về)


Bài số 02

Bài 02 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,2 MiB, 4.492 lượt tải về)


Bài số 03

Bài 03 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (14,8 MiB, 1.862 lượt tải về)


Bài số 04

Bài 04 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (12,8 MiB, 1.757 lượt tải về)


Bài số 05

Bài 05 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10,8 MiB, 1.650 lượt tải về)


Bài số 06

Bài 06 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (14,2 MiB, 1.648 lượt tải về)


Bài số 07

Bài 07 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,1 MiB, 1.333 lượt tải về)


Bài số 08

Bài 08 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,9 MiB, 1.289 lượt tải về)


Bài số 09

Bài 09 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,4 MiB, 1.167 lượt tải về)


Bài số 10

Bài 10 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,7 MiB, 1.134 lượt tải về)


Bài số 11

Bài 11 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,0 MiB, 1.118 lượt tải về)


Bài số 12

Bài 12 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,6 MiB, 1.006 lượt tải về)


Bài số 13

Bài 13 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,3 MiB, 1.000 lượt tải về)


Bài số 14

Bài 14 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,3 MiB, 999 lượt tải về)


Bài số 15

Bài 15 - Quyển 1 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,6 MiB, 1.046 lượt tải về)


Bài số 16

Bài 16 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,2 MiB, 1.295 lượt tải về)


Bài số 17

Bài 17 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,7 MiB, 1.025 lượt tải về)


Bài số 18

Bài 18 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,2 MiB, 987 lượt tải về)


Bài số 19

Bài 19 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,5 MiB, 970 lượt tải về)


Bài số 20

Bài 20 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,3 MiB, 1.037 lượt tải về)


Bài số 21

Bài 21 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,3 MiB, 1.082 lượt tải về)


Bài số 22

Bài 22 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (12,8 MiB, 1.061 lượt tải về)


Bài số 23

Bài 23 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,9 MiB, 979 lượt tải về)


Bài số 24

Bài 24 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (13,2 MiB, 965 lượt tải về)


Bài số 25

Bài 25 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,5 MiB, 925 lượt tải về)


Bài số 26

Bài 26 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,0 MiB, 973 lượt tải về)


Bài số 27

Bài 27 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,5 MiB, 895 lượt tải về)


Bài số 28

Bài 28 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10,9 MiB, 849 lượt tải về)


Bài số 29

Bài 29 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10,4 MiB, 856 lượt tải về)


Bài số 30

Bài 30 - Quyển 2 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,8 MiB, 881 lượt tải về)


Bài số 31

Bài 31 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,4 MiB, 881 lượt tải về)


Bài số 32

Bài 32 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,0 MiB, 834 lượt tải về)


Bài số 33

Bài 33 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,0 MiB, 779 lượt tải về)


Bài số 34

Bài 34 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,2 MiB, 758 lượt tải về)


Bài số 35

Bài 35 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm (8,0 MiB, 795 lượt tải về)


Bài số 36

Bài 36 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,3 MiB, 760 lượt tải về)


Bài số 37

Bài 37 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,5 MiB, 769 lượt tải về)


Bài số 38

Bài 38 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,9 MiB, 740 lượt tải về)


Bài số 39

Bài 39 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,5 MiB, 744 lượt tải về)


Bài số 40

Bài 40 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,9 MiB, 781 lượt tải về)


Bài số 41

Bài 41 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (10,1 MiB, 740 lượt tải về)


Bài số 42

Bài 42 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,0 MiB, 700 lượt tải về)


Bài số 43

Bài 43 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,1 MiB, 758 lượt tải về)


Bài số 44

Bài 44 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,9 MiB, 753 lượt tải về)


Bài số 45

Bài 45 - Quyển 3 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,3 MiB, 719 lượt tải về)


Bài số 46

Bài 46 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,6 MiB, 762 lượt tải về)


Bài số 47

Bài 47 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,3 MiB, 723 lượt tải về)


Bài số 48

Bài 48 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,3 MiB, 682 lượt tải về)


Bài số 49

Bài 49 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,6 MiB, 700 lượt tải về)


Bài số 50

Bài 50 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,3 MiB, 688 lượt tải về)


Bài số 51

Bài 51 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,2 MiB, 707 lượt tải về)


Bài số 52

Bài 52 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,2 MiB, 693 lượt tải về)


Bài số 53

Bài 53 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,9 MiB, 679 lượt tải về)


Bài số 54

Bài 54 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,9 MiB, 652 lượt tải về)


Bài số 55

Bài 55 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,3 MiB, 667 lượt tải về)


Bài số 56

Bài 56 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,9 MiB, 656 lượt tải về)


Bài số 57

Bài 57 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (9,4 MiB, 675 lượt tải về)


Bài số 58

Bài 58 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,4 MiB, 650 lượt tải về)


Bài số 59

Bài 59 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,9 MiB, 655 lượt tải về)


Bài số 60

Bài 60 - Quyển 4 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,0 MiB, 653 lượt tải về)


Bài số 61

Bài 61 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,6 MiB, 736 lượt tải về)


Bài số 62

Bài 62 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,6 MiB, 669 lượt tải về)


Bài số 63

Bài 63 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,2 MiB, 687 lượt tải về)


Bài số 64

Bài 64 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,7 MiB, 661 lượt tải về)


Bài số 65

Bài 65 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (11,5 MiB, 693 lượt tải về)


Bài số 66

Bài 66 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,6 MiB, 659 lượt tải về)


Bài số 67

Bài 67 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,9 MiB, 674 lượt tải về)


Bài số 68

Bài 68 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,3 MiB, 652 lượt tải về)


Bài số 69

Bài 69 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,9 MiB, 652 lượt tải về)


Bài số 70

Bài 70 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,2 MiB, 593 lượt tải về)


Bài số 71

Bài 71 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,8 MiB, 661 lượt tải về)


Bài số 72

Bài 72 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,2 MiB, 711 lượt tải về)


Bài số 73

Bài 73 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,1 MiB, 623 lượt tải về)


Bài số 74

Bài 74 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,8 MiB, 609 lượt tải về)


Bài số 75

Bài 75 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,6 MiB, 633 lượt tải về)


Bài số 76

Bài 76 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,6 MiB, 642 lượt tải về)


Bài số 77

Bài 77 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,2 MiB, 635 lượt tải về)


Bài số 78

Bài 78 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,9 MiB, 603 lượt tải về)


Bài số 79

Bài 79 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,5 MiB, 646 lượt tải về)


Bài số 80

Bài 80 - Quyển 5 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,9 MiB, 644 lượt tải về)


Bài số 81

Bài 81 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,7 MiB, 657 lượt tải về)

Bài 81 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,6 MiB, 615 lượt tải về)

Bài 81 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,6 MiB, 620 lượt tải về)


Bài số 82

Bài 82 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,9 MiB, 647 lượt tải về)

Bài 82 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,3 MiB, 574 lượt tải về)

Bài 82 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,8 MiB, 558 lượt tải về)


Bài số 83

Bài 83 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,5 MiB, 603 lượt tải về)

Bài 83 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,9 MiB, 557 lượt tải về)

Bài 83 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,4 MiB, 553 lượt tải về)


Bài số 84

Bài 84 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,3 MiB, 603 lượt tải về)

Bài 84 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 580 lượt tải về)

Bài 84 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3,3 MiB, 581 lượt tải về)


Bài số 85

Bài 85 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,2 MiB, 620 lượt tải về)

Bài 85 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,7 MiB, 567 lượt tải về)

Bài 85 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3,0 MiB, 627 lượt tải về)


Bài số 86

Bài 86 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3,5 MiB, 595 lượt tải về)

Bài 86 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,7 MiB, 552 lượt tải về)

Bài 86 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,8 MiB, 599 lượt tải về)


Bài số 87

Bài 87 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,4 MiB, 649 lượt tải về)

Bài 87 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,2 MiB, 546 lượt tải về)

Bài 87 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,5 MiB, 565 lượt tải về)


Bài số 88

Bài 88 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,9 MiB, 611 lượt tải về)

Bài 88 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,2 MiB, 570 lượt tải về)

Bài 88 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,5 MiB, 599 lượt tải về)


Bài số 89

Bài 89 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,1 MiB, 599 lượt tải về)

Bài 89 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,3 MiB, 578 lượt tải về)

Bài 89 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,3 MiB, 571 lượt tải về)


Bài số 90

Bài 90 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,0 MiB, 573 lượt tải về)

Bài 90 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,3 MiB, 558 lượt tải về)

Bài 90 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,1 MiB, 566 lượt tải về)


Bài số 91

Bài 91 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,5 MiB, 607 lượt tải về)

Bài 91 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 565 lượt tải về)

Bài 91 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,8 MiB, 553 lượt tải về)


Bài số 92

Bài 92 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,7 MiB, 586 lượt tải về)

Bài 92 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 540 lượt tải về)

Bài 92 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,1 MiB, 576 lượt tải về)


Bài số 93

Bài 93 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,8 MiB, 618 lượt tải về)

Bài 93 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,7 MiB, 562 lượt tải về)

Bài 93 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,1 MiB, 550 lượt tải về)


Bài số 94

Bài 94 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,7 MiB, 599 lượt tải về)

Bài 94 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 572 lượt tải về)

Bài 94 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,1 MiB, 567 lượt tải về)


Bài số 95

Bài 95 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,2 MiB, 585 lượt tải về)

Bài 95 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 550 lượt tải về)

Bài 95 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (1,9 MiB, 555 lượt tải về)


Bài số 96

Bài 96 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,4 MiB, 606 lượt tải về)

Bài 96 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 572 lượt tải về)

Bài 96 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,0 MiB, 541 lượt tải về)


Bài số 97

Bài 97 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (4,2 MiB, 601 lượt tải về)

Bài 97 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,3 MiB, 521 lượt tải về)

Bài 97 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,2 MiB, 539 lượt tải về)


Bài số 98

Bài 98 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (8,7 MiB, 631 lượt tải về)

Bài 98 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,3 MiB, 562 lượt tải về)

Bài 98 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,1 MiB, 562 lượt tải về)


Bài số 99

Bài 99 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (7,0 MiB, 613 lượt tải về)

Bài 99 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,3 MiB, 564 lượt tải về)

Bài 99 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (3,4 MiB, 553 lượt tải về)


Bài số 100

Bài 100 - Phần 1 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (6,2 MiB, 689 lượt tải về)

Bài 100 - Phần 2 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (2,5 MiB, 602 lượt tải về)

Bài 100 - Phần 3 - Quyển 6 - Giáo trình Trần Thị Thanh Liêm - File nghe Online (5,1 MiB, 612 lượt tải về)


 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...