Loading...

 

Lời tiếng Trung

好汉歌 (水浒)

大河向东流哇

Loading...

天上的星星参北斗哇

嘿嘿嘿嘿参北斗哇

生死之交一碗酒哇

不分水天一碗酒哇

说走咱就走哇

Loading...

你有我有全都有哇

嘿嘿嘿嘿全都有哇

水里火里不回头哇

一路看天不低头哇

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

Loading...

风风火火闯九州哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀

嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿

Loading...

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

嘿嘿嘿呦嘿嘿嘿嘿嘿嘿

呦嘿嘿
( 哈……)

Loading...

 


Lời Pinyin

Hǎo Hàn Gē (Shuǐ Hǔ)

dà hé xiàng dōng liú wā

tiān shàng de xīng xīng cān běi dǒu wā

Loading...

hēi hēi hēi hēi cān běi dǒu wā

shēng sǐ zhī jiāo yī wǎn jiǔ wā

bù fēn shuǐ tiān yī wǎn jiǔ wā

shuō zǒu zán jiù zǒu wā

nǐ yǒu wǒ yǒu quán dōu yǒu wā

hēi hēi hēi hēi quán dōu yǒu wā

shuǐ lǐ huǒ lǐ bù huí tóu wā

yī lù kàn tiān bù dī tóu wā

lù jiàn bù píng yī shēng hǒu wā

gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā

fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā

gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā

fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā

hēi yā yī ér yā āi hēi āi hēi yī ér yā

hēi yā yī ér yā āi hēi āi hēi yī ér

lù jiàn bù píng yī shēng hǒu wā

gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā

fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā

hēi hēi hēi hēi yōu hēi hēi hēi hēi hēi hēi
yōu hēi hēi

(music) hā

 


Lời dịch

好汉歌 (水浒)
Bài ca chí nam nhân

大河向东流哇
Nước lớn cuồn cuộn cuốn về đông.
天上的星星参北斗哇
Đỉnh đầu sao sáng rạng bắc đẩu.
嘿嘿嘿嘿参北斗哇
Hò dô rạng bắc đẩu
生死之交一碗酒哇
Chén rượu thề, sinh mệnh giao!
不分水天一碗酒哇
Chén rượu thề, nước nồng hơn rượu.
说走咱就走哇
Vai kề vai, đầu quyết không ngoảnh .
你有我有全都有哇
Sinh mệnh giao, chí nam nhân.
嘿嘿嘿嘿全都有哇
Hò dô sinh mệnh giao.
水里火里不回头哇
Vai kề vai, đầu quyết không ngoảnh.
一路看天不低头哇
Đường dài cao đầu, không lùi bước.
路见不平一声吼哇
Đường dài loạn lạc, không lùi bước.
该出手时就出手哇
Việc nghĩa quên thân.
风风火火闯九州哇
Rảo xuyên đất nước.
该出手时就出手哇
Việc nghĩa quên thân
风风火火闯九州哇
Rảo xuyên đất nước.
嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀
Hò dô ta,hò dô ta.
嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀
Hò dô ta,hò dô ta.

路见不平一声吼哇
Đường dài loạn lạc, không lùi bước.
该出手时就出手哇
Việc nghĩa quên thân
风风火火闯九州哇
Rảo xuyên đất nước.
嘿嘿嘿呦嘿嘿嘿嘿嘿嘿
Hò dô ta,hò dô ta.
呦嘿嘿
hò dô ta.
( 哈……)
( hò dô……)